4:20

Gaharjanlyk hakynda

MP3

Salam. Ynynyzda işlayan ya-da yaşayan adamlaryň gaharjanlugyna takat
etmeginiz kyn bolyarmy ? Onda söhbetimizy uňs bilen diňleň . Beyle
adamlara hiç zat ýaramaýar töwereginde bolyan köp zatlary özine görä
adalatsyzlyk, hormatsyzlek we garşylyk diyp hasablyar.Meselen: bille
düşüşmak barada beleişdiniz ,emma geç galdynyz.Akkly we payhasly adam “Bir
sebäbi bardyr”- dyip öýlayar. Gaharjan adam bolsa”Meny hormat edenok “
şoniň uçin hem meni garaştyryb wagtymny hem gadryna etmeyar dyib
pikirllyar.Inha şoniň bilen gazaplanmaga ene-de bir sebäp tapilyar.Egerde
düyan bolsaniz gaharjanlygyň birden bir sebäpleri umytsyzlyk, tapdan
düşme,özine pes baha bermeden gelip çikyar.Gazaplananda adamda näme gelip
çikyar? Anyklanyşinça gazablanyan adamyň beiny daralyar ekeni. Wraçlaryň
aydişynça güçli,gyzgyn duýgy gelende ynsanyň akla jogab beryan bolegy
işlaman galyan eken.

Dolandiriş sada jandarlara has bolan duýguly bolegine geçyar.Gysga
aydanda “Jahl çikanda akl gidyar’.Beyle yagdayda akl hiç hilly delil
,esaslary kabul etmany diňe duýgylaryna dayanyb hereket etyar. Gaharlanyan
adamyň yakynlary beyle yagdayda yokarda ky faktlara üns berib iş
tütmaklary gerek. Psihologlaryň pikri böünça olar bilen söhbet edende iň
esasyisy özüniz isledik reaksiyani peýda etmek. Buniň uçin onuň
hereketlerini , üm-yşaratlaryna üns bilen seretmek gerek we olar nämeni
aňlatyanyny bilib almak gerek.Bundan dogry many çikarsanyz söhbetdaşynyzda
şönça tiz dynçlyk,asudalyk we adekwatlyk ýagdaýny ýüze çykaryanyz.
Ykaryda gaharlananda beýnini yagdaý nahilli bolyanyny bilib aldynyz.

Şoniň uçin gaharlanan adama näçe köp gepleseniz ya-da wakany söz bilen
düşuntirmaga hança köp hereket etseniz yagday şonça erbetleşyar.Sebäpi
oňuň gulaklary şel-ýapyk/Onda näme etmek gerek? Ilki göwy geplesem
hemmesi göwy bölup gidya deyan pikire barmaň. Gaharlanib bolonson göwy
geplemek giç bolyar.Diňe söhbet wagtynda gözegçilik edip jen-jel
bolmaslygyň çäresini gormek gerek.Onda näme etmek gerek diyanizmi?
Maslahatymyza gulak asyň. Ilki gepleşyan adamyňyza ýokary nazar bilen
seretmeň.Ol özini “Men hiç kim dal”-diyib dyimasin. Bü onüň göwüne degyar.
Gorkezgiç barmaklaryňyzy ulanmaň,yagny söhbetdeşinize bi zat etmagy
dogrydan-dogry gorkezmeň, belki ony dögry karar etmega ýola salyň.

Ilki ymşak äheň bilen gepleşiň. Şonda söhbetdeşiniz assa-ýwwaş geplerinde
jan bar dyip başyny gymyldatyb başlyar. Şeyle belgi düysaniz deymek
hemmesi yerinde. Ene-de bir usl gaharlanyan adam bilen garyndaş, dost,uýa
ya-da aga yaly gepleşmek. Bu hem kömek etmagy mumkin. Kä wagt öran
utançsyz, yuzeçaparlar düşuşyar. Olar nä arkaýyn ýaşaýyşa nä işlamaga
goymyarlar. Beyle adamlaryň oňünde yanyndaky adamlar ejiz bolup
galyarlar.Olaryň hüjümyna näme diymegi ,nahilli yol tütmagy bilmän aljrab
galyar. Tä garanki tokaýda maşynyň ýagty çyragy gözini gamaşdyranda
howlukan adam yaly howlukyar. Beyle yagdayda asudalygy aldyrmany garaşmak
gerek. Gaharjan adamlar gepinizi bölup öz gepini tassyklyarlar.Hiç haçan
nowbata garaşmyarlar.Ýeňilişy bilmyarlar. Ýeňiş gazananyni göz-göz etmagy
halayarlar. Adalat duýgysi olara ýat. Sizi hiç kim gow gormesligini
halayar. Beyle adamlardan daş ýran makul.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top