4:11

Hereket

MP3

Salam hormatly uýalar. Her birimiz ynsan haýatynda fizik taýdan aktiw
bolmak barada eşitenmiz.Şoniň yaly bolsada bu gün unsiňize hereket etmagiň
aýal organizmine ölçegsiz peýdasi hakyndaky maglumaty beýan etmekçimiz.
Aýdilişyna görä hereket etmek dünýadaki bütin dermalar örnüny tutýan
ekeni.Şu hereket sebäpli organizmdaki haýat uçin zerur ösüşiň gidişi
akiwlaşýar. Hereket bedenni gyzdyryb gan aýlanyşyni gowlaşdirýar,hemde
akyl düşünjesiňiň artmagyna täsir edýar.
Dogrydan-da ynsan organizmy her hil ýaramsyz zatlardan arassalananda
hereketiň orňy ölçegsiz. Hereketler arkaly her hilli maşklar ýerine
etirmesden oň ikki esasyý uguryna amal etmek gerek.

Birinçisi–hemişe ulgamly hereketde bolmak bolsa: Ikkinçisi belleb geçen
hereketlerni gunden-günä köpeltmekdir. Gadymky wraçlar müşderiýlerine
sagdýnlaşdyrma serişde sypatynda täze howada uzak wagt gezmägi maslahat
beren.Pyýada ýöreýiş bu işjenlikniň aňsat tebigy, ýone öz nobatynda
ýeterlik kuwwat harçlýan dürlerinden biri. Çunki hereket uzak dawam
edende,organizmňyň diňe hereket ediji agzalaryny dal belki butin bedenňy
hem gaty ýadatýar. Serediň pyýada ýöreýişyň hem talaplary bar eken.Öraň
assadan hereket edýan adamyň organizmyndan ýokarynda belleb geçen gereksiz
zatlardan arassalanmagy peselýar.Aktiw hereket ediji aýallarda bolsa
gaýtam tersine. Ynsan hereketde bolonda oňuň ýürek muskullaryňdaky
kapillýar damarlarynyň sany artyb madda alyşmasy güýçlenýar.

Nahilli yoldan ýorememägiň hem ähmiety bar eken. Büdür-südür erlerden
ýoremek tekiz yolda
Ýorenden peydaly eken. Name uçin diyseň beýle hereket butin bedenňyň
ýaýkanmasyna alib gelýar. Bu ýaýkanma gan damarlaryň gatlaşdyrmasynyň
çökündiler emele gelmaginyň öňüni alýar, galyndylar dargamasy
tizleşdirýar. Beýle yolda ýoremek içerki agzalary işini hem
gowlandyrýar, ýagny. Büdür-südür yoldan ýrende içerki agzalar uçin owkalamak
sagaldyş wezipesini berjaý etýar.Eger aýal ýürek hassalygyny başyndan
geçiren bolsa artykmaç zor salmasdan tekis yoldan ýürmek
buýurilýar.Gantly diabeta çalynan keseller bolsa biraz çarkandak yoldan
ýorenleri makul.Sebäpi bu kesselikde kesel aýaklarynda esasan-da
ökjelerindeki gan damarlardan gan ýereýyşi kyn geçýar.Olar aýaklaryny köp
hereketlendirişi gerek. Diňe şoňda ökjedäki damarlardaky ganyň hereketi
aktiwlaşýar.

Sagdin aýal uçin piýada ýöremek her hil ýagdaýyda peýdalidir. Eger siz hem
ýörab saglygyňyzy dikeltmekçi bolsaňyz kä bir tertiblerden habarly
bolmagyňyz gerek. Ýörenda iň addýy tertibe amal etmaga başlaň. Birinçi
tertib öran assa ýöremek-bir mumutda 60-70 adim basmali. Ikkinçisi assa
ýöremeli bir munutda 70-90 adim basmali. Ondaň soň ortaça ýöremeli we bir
munutda 90-120 adim basmali.Tiz ýöremek–bir munutda 120-140 ädim
basmali. Saglygyňyzy dikeltmegi halasaňyz ýa-da bir näçe kila aýyrmakçi
bolsaňyz gun döwamynda ýöramagyň alajini tapyň. Akşam naharynyň örňuna gök
önumler ýiyň we aýlanmaga çikiň Ýörän wagtyňyzda beýin hem dury işlamany
başlaýar. Siz özünize gerek maglumatlary biziň saytimizdan alib bilýaňyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top