4:20

Hakykat

MP3

Salam gadrdan uýalar.Ýadyňyzda bolsa men geçen gezek sizlere hakykatlarny
mälim etmaga wada beriptim.Bu gun şol wadamy ýerine etirjek bolýan. Biz
sizler bilen şaýtanňyň köp ýalanlary hakynda gepleşdik.Olara garşy dürmak
uçin bolsa hakykat gerekdigini hem bilip aldyk.Indi mundan buýan hem
şaýtan bize öz ýalanlary bilen hüjüm etmagini dowam edwerýar. Şonuň ýaly
wagtlarda ýadlamagyňyz uçin men size esasyý hakykaatlary mälim edýan.
1. Hudaýy gowy.Bu hakda Mukaddes Kitabda hem ýazylan.Guneş ýlyly
nurlaryny saçanda,puluňyz köp bolanda,siz we maşgalanyz agzalary
sagdin bolonda,hemme sizi zor adam diýende, Hudaýyň gowlygyna ynanmak
aňsat.Emma işsiz bolup galsaňyz,ýakyn adamyňyz agyr hassalyga duçar
bolonda,maşgalaňyz darganda şaýtan biziň ýüregimize Hudaýyň gowdygyna
şübhe salýar.Ýagdaýlara ,duýgularymyza,pikirlerimize garamasdan Hudaý
gowy.Ol näme etse-hemmesi gowlyga
2. Hudaý meni söýar we maňa gowlyk isleýar.Mukaddes Kitabda bu hakda
şeýle ýazylan:”Biz Hudaý söýýanler we Onuň maksadyňa görä çagyrylanlar
uçin hemme zadyň olaryň peýdasyna edilýandygyni bilýaris.(Rim.8:28)
Hudaý bizi şoňa laýyk bolonymyz uçin ýa-da oraň gowy ynsanlar
bolonymyz uçin söýýmaýar.Hudaý-söýýän Hudaý.Ol bizi edil şonuň uçin
söýar.Biz onuň şertsiz söýgisini düşünip bilmaýas,yone onuň söýgisine
ynansak ,ony kabul etsek Ol biziň haýatymyzda görkezilýar.Hudaý gowy
we bizi söýýar. Ol biz uçin bellenan haýatda şadýan bolmagymyzy
halaýar. Biz diňe Oňda ebediý şatlygy düýup bilmegimizi Ol bilýar.Ol
bizi şeýle bir söýani uçin hem Onuň onune barmagymyza höwes döretýar
3. Masih meni şeýleligime kabul edýar.” Öz onunde mukaddes we nogsansyz
bolmagymyz uçin Ol Masih hakky bize söýgi görkezip bizi dünýa
ýaradylyşyndan ozal saýlady. “ Sizden ene-ataňyz ýa-da ýan
ýoldaşyňyz,dostuňyz ýa-da perzentiňiz ýüz öwren bolsa hem Masiha
ynansaňyz Ol sizi kabul eden.Ol bizi kabul etmägi uçin hereket
etmägimiz şert däl.Hudaýyň merhemeti heç hilli zahmet we alada bilen
gazanyp bilmýas.Emma biz günakär,ölüme sezawar ynsanlar Hudaýyň
onunde täze we günäsiz ýagdaýda dürmagymyz mumkin. Ol bizi kabul eden
.Näme uçin? Çunki Ol bizi Isa Mesih arkaly görýar.
4. Diňe Hudaý meni bahtly edip bilýar. «Reb-meniň çopanym. Men hiç zada
mätaç bolmaryn”(Zebur 22:1) Bu aýat size tanyşdyr/Emma hakykata
ynanýanyzmy? Ol çyndan hem siziň Çopanyňyz ekenine ynanýaňyzmy?Onda
bize gerekli hemme zat,asudalyk we bagt bar.
Ezizler hakykatny bilmek nahilli gowý.Bu hakykatlarny ýenede köp döwam
ettirmagimiz mumkin.Yone wagtymyz çäkli.Sonky gezek hakykatlar hakyndaky
söhbetimizi dowm ettirýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top