3:18

Tabynlyk

MP3

Salam! Ayaly bezeyiji örän gözel häsiýetlerden biri tabynlykdyr.
Mukaddes Kitab ayaly dürly bezegler we owadan geýim bilen dal, ayaylygyň
hakyky bezegy dindarlyk bilen bezenmanlygyny aydyar. Bu gün şü bezeglerden
biri tabynlyk barada we öna mynasyp bir nusga bolan waka hakynda
söhbetleşmegy makul gördik. Her bir zamanda ,dürly halk we milletlerde goy
ol şazada ya-da gul bolsun hemişe oz hojayinyna tabyn bolmaga mejburdy.Öz
şazadasynan şeyle tabynlygy talab eden şää barada eşyityň. Ahaşweroş deyan
patşä döwrynde şeyle waka ýüz berdy. Ahaşweroş patşä Hindistanan tä
Abissiniyaça 127 welayat üstünen hökmüröwanlyk eden.

Pätşä Ahaşweroş Şuşandaky galasynda şä tagtyna ötüran wagtynda
hökmüwranlygynyň uçinçy ylynda özinyň barça wezirlerine toy berdy. Şazada
Waşty hem Ahaşweroş sarayinda ayallar uçin toy berdy.Eddinçy gün … patşa
gullaryna şeyle büyryk berdy; “Şazada Waştiynyn gözelygyny halkyna we
wezirlerine gorkezmek uçin şälyk täçyny gydyrib patşanyň huzurine
gerirmagy büyrdy. «Çunki şazada Waşti öran gözeldy. Yöne şazada Waşty
agtalar arkaly patşänyň büyrygyny inkar etdy. Pätşä bunan gaty gazablandy
we içindaky gahar- gazab yandy.

Elbette patşänyň amryna itaät etmeslik uly-kiçik hat-da şazada uçin hem
öran uly jenayat. Patşänyň amry sözsiz berja etilmely. Yoksa başy
bedeninen jyda bolyar. Patşä şazada Waştynyň bu tabynlygyny başka
dowletler hakimlery we köşkdaky geneşçilerine bildirdi. We ölar şazadany
gaty jazalamagy maslahat berdiler. Egerde patşä şazadany jazalamasa bu
gurruň bytin döwlet we hakimlikdaky ayallaryň gulaklaryna baryb etse ölar
hem žrlarina tabynlyk etman goymaklary mumkindy. Şölaryň öňüny almak uçin
şazada nahilly gözel bolmagyna seretmesden oňy jezalamany talap etdiler.

Şeylelikde şazada Wiştu Ahaşweraş patşanyň büyrygyna esasan şä köşknen
kowup çikaryldy we memleketden sürgün edildy. Maslahatçylaryň tekliplerine
görä hemme welayatlara hat koyberildy.Hat her bir welayatyň öz yzüwynda her
bir halkyň öz dilinde yglan edilsin: «Her bir erkek öz maşgalasynda
hojayyn bolsun” Şoninňg bilen erkegyň maşgaladaky orny we hökmüröwanlygy
enede berkleşdirildi. Ayalyň maşgalada öz adamsyna tabyn bolmagy ene bir
gezek kanun bilen tassyklandy. Şeyle gadymnan erkekler maşgalanyň başy
ayallar bolsa tabyn keywany sipatynda kabul edilyar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top