5:52

Hudaýy beren nan

MP3

Salam eziz aýallar.Biz sizler bilen her gezek dürli hil mowzuklarda
söhbetleşýas. Hemişe size zerur bolan maglumatlar we maslahatlarny
bermekden ýadamaýas. Çunki bilýas Hudaýyň gyzy her taraplaýyn kämil
bolmagy gerek.Sizler bilen gözellik,saglyk,perzentler,maşgala,dürmüş
gatnaşyklary hakynda söhbetleşýas.Şou wagt bolsa siz bilen Hudaýy hakynda
çuňňur maglumada eýe bolmagyňyzy isleýas. Sizlere Hudaýy hakynda
maglumatlar berip sizi Oňa ýakynlaşdyrmaga niýet edip,özümuz hem oraň köp
zatlary öwrenip alýas.Bugun sizler bilen Ysrayl halky Hudaý uçin bagş edip
salan Ybadathana içindaki Mukaddes Nan hakynda söhbetlaşmagi makul gordik.
Şöhbetimizi başlamasdan oň Mukaddes Kitabdan şol hakda bir aýaty
ökasak:”Çunki Hudaý beren nan asmandan düşýar we dünýa haýat
bagyşlaýar”Agar çykyş 25:30 aýaty we Lewiýler 24 bab 5-9 aýatlaryny ökaýan
bolsak. Hudaýyň hyzyrynde dürýan hantagtanyň üstünde on ikki nan
düran.Ruhanyýlar her şenbe güni bu nanlary täze bişirilen nanlar bilen
çalyştyryp düran.Ewreýleriň dilinde Mukaddes Kitab metininde “nan” sözi
“nan ýa-da däne” manisyny hem berýar. Çadyrdaky mukaddes nanlar bugdaýi
döwip taýarlanylýan iň gowy undan bişirilen nan.Undan hamyr edip bilýaňyz
dögrymy? Unä bir suwuklyk göşýaňyz,süýtmi ýa-da suw,soň hamyr bişirmana
taýyn bolonda ony gyzyp düran tandyrda ýa-da ojagda salýaňyz.Gadymda hem
nany şeýle bişirenler.
Dänler gowy öwredilenden soň ondan hamyr edip issy peçlara salyp
bişirilen.Biz Mukaddes Kitabdan Hudaýy bu nanňy Özünuň perzentleri uçin
berenini bilip aldyk.Bu nan ynsan bilen Hudaýyň ortasyndaky ebediý pent
nyşany hasablanýar..Onda hantagta üstundäki on ikki nan nämeni aňlatýar? Bu
nan Ysrayl halkynyň on ikki taýpasyňy aňlatýar.Iň möhümy bu nanlaryň
hemmesi şol bir hamyrdan alyp taýarlanan.!-ji Korinfikler 10 bab 17 aýat
ýadynyzdamy?”Çöregiň bir boluşy ýaly,biz köp bolsak-da,bir bedendiris.Çunki
şol çöregi paýlaşýandirys”/ Şol wagtda diňe bir nanyň häsiýeti däl belki
her bir nan näçe hamyrdan ýa-da undan taýarlanmagy gerekdigi hem möhüm
bolan. Lewiýler kitabynda ýazylany bounça her bir nan uçin takmynan 4.5
litr un işletilen.Eger Gelip Çykyş kitabyndaky manna hakyndaky
görkezmelere garaýan bolsak,her bir kişi her güni daňda bir omer ýagny
ikki litr töwreginde manna ýygnab almagy gerekdi.Emma şanbe güninde bolsa
olar ikki bölek köpräk ikki omer,takmynan 4.5 litr töwereginde manna
ýygyp almaklary gerekdi.Çunki Hudaý ýekşenbe güni manna ýagdyrmasdy.Bu
nanlar Hudaýyň Öz peerzenylerine berýan ikki bölek köprak pentini hem
bildirýar.Birinçi bölegi bu gündäki zerurliklerimiz uçin bolsa,ikkinçi
bölegi Şenbe gündem soň gowy dem almagymyz we güýuç ýagnamagymyz uçin
berilen. Lewiýler kitabynda ýazylyşynçe ilkinji çagalar hem ikki bölek
ülüşe eýe bolon. Şo ýerde Rimlilere 8:29 aýatynda ýazylan :”Çunki Hudaý
olory ezelden saýlap-seçdi we Ogluna meňzetmegi owaldan karar etdi.Ol muny
Isa Mesihiň köp sanly doganlarynyň arasynda nowbahar bolmagy uçin amal
etdi” Hudaý manna berende Ysrayl halkyna şol mannadan pent sandygy
içinede alyp goýmagy buýrandy.Näme uçin diýaňyzmy.Ewreýlere Özünuň
beýikligini ýatlatyb turmak uçin.Ýhannada ýazylany bounça bolsa Hudaý Isa
Mesih arkaly Öz beýikligini görkezdi.Isa Mesih bolsa Özüni Asmandaky nan
we haýat nany diýip aýdan. Zebur kitabynda Hezreti Dawut şeýle diýan: «Eý,
Hudaýy Sen meniň nesibemsiň….» Ol Hudaý maňa nesibemni berýar dimmedi.Ol
Hudaý Sen meniň nesibemsiň diýan.Bundan men şeýle pikre gelýan.Rebbim
meniň nesibem eken.Ol meniň hemme zerurlyklarymy kanagatlandyrýar.Men
Onda butinleý kanagatlanýan,emma Rebbim menden,haýatymdan
kanagatlaniýarmykä? Jorajanlar siz bu hakda näme diyip oýlaýaňyz? Ol siziň
haýatyňyzdan ganagatlanýarmykä?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top