MP3

Salam ezizler! Biziň dilimizde-göwüni açyk,mähriban, sap ýürekli, mulaýym,
dien jümleler bar.Ynha şo häsiýetler ekkeje “höwes” sözi bilen
suratlandyryb bolýar. Şu ýokaryda görkezilen sözlere garama-garşy – içi
gara,bahyl.ynsapsyz,pitneçi diýan sözler bilen getirib,olar “bahl” sözünuň
manysyna meňseş bolmagi mumkin. Öz-özünden gelip çikýşyna seretsek-
bahyllaryň- içigara bolýar, adamlaryň üstünliklerini, rowaçlygyny görüp
bilmesligi netijesinde olaryň ýüreginde ajy gynanç peýda bolýar we şo
sebäpli bahyllar amatsyz adama owrülip galýar. Psihologlaryň belleşinçe
bahyllyk-öz-özüni goramak,gow görmek,tebigy egoistlik bilen garyşyb giden
ýaramaz duýgy. Egoistlyk –ylmy dilde her hil sypatlandyrilýar.,Emma
Hudaýy öz emirinde “Biriniň mulkine göz mölertmeň,başkalaryň zadyny
islemeň”-diyip buýran.

Medisina ylymynyň bir toparlary bahyllyk, ýagny başkalara nisbaten
betnebislik bilen we ýaman nietde bolan adamlaryň organizmynda hem
ýaramaz özgerişler bolmagy we ganynda sagaldyşy agyr bolýan hassalyk peýda
bolmagyna şert döretýanyny aýdyarlar.
Şeýlelikde bahyllyň ryhyý ýagdaýy işine ,ýaşaýyşyna täsir edýar,ondan
rowaçlyk üýz öwürýar, kiçik bir işde çolaşmagada sebäp bolýan eken.Biz
alym we psihologlary goýaýlýyň sadaja özümüz şaýaty bolan,ýaşaýyşymyzda
her ädimda bolup duran wakalary gözden geçirsek,bahyllaryň butin bedeni
we ruhyny butinleý eyeleb alan bahyllyk sebäpli betbagtlyk ýagdaýyna
düşib galýanyny görýars. Aglaba ýagdaýyda bahylyň ajy kysmatyndan sapak
almaýars. Bahyllyga kömekçiler bu gybatçylar,ýagny görübilmeslik.

Köçelerde, köp gawwatly öýler onundeki ötürgüçlarda bütin günleb ötürüb
otan-geçenleri,işe howlukýanlary gýybatyny edip,günuni geçirýan,giç
gelende adamlar işden gaýtyb bazardan hojalygyna zatlar alyb
gaýtanlarynda:” Toba-eý,bular iýmana bunuň ýaly gymmat imity nireden
alýarlar-eý?! Biz bir dadasi tapanyny uçma-uç hojalyga etirýars.her gun goş, kalbasa,sir,gaýmak,ýaglary kilaleb alyb gelýarlar.Şonça puly
nireden alýarka,diymek bir gepi bar-da”-diyip zeýrenýarlarni hemmemiz her
guni görýars. Geplerimiz size goňşy,dogan-garyndaş, ýa-da özüňizi
görkezýarmy?

Irden gijeçe işden artmaň ýadab öýüine howlukýanlaryň gyýbatyny edip
bahyllyga dölüp güni bilen biriniň gybatyny etmesden peýdaly zähmet
etseler,ondan gelýan girdejisine gowy ýaşaýyş mumkinçiligine eýe
bolordylar. “Nireden täpýar? Nahilli täpýar? Namüçin biz biz şonça etsek
hem hiç zada etişib bilmýars,bular bolssa ötüran erinde baýab barýarlar ?”-
diyip aýdýarlar.

Biz beren gurrundan soň bahyllyk diňe aýallarda bolýa,erkeklerde bu
nähoşluk yok diýan pikir peýda bolmagy ýa-da biziň garaýyşymyzdan şonuň
yaly many çikaryb garşy çikmaga howlukýan bolmagynyz mumkin.Bu barada
sonky sohbetlerimizde dowam ettirýas. Ya-da biziň saýtymyzdan bilib
almagyňyz mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top