4:32

Ayal börçy

MP3

Salam. Ayal we erkek maşgalasynyň asudaçiligy, dynçlygy uçin agzibirlikde
hereket etmely.Egerde erkek köçede jakyrdy, öyde zyndan bolsa ,
ayalynyň başyny teýne sögünç, iňirdiden çikarmasa beýle maşgaladan
bereket gidyar. Şoniň uçin “deň hukuklylykda” ylalaşyk, mähirlik bilen
bilelikde işlemeklik möhüm.Maşgalada durnuklylyk üpjinlemegyň esasy
sebaplerinen biri bu maşgala agzalarynyň akl we ruhy ýakynlygy. Näme uçin
garb memleketleri filmlarynda maşgala agzalary bir-birine seni gowy goryan
dyib aydib bilyarlar bizde bu gelişmeýän eşidilen yaly. Arada 9 synp
okuwçylary bilen geçirilen anketa-sorag gözden geçirende 45 ökuwçidan 27
sanysy – ene –atasynan gowy söz eşitmanyny kakasy hiç kaçan olary
ogşamanyny we mekdepde gowy baha alanda magtamandygyny aydan.

Dine 18 çaga ene-atalary olary käwagt magtyanyny, gowy
gorayndygyny,aslynda olar beýle sintementallyk uçin ulalanyny yazan. Ene-
ata uçin çagasynyň saçlaryna ak düşib yzlerine yýgyrt düşende-de çaga bölup
galyar şoning uçin ony gujaklamak,magtamak, ol bilen buýsanmak ýaş
saýlamyar.Ederde biz esasynda mentalitetimiza,çagalarymiza
aragatnaşygymyzy olaryňg yaşina,fizik taydan ösüşine dal-da belki olaryň
göwnine laýyklykda alib barsak göwrak bolordy. Şu günki erkekler uçin
ayallaryň gadry ýokarlanmakda.Dünyanyň kaysy memleketinde bolmasin erkek
uçin ayal öziniň spaýy,mähirly,edepli,utanjan,merhemetli, wepalylygy bilen
gadrly. Näme uçin? Çunki güçly depginlilik bilen geçyan ömirnyň her bir
güni joşgun doly derýa yaly problemalara doly. Guny bilen işiň
aladalarynan soň öýe gelen erkek öz ayalynan ünsly , mährly bolmagyna
garaşyar.

Egerde ayaly şol ünus mähriny berib bilse erkek nirede bolmasin öýine
howllukyar , ayalyna ymtylyb yaşayar we bu yhlasy hiç haçan ony terk
etmyar. Şeylelikde eger ayal erkek işden gelende mydama öýde bolmasa, ya-
da gapy kakylanda üns bermany adamsyny açyk göwün bilen garşy almasa beyle
yagdayda erkek kop wagtyny köçede geçirmana, başyny işden gotermeslyga
hereket edyar, asta-ýwwaş är-ayalyň arasynda goze görinmayan diwar peyda
bolup maşgaladaky ikki iň yakyn kişy bir-birinen daşlaşyarlar.bu daşlaşma
netijede çagalaryniň ruhy ýagdayna erbet tžsir edyar.Şoniň uçin
bilelikdaky durmüşyň ilkinjy günlerinen özara hormat edib ünsly bolmany
gazanmak gerek,erkek ayaly ya-da ayal erkagy özgertmaga çalişmany bir-
birinyň boluşyna,adetleryne öwrenişib maslaşmaly, şonuň yaly maşgalada
hemişe bir birine joşgunlyk garaşma emele gelyar.

Muňa etmek öran kyn bolsada gazanan maşgalalar öran bahtly maşala
bolyarlar. Ewropadaky ylmy-barlaglara göre nahar pişiriş, kir ywyyş,
tikiş biçiş işleryny bilyan ayallaryň sany azalyb baryan eken. Bu baradaky
bizdaky yagdaya nahilly baha berib bolyar. Muny ayry bellemegimiz gerek
biziň ayallarymiz uçin Kir ywyyş, nahar pişiriş bu problema dal bu olaryň
her gunky borçy, dikiş-biçişe gelende öňleri-de hazir hem bu işu hemme
ayallar yerine yetirmadik, yone sadap dakmak, mayda dikişler benan
öçürme. Şu wagt önki ayallardan tapawutly ayallar kyn operasiyalar, ylmy
işler, döwlet işlerini dolandirmakda gatnaşib we umumman alanda başlan her
bir işleriny erine etirib gelyandyklaryny ikrar etmely

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top