4:09

Hudaýyi küýsemek

MP3

“Keýigiň akar suwlary küýseýşi kimiň eý, Hudaýy,janym Seni küýseýär!Hudaýa
diri Hudaýa teşnedir janym,haçan görerkäm men Hudaýyň ýüzün?”

Salam gadrly uýalar.Biz gündäki haýatymyz,dünýadaky işlerimiz bilen kä
wagt Hudaý bilen bille ýöremegi,oňuň oňüne barmagy ýatdan çykarýas.Yone
göwnümiz bize mdama Oňa teşneligimizi ýatlatýar. Içimizde Hudaýa mätäj
bolan oňy küýseýan nämedir bar. Bu islek haýatyň rehimsiz
akymlary,hadysalary we aladalary astynda gömülüp galýar. Emma ol ýitib
gitmäýar.Ol bize mdama Hudaýa mätäj ekenimizi ýatlatyb dürýar. Haýatyň
aladalary bilen aýlanyşyb Hudaýdan daşlaşanymyzy Hudaýyň pikirlerine garşy
pikirlýanymyzy şoňa görä hereket edýanymyzy düýub galýas. Bu öýlar,bu
Hudaýyň ýoluna garşy bolan hereketler bizi gaýgyly,gaharjan,daşýürek we
hiç zat duýmaýan edip goýar. Yone ýokarynda aýdýanym ýaly göwnümuzuň iň
çuňňur erinde nämedyr Hudaýi bize ýatlatyb
dürýar.Haýatyň,daştöwerekdegileriň we özümuziň söwüklygymyzdan ýadanymyzda
şol göwnümüz düýbinde gizlenib ýatan düýgi ýüze çikýar.Otüürub çyndan hem
Hudaýa mätäjligimizi düýars.Isa Mesih Efes şaherindaki gemagatyna şeýle
diydi:”Emma sende oňlamaýan bir zadyým bar sen meni ilkibaşdan söýşüň ýaly
söýmeýarsiňŞonuň uçin haýsy belentlikden ýykylanyňy ýadyňa sal/”(Yohanna
gelen açiklyk 2:4)
Içimizde Hudaýa bolan gýüçli küýsemek bolmasa,ybadat edişimiz hem,gowy
işler edişimiz hem,Mukaddes Kitaby okumagymyz hem biderek. Hudaýa
mätäjligiňizi düýanda ýüregiňize ser ediň.Oňa garanda ýüregiňiz nämelerni
düýar.”Rebden bir zat diledim,islegim şudur Rebbiň öýünde ömürboýy ýaşamak
Rebbiň gözelligini höwes bilen synlamak Onuň ýbadathanasyda doga dilegler
etmek …”Onuň ýüzüni agtar”- diýýar ýüregim Ýa Reb,Seniň ýüzüňi
agtaraýaryn men”(Zebur 26:4,8)

Hezret Dawut siz bilen biz ýaly ýagdaýa düşende ýüreginden tä şol şözleri
geçirib kagyza düşuren. Ýüregi Hudaýa taşne bolonda Onuň onune barmagy
gijikdimän. Hudaýyň onüne gelip onun ýüregi nahilli bolinyny şol aýatdan
bilib almagymyz mumkin”Diňe Hudaýda ynjalar janym,Hudaýdandyr meniň
gutulyşym.Hudaýdandye gutuluşym hem-de şohratym,Hudaýdadyr mäkäm gaýam we
meniň penam.”(Zebur 61:2,8).

Ýüregimizde Hudaýa we onun hyzyryna bolan güýçli teşnelik bolonda Hudaý
biziň günälerimize gözlab gatnaşk etmýar.Ol bizi huzurunda kabul
edýar.Onuň hüzurunda düranymyzda ol bizin hakyky daýanýan gaýamyz berk
galamyzdygyny düýars. Bu gaýa üstunde ýa-da berk gala içinde hiç haçan
ýaýkanmaýas.Hudaýy bilen bille ekenik ol bizi dürli bela-betterlerden
goraýar.
Ezizler Hudaýyň huzuri haýatda Ol bilen bille özümizni nahilli tütmagymyz
hakynda köprak bilmagi isleseniz biziň sonky gepleşiklerimizi geçirib
göýbermeň. Bu barada özünuziň öý-pikirleriňiz bolsa biziň saytymyz bilen
baglanyň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top