4:43

Döwzaha — jennete

MP3

Salam ezizler. Gadymdan bäri Hudýy ilki ynsanlary yaradanda olory eke maksatda-Özi, ilen boluşi uçin yaratandy. Emma adamzat näme edip Hudaýydan daşlaşanyny bilýaňyz.Ol Hudaýya garşy çikdy. Bu günaçe şol adet saklanyb galan. Meniň bir goňüşum bar.Onuň ady Rohila.Ol bilen biz öraň gymmatly. Ikki yil oň onuň adamsy birden aradan çikdy.Bu onuň uçin garaşylmadyk urgy boldy. Adamsynyň ölüminden soň men oňuň göwünini götermek uçin tiz-tiz öýune barýan boldum. Ol oraň gaty gynanardy we aglardy. Kä wagtlar ölenlere doga okab ybadat edýan aýaly öýine çagyryb adamysy uçin dogalar ökutýady. Bu dogalar adamsynyň jennete düşmägine kömek edýar diyib ynanýady. Aslynda hem şeýlemi? Mukaddes Kitab bu barada näme diýar?: «Bir baý adam bar eken. Ol gymmat geýimler geýib ýürýady,her guni dabaraly haýat geçirýan eken».

Baýyň derwezesi aldynda butin bedenine ýara daşan Lazar adly bir gedaý ýatar eken.Ol baýyň saçagyndan dökilen uşaklar bilen garnyny doýürmagy arzuw edýan eken.Itler onun ýaralaryny ýalap gidýan eken. Bir gun gedaý ölüp galybtyr perişteler ony Yýbraým ýanyna alyb baryptyrlar.Şonundan baý hem öluptir,we ony gömüptirler. Dowzahda azab çekýan baý başyny göterib daşşda Ybrahymny we onuň ýanynda Lazardy görüptir. Şoň şeýle diyp gugurypty-Eý Ybrahym ata! Maňa rehim etib Lazary koýber ol barmaklarynyň ujuny suwa batyryb dilime damdyrsyn. Bu alaw içinde azap çekýan! Ybrahym oňa şeýle diyip jogap beriptir-Ýadyndan çikarma oglum,sen diri wagtyň hemme ýagşy zatlaryňy alyb bolduň.Lazar bolsa diňe ýamanlyk gördi.Indi bu erde teselli tapýar,sen bolsaň azap çekýaň.

Bundan başka sen bilen biziň aramyzda düýpsüz jar bar. Bu erden sen tarapa geçmekçi bolýnlar geçib bilmesler we ol erden biz tarapa hem geçib bilmesler. Şonda baý aýdyptyr- Beýle bolsa eý ata sizden ýalbaryb soraýan Lazary atamyň öýine goýberiň Meniň baş inim bar olor hem şol azaply ere gelmeslikleri uçin olory düýdursyn.Ybrahym jogap beriptir- olorda Musanyň we paýgemberleriň ýazgylary bar,şolara gulak salsyn. Baý bolsa-yok Ybrahym Ata olor gulak salmaýarlar. Emma ölülerden biri oloruň onune barsa şonda olar toba edýarlar diypti şonda Ybrahym şeýle diydi Eger Musa we başka paýgamberleriň sözlerine gulak asmaýan bolsalar,ölülerden biri diralip barsa hem ynanmaýarlar. Hekaýada aýdylyşynçe bu haýat waktlaýinça Hudaý bilen ýaşasak hem kynçylyklar bolmagy mumkin.

Kesel bolmagymyz mumkin.Garyp bolmagymyz mumkin.Hudaýy men bilen bosaňyz kesel ýa-da garyp bolmýaňyz diyp wada berenok.Ol şol ýagdaýlardan geçmägimize kömek berýar.Haýatymyz waktynça ekenligini hemmemiz bilýars.Bu Haýatda nahilli ýaşaýyşymyz dowzahä ýa-da jennete düşmagimize sebäp boluşuny hemmamiz hem aňlab etmýars. Biz Hudaýyň Sözine gulak salmagymyz gerek. Başkalar hem Hudaýyň Sözüne ynanmagyny halasak olora Hudaýyň sözlerini görkezmägimiz we düşünmäklerine kömek bermägimiz möhüm. Hudaýyň sözüne ýnanmaýan adam başka täsinliklerede ynanmaýar. Gedaý bolüp ýaşaýasmy ýa-da baý, bir gun Hudaýy aňlab etenimizde Oňa toba etmägimiz möhüm. Eger biz bu haýatda Hudaýya gulak salsak we ona tabyn bolsak –ebediy haýatä eye bolýars eger gulak salmasak tä ol dünýadaky baýa meňseb galýars. Biz ölenden soň dereww ýa jennete ýa-da döwzaha barýas.Dowzaha düşen adam wagt geçib jennete düşib galmaýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top