4:22

Aýallaryň ýnanýan ýalany-bahtsyz bölüp ýaşandan göra aýrylyşan amatly

MP3

“Rebbe umyt bagla,mert bol,goý,güýçlensin seniň ýüregiň,Rebbe umut
bagla”(Zebur 26:14)

Salam gadrdanlar. Sizler bilen geçen gezek ärler passiw bolonda aýallar
nahilli ýol tütmäklary gerekdigi barada gepleşiptik. Siz bilen Söhbetdeş
men Gulalek hem bu baradakt mowzukda sizler bilen pikir çalyşmagy gowy
gorýan. Biz haýatda özümuz bilman ýagdaýda köp ýalanlara ýnanyb galýas. Bu
ýalanlary anyklap alyp olordan azat bolsak haýatymyz gowrak bolýar. Men
bugun köpçilik aýallar ýnanýan ene bir ýalan hakynda paýlaşmakçy bolýan.
Bu ýalana diňe ýaş aýallar dälda belki ulakan ýaşdaky kä bir eneler hem
ýnanýarlar. Bugun görup çykýan ýalanymyz şeýle: Bahtsyz bolüp ýaşanan görä
aýrylyşan gowy.” Howwa dürmüş agyr mesele.Eger her bir jübütyň geplerine
gulak tutsaňyz galabasy bir zatda bir birine dogry gelmaýanyny
aýdýarlar.Nämuçindigi anyk,çunki Hudaý olory her hil edip ýaradan.Bir jaýda
ýaşaýan är-aýallar köplanç bir-birine azap berýarlar,agzalalyklar
bolýar,hemişe bir biriniň göwnüni alyp bilmýan wagtlar bolýar.Dürmuş gurup
“uzak we bagtly haýat geçirmäk diňe erteklerde bolýar. Gelip çykyş
kitabynyň 3 babynda beýan edilen nika ýaly kämil nika häli bolmän. Her bir
ýigit –gyz dürmüş gurmana karar edip bir-birina wepaly bolmaga wada
berenden Ilan olara garşy baş göterýar.Onuň maksaty dürmüşyny
zäherlemek.Şeýtan bilýar-her bir aýrylmak bilen ynsanlar Hudaýa garşy
hujum edýarlar. Ýaş gelin-giýewler häli öz öýine girmäkä şeýtan oloryň
ýüregine ýalan töhümny seçmana mumkinçilik gözlaýar. Onuň usuly
çylşyrymly.Ol işi hakyký ýalandan başlamaýar.Ol assa ýarym hakykatdan
ybarat bolan ýalan bilen iş görýar. Ol ýnsan aňňyna düýdurmasdan girip öz
ýalanyny hakykat ýaly görkezýar.Meselen adamyňyz sizden soramany bir zady
planlaşdyryp goýar.Şo güne siziň planyňyz başkaçady.Ýa-da bolmasa täze ýylý
öz ene-ataňyz bilen geçirmekçi bolýaňyz,yone adamyňyz siz bilen maslahat
etmesden öz ene-atasynykä barmagy wada beren. Siz myna menseş ene myňleb
ýagdaýlardan öýkelämegiňiz mumkin. Şonda siz:
Ol hemişe özüni öýülýar meniň öýkelänim bilen işi yok
Ol bilen ýaşamak kyn,ol hiç haçan özgermäýar
Diýan ýaly pikirler aňňyňyza ötürup galýar.Maşgalada nahilli agzalalyk
bolmasyn aýal hemişe bunda ýuz paiz adamsyny aýyplaýar.Ol özünuň nähakdygy
barada öýlamaýar.Ol diňe özüne etirilen azaplar hakynda bahtly bolmaga
laýykdygy hakynda oýlaýar.Ol Hudaýyň merhemetini gormaýar.Hudaýa makul
tarzda adamsy bilen dynç we bahtly haýat geçirmägi uçin özi nämeler
etmelidigini aňlamaýar ýa-da aňlasada bu yoldaky kynçylyklara razy
bolmaýar.In erbeti-ol dürmüşunda bolýan zatlardan Hudaýy mehrum eden. Siziň
haýatyňyzda nahilli? Siz her bir kyn ýagdaýda Hudaýyň onune gelip ondan
nejat garaşýaňyzmy?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top