5:36

Çagalara gygyrmak

MP3

Eziz aýallar dünýada iň gowy we kämil ene bolmagy halamaýan hiç bir ene
ýokdyr. Emma naçe hereket etsek-de kä bir hatalar edýas. Kimiňdyr çagasyna
gahar bilen gygyranyny we çagasynyň bu barada jähtyny gorüp,men beýle
edmaýan,çagalaryma gygyrmaýan diyip öýlýaňyz. Men hem şonuňýalydyryň.Iň
kämil ene bolmak meniň esasýy maksatymdy.Hemme enelerden hem gowy ene
bolmagy hemişe öýlarsym. Bir guni men gahar bilen gyzyma gygyryp
göýberdim.Gyzym bolsa hiç zat diýmani onume geldi :”Ejemjan eger siz maňa
şeýle gygyrsaňyz men gorkup gidýan.Siz meni gowy gormýaňyz diyip
oýlaýan.Siz meni gowy gormýaňyzmy?”Men düran ýerimde gatap galdym.Men
ozümi mumkinçilik barynça dynçlanmagym uçin iş bilen köşeşýadym,yone gyzym
garaşylmanda gelip kiçijik ýüregindäki düýgularyny öz sözleri bilen
teswirlep berdi.”Men näme edip göýdym?Ahrym ýakynda indi çagalaryma
gygyrmaýan diyip özüme söz beriptim!” .Men her gezek çagalaryma gygyranymda
oloryň ýüreginde nämeler geçýanyny bilmýan ekenim.Gyzym batyrgaylyk bilen
gelip maňa hatamny görkezdi.Men gyzymy bagryma basyp,biraz wagt hiç söz
aýtman durdym. Öz eden işimden utanýadym.Näme edaýin?Ony näçeler söýanimni
oňa nadip düşuntireyin.Yone birinji edýan işim ondan bagyşlamagyny
soramagym gerek.Men gyzymy dyzime otürtutyp :”Gyzym men oraň nädögry iş
edenimni bilýan.Men saňa gygyrmaly däldim emma kä wagtlar gaharymy tutub
bilman galýan.Meniň bu eden işim Hudaýa hem ýaramýar,Meni bagyşla!” Eger
sen meni bagyşlasaň,soň Hudaýa ybadat edip Ondan hem bagyşlamagyny
soramaagym mumkin.Sen meni bagyşlaýaňmy?” Gyzym hoşallyk bilen başyny
ýaýkady.Onuň kiçijik lowurdap düran gözlerinde kanagatlylygy görmek
nahilli ýakymlydy.”Eger halasaň gel ikkimiz men uçin Hudaýa ybadat edýas”-
diydim.Ol hem razy bolup kiçijik ellerini dileg uçin açdy. Bu waka maňa
oraň täsir etdi. Hudaýymyz oraň mähriban.Onuň merhemeti bilen men sabr-
takatly we mähriban bolup bilýan. Onuň keremi bilen ýadaw bolsam hem
çagalarymyň soraglaryna jogap berip bilýan.Olara kitap okäp berip
bilýan.Onuň mähiri hemmemize etýar.Onuň mähri sebäpli men haýatda
ýaşamaga güýuç tabyp bilýan.Onuň mähribaňlygy sebäpli çagalarym
geçirimli.Biz eneler naçe hata etsek hem çagalarymyzdan bagyşlaýýyşyny
sorasak olar bagyşlaýarlar we aňsat ýatdan çykaryarlar.Emma çagamdam
bagyşlaýýşyny sorýanmy diyip gopbamsylyk etsek ulakan hata eden
bolýas.Ahrym çagalarymyz kiçijik bolsa-da adam.Olary hem Hudaý ynsan edip
ýaradanmy? Olar entek kiçik köp zatlara düşünmaýar.Biz ýaly köp zatlary
bilmesligi mumkin,emma olar şahs häsietinde hormat edmaga laýýk. Olardan
eden nädögry işlerimiz uçin bagyşlamagyny sorasak,olar hatta ulakanlar hem
ýaňlyşýan eken,men kä wagtlar nädögry iş edenim tabigyý diyip özi hakynda
dögry pikirlämägi we ol hem geçirim soramagy öwrenýar.Elbetde nädögry
işleri alaji barynça düzetmani öwrenmagimiz gerek,yone çagada men hemişe
nädögry iş edýan,men ýaman çaga ekenim diýan pikir ornaşyp almagyna ýol
goýmaslygymyz gerek. Hudaýyň merhemeti bilen biz hemme işlerimizi dogrulap
almagymyz mumkin. Men käwagt çagalaryma gygyryp goýbersem hem Hudaý maňa
hiç haçan gygymaýar.Men eden Işim uçin Onuň onune geçirim sorap barmagym
mumkin.Ol meni hemişaki ýaly mähribanlyk bilen garşy alýar.Ol maňa
garanda oraň sabyr-takatly we mulaýym bolýanyny hemişe düýan.Be bundan oraň
minnetdar.Men hem perzentlerime şonuň ýaly gatnaşykda bolsam,bir gun gelip
olar hem menden minettar bolýarlar.Buna men ýananyan.Men iň kämil ene bolup
bilmesmen,yone alajy barynça gowy ene bolmagym mumkin.DiňeOnuň merhemeti
bilen Hiç birimiz kämil ene bolup bilmesek hem biziň kämil Hudaýymyz
bar. Biz hata edenimizde Onuň onuňe ýardam sorap barmagymyz mumkin. Ol biziň
hatalarymyzy ýahşylyga işlatmaga çulum. Siz hem şonuň ýaly ediň.Kämil
Hudaýymyzyň onune baryň. Onuň merhemeti size-de etýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top