4:56

Kukrek mazi rak keseli

MP3

Salam boýdaşlar! Häzir kükrek mäzi rak keseli aýallar arasynda düşüşýan onkologik kesellikleriň içinde birinçi örünňy ýeleb dür we hastalaryň sany ýyldan ýyla kopelib barýar. Statistik maglumatlara görä butin dünýä boýünça her uçinçi aýal kükrek mäzi rak bilen keselenen eken.Bir ýylda şol kesselikden 1,5 milliondan köp aýallar dünýäden otýar. Aslynda bu kesseligiň peýda bolüşy we öaüşine näme sebäp bolýar? Bu barada spesiakistlar pikri bilen gyzyklandyk.Olaryň pikrine görä buna bir näçe sebäpleri bar eken.Geliň olar bilen tanyşyb çikýas.Birinjisi nesillik faktory.Eger enede kükrek rak kesseligi bolan bolsa onuň gyzlarynda ňüňrek raky ösüş howpi öraň ýokary bolýar. Çunki kükrek mäzi kesellikleri uçin jogapkär bolan genlarda mutasiýa geçýar. Kämillik ýaşyna etenden söň özgeriş bar ýoklygyny gan seljerişi arkaly anyklasa bolýar.

Şo sebäp ejesinde kükrek mäzi rak kesseligi bolan gyzlar her 6 aýda aýratin barlagdan geçmagi şert. Hroniki geçýan ginekologiýa hastalyklar netijesinde aýal juns mäzi,ýatgydaky hroniki şemallaşlar prosessi,ýatgy miomasi,kistalar ýaly kesellikler hem kükrek mäzi rakynyň gelip çikyşyna esas bolmagy mümkin. Çunki ýokary kesellikler netijesinde aýal organizmyndaky gormanal fon üýtkaýar we kükrek mäzi dokumasyndaky öýjüklerde patalogiýa emele gelmägi mumkin. Aýal kişi haýaty dowamynda dogmasa,çaga dögürmasa.Ynsana berilen her bir agza haýat döwamynda öz funksiýasyny berjaý etmägi şert. Meselen göz gorüşi,gulak eşitişi,ýatgy hamila bolmagy,kükrek emdirmagi gerek. Eger ynsandaky her bir aza öz funksiýasyny bejermese şol agzada kesselik üza gelýar.

Yzgiderli geçirilen çaga aýrmaklar.Her bir abort aýal kişiniň kükrekleri uçin güýçli urgy hasablanýar.Çunki aýal kişi hamylalyk bolan wagtdan başlab kükrek mäzlari laktasiýä taýarlanyb başlaýar.Kükrek mäzleri dolup,süýit yollary giňalýar/kükrek mäzleri çaga emdirmaga taýarlanýar. Abort edenden soň ýatgi tiz arada kiçelýar,yone süýit mäzleri normal ýagdaýa gaýtmagy kyn geçýar we yzygiderli abortlaryň köpligi kükrekde patologik proseslary getirib çikarýar.

Kükrek ugryndaky şikes.Kükrek uguiyndaky şikes netijesinde kükrek mäzi gysylýar,kä bir ýagdaýlarda gemotoma ýzä gelýar we netijede kükrek mäzi öýjüklerinde atipik özgerişler ýzä gelýar.

Güýçli we dowamly stress.Yzgiderli stress ýagdaýlaryny başdan geçirende imunnitet çalt peselib gidýar we organizmda onkologik keselliklere bolan meýillilik güýçlanýar.

Gormanal balansyň bözülyşy.Kükrek mäzi rak keseli köp ýagdaýda gormonal haraktera eýe bolýar.Wraçlaryň gözegçiligi,tekliplerisiz durli gormonal serişdelerini uzak ýyllar döwamynda kabul etmek,kükrekdaky mäzlar düwünleriniň rakä öwrilmagine sebäp bolýar.

Artykmaç agram we nädögry iýmitlenmek . Artykmaç agyrlygy eýelerinde deri asty ýag gatynda köp estrogen gormony saklanýar.Ýagny bu gormon gereginden köp bolýar. Estrogen gormony artykmaç bolon ýagdaýda kükrek rak keselligini döretmek häsiýetine eýe. Şo sebäpden ýagly,kowrulan naharlary kem iýmek,gaýnatylan,bugda bişirilen nahar,miwe we gök önüleri iýmek gerek

.Mastopatiýa kesseliginyň düwünli şekili. Eger kükrekdaki düwün wagtynda alyb taşlanmasa ol baryb-baryb dürli daşki we içki täsirler astyndan rakga öwrilmagi mumkin. Ýokaryda sanab geçilen säbäplaryň bir näçesi birleşende rak keselligi gelib çikýar. Biziň saýtymyz size gerekli maglumatlarny takdym edýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top