3:30

Täsir görkezib bilmek sungaty

MP3

Salam akkly we tapgyr uýalar. Iş ugrynan köp erlerede barmanynza dogry gelyar. Yone o taýdaky kä bir işkärlariň müşderilere edepsizligi ýürege düşse, sizi bir nazar we söz bilen gönükdirmek(ugrukdyrmagy) kişini geň galdiryar. Kä wagt özüm hem adamlara täsir etmek häsiýetim yokdugyndan ahmr edyan. Psihologlaryň pikirinçe kişilere täsir etmek mumkin.Myniň uçin diňe bäş düzgüne amal etse bolony.Şönda äriňiz hem “gulak asmyan” perzendynyz we hatta işdaşleriniz hem gepleriňizi diňleýarlar. Ynsanyň özüne has häsietlerini ya-da synanyşmalaryny magtamagy unutmaň. Hattä ol kä bir işleri siziň göwnünizdaki yaly edip berja etmese hem.

Şönda ol size ýaramak uçin enede köp hereket edip başlaýar. Meselen,perzendiniz bilen ders etmaga wada etdiniz,emma wagtynyz çakli bolonson etişib bileňizok. Şonda assa-ýwwas adaminyzyň ýanina gelip: » Käkasi, öglünyz bilen bille ders ediň,özüniz hemme zady menden görä gowrak bilyaniz!” diymegiňiz mumkin. Şoň :”Kim maňa kömek edip bilýar? “-diyip dal-da “Meniň kimä peýdam deger”-diyan pikir ediň.Çunki bize kömek eden kişiniň oňünde özümizi karzdar düýars. Äriniz ertirki işlerinizde kömek edişini isleseniz bu gun önüň iň gowi gorýan naharyny pişiriň .soň bolsa kömek soramana çekinmeseniz hem bolýar.

Şu usul iş erde kärdäşleriniz arasynda hem ýagşy aragatnaşyk düzmek uçin hyzmat etýar.Olordan kömek söramany hem öwreniň. Mylaýymlyk aýal kişiä özüne çekijilekden daşary täsir otkezmek uçin hem kömek edyzr.Köp ýagdaylarda bu işleýar. Bu barada dünýä alymlary barlag geçiren: olar ilki sorag geçirmagiň maksatyny we menzilini ýazib sowalnama paýladilar. Sowalnamanyň tortdan bir bolegi doldirilib gaýtib geldi.Sönündan şu sowalnamalarä öny doldyrmagyny haýyşt edip otkrytka ýapi’dirib paýlandi. Bu gezek sowalnamalaryň ýarymyndan köpisi döldürulan ýagdayda gaytib geldi. Şönüň yaly eken garşyňyzdaky ynsan bilen hemişe mulaýym boluň, gödeklik etmaň.

Gaharjanlik bilen her hilli işi hem bozmak mumkin, mylaýymlyk arkaly bolsa her hilli ýagdaýyi düzetmek mumkin. Hemme eşitýar,emma söhbetdaşy diňleb bilyanlar az. Kä birlärä bu tebigatdan berilen bolsa kä birler öwrenmeklerine dögry gelýar. Şöhbetdaşynyzy diňlamany önuň sözlerini gyzyklanib eşitmaga owreniň/ Eger kä bir zatlary eşitman ya-da düşünman galsanyz,gaýta soramakdan çekinmaň. Şöhbetdaşynyz howes bilen jogap bermagi mumkin bolan soraglary örta çikarmany unutmaň .Bu garşynyzda ötüran kişide size göra höwes döretýar. Ynsan tebigaty şönuň yaly ol dine özüne ýaratan kişileriniň pikrine göşülýar. Bu günki maslahatlarymyza amal ediň. Yone ynsanlar bilen aragatnasykda bolonda özünize bolan ynançynyz belend bolsun we ýylgyrmany unutmaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top