MP3

Salam eziz doganlar! Aýallar ýüreginde iň gowy ärzuwlar bilen ýaşayar. Ol
dünýä name uçin gelenini bilýar.Ol ýaşaýan eken iň gowy ýan ýoldaş,iň gowy
ene,iň gowy gelin we iň gowy dost bolmany islaýar. Yone bir gowy däl iň
gowy bolmaga çalyşýan eneler bir gun gelip elbette kämil ene derejesine
çykýar.Bu günki gepleşigimiz “ kämil ene” nahilli bolmagy gerekdigi barada
bolýar. Çagalaryň pikrinçe ideal ene süýji kekslar bişirýar,palçyga
bulansada käýämeýar we olar bilen her güni azynaň bir ýarym sagat öýnaýar.
Dünýadaky iň gowy ene olaryň nazarynda ene nämeler etmekligi gerekdigi
barada assa-ýwwaş söhbetimiz dowamynda bilib alýaňyz. Köp çagalaryň
geplerine görä kämil ene köp wagtyny olar bilen geçirmagi gerek.

Ene çagalaryny mektebe alyb barmaly,olar geýimlerini hapa edende olary
käýemesligi gerek. Çagalar özlerini nähilli tutýanyna garamasdan, günduzmi
ýa-da ýary gijesimi- isleýän wagty teleýizor gormagine rugsat bermegi
gerek.
Britaniyaly alymlar alty ýaşdan on baş ýaşaça bolan uç myň çagalar arasynda
sorag geçirdiler we häzirki enelere öraň kyn ekenligine ynandylar. Sebäbi
kino we telewidenie enelerni nahillidyr kämil obraza laýyklyk etmägä
synanyşýarlar. Eneler howpsala duşmeslikleri uçin çagalardan kämil ene
nahilli bolmagy gerekdigini aýdyp bermeklerini sörap olaryň arasynda
barlag geçirdik diýdi barlag guramaçysy.Barlaglardan şo bir zat aýan
boldy: olaryň isleglerine dögry gelmek uçin hiç hilli keramat gerek däl
eken.
Çagalar dünýädaky bar zatlary bilýan,irden gijeçenli şadýanlyk edýan, we
geň galarlyk kyn naharlar bişipip bilýan enelerni islemes eken. Yone
çagalar her güni olar islänçe olara mähirli we unusli bolýan,bir problema
dörände mdama ýanynda bolýan enä öräň mätäj ekenlikleri aňyklandy. Köp
çagalaryň sözlerine görä,kämil ene köp wagtyny çagalary bilen bille
geçirmagini.saçlaryny galgatmaga rugsat bermegi we gulagynaçe tözönä batyp
gelenini hoşallyk bilen garamagy gerek.Olar ene bir ideal ene adyna
täläpkär enelerden suýji öý bişirmelerini we tiz taýyn bolýan günortanlyk
we agşam naharlaryna garaşýarlar.Iň möhümy bu 30 minutdan geçmeli däl.

Çindan hem çagalar aç bolonda garaşyb bilmýarlar. Esasan hem meýdandan çaň-
laýa batyp aç bolup gelen çaga hiç hem çydap bilmaýar. Ene-de çagalar
eneleri olary gap-çanaklary ýuwdurmaslygyny öran halaýarlar. Bular
söralanlaryň köpçiligi tarapynan aydylan , emma eneler alaji barynça tiz-
tiz gujaklab ögşamak gerekdigi hakyndaky pikirler aldynda bu unussiz
tälaplar. Dana we mähirli eneler perzentleriniň geljegini öýlap
çagalarynyň hemme isleklerini hem berjaý etmeýarlar. Çagalary ýaşlykdan
zahmet etmägä,maşgaladakylaryň agryny eňil etmägä,şol maşgalada kiçi
bolsada zahmeti bilen öz goşantyny goşmaga owretib olary geljekde kämil
ynsan derejesinde bolmak uçin kömek berýar. Bu işler çagalara häzir
ýakmasada geljekde bu ädet olara peýdaly netijeleri berýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top