4:15

Öýdaki howp-hatarlar

MP3

Salam ezizler. Ayallaryň esasy wezipelerinden biri öýdaki sanitar bolmak. Emma köp yagdaylarda bü işleri berjaý etmek aňsat dal.Bu iş bilen meşgullanmak uçin köp zatlar göýä garşylyk etyan yaly. Çindan hem şeylemikä? Kä bir ayllar öýümi naçe arassalasam hem arassalagy görünmýär diyip nalyärlar. Buniň sebäpi öýdaki düşmanlarda. Olar nahilli düşman deyaňizmi?Onda söhbetimizi üns bilen diňglaň.Kä bir ayallarimiz çagalarynyň gereksiz bölüp galan öyunçaklaryny ya-da egin-eşiklerini taşlamana gözgyny. Başkada çagalaryň tigiri,kolyaskasy,gararbasy, roliklary, sazçylyk esbaplary we başgada kän gereksiz bölup galan zatlar bar.Olary ýygnamasdan mätajlere paýlaşdirmak gerek. Öýde artyk zat üýşürmek bolmayar.Gereksiz zatlardan halas bolondan soň öýyiňiz hem giňelib arassalaňda-da kyn bolmayar.

Bundan başka köp biz öýlamadik könelib galan zatlar biziň we maşgalamyzyň saglygyna zyýan etkezmagi mumkin. Gereksiz we köňä zatlardan halas bolonsöň assa-ýywaş saglygyňyz, hal-ahwalyňyz,ýaşaýşyňyz görnüşi hem gowulananyny duýaňiz. Şeyle artykmaç zatlar köplanç saglygyňyza Howp-hatar döretyar.Siz bolsa buny hatt-da düýmyanyz. Meselen DSPdan yasalan mebel.Buniň yaly mebellar köpdan bari yasalyb gelnyar.Olar eleter bahada we dizaýn böüýnça köpçilige ýaraýar. Öýdaki mebel butin agaçdan bolony makul. Egerde muňa mumkinçilik bolmasa DSPdan bejerilen mebellardaky gyryndylary çalt dikyzlyk bilen ýelmeşdirmäge hereket ediň. Nämuçin dyiseniz gyryndylary emleşdiryan maddalar saglyk uüin peydaly dal. Eger mebelda zererlenen erleri bolsa bu maddalar öýdaki howä hem çikyar.

Ikkinçi duşmanymyz- bu köne ýassyklar. Birinçiden wagt geçmagi bilen olaryň datgynlygy,maýyşgaklygyny iytirib boýna laýýk bolman galyar. Ikkinçiden köplab mikroorganizmler uçin yassyk –öraň oňaýly ýer:ýyly, nem, iýmitlendiryan(deriniň öli öýjüklary) eterli. Olar allergiya we başka gerekmez duýgylary gozgayar. Näme etmek gerek? Yassyklary wagtly-wagtynda şemallatib çalyşyb durmaly. Gilemler öýlerimizy döldürüp öýimize owodan görüniş beryar.Olorsiz öýlerimizi göz öňune getirmagimiz kyn. Emma şo gilemler esasan diwara asylanlary bize kä wagt zyýan etkezmagy mumkin. Gilemlerde çaň,allergen,infeksiya,garabaş toplanyar.Olary iň gowy tozan soruji bilen we ýwanda-hem doly arassalab bolmayar. Gilem hança az bolsa şonça gowy.Bu esasan allergiyadan gynanyan adamlara degişli.

Sintetik gilem we düşekler ayratin esasan zererli. Naftalin ya-da güýe garşy ulanilyan maddalar zaherli hasaplanyar. Ol bedende toplanyb rak kesselini döretmegi mumkin. Şoniň uçin artykmaç zatlar bilen bille naftalindan hem halas bolüp ,häzirki zaman ,howpsuz serişdelerinen ulanmaga geçiň. Suw krani, döwlen togy öçürip yakyjilar. Öýdaki hemme näsazlyklary derrew dogrylamak gerek,yoksa olar göwünsiz yagdaylara alib gelmegi mumkin. Bundan daşary bu zatlara ünuslüligimiz ýaşaýyşa bolan düşünjemiz we tertibliligimizi gorkezyar.Yokary nemlik adam saglygyna ýaramaz täsir edyar, remontä zýyan etiryar. Nemlikden heň peyda bolyar.Wanna hanada we geçelgede howwa aylanyşyny upjün ediň. Eger tabygyi howwa aylanmagy eterli bolmasa wentilyator goýüň. Pes nemlikde bolsa howanny nemlendiriji kömek edyar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top