4;32

Gabanjaňlygyň öňünde kim durup biler?

MP3

“Gazap zabundyr,gahar sil kimindir.emma gabanjaňlygyň öňünde kim durup
biler?” (Suleýman pahimleri 27:4)
Salam .Oran gyzyk,nämuçindyr biriňiň zady,sizinkinden gowrak
gorünýar.Namuçin şeýle? Eger işdeş aýallardan kimdir biri iş ýere täze
köýnek giýip gelen bolsa,onuň köýnegi siziň nazaryňyzda siznikiden
owodanrak we gowrak görünýar.Siz hem şonuň ýaly köýnek almagy halaýaňyz.Bu
zat size çagalaryň gylyklaryňy ýatlatýarmy? Eger çagalara miwe bermekçi
bolsaňyz elbettde hemmä deň bölup bermek gerek,ýogsam ulakan jenjel
bolýar:”Ana onüň almasy menikiden ulakan eken,maňa kiçisi düşuptir” Ýa-da
bolmasa “Oňa içlekliniň ulakan bölegini beripsyňyz maňada ulakanyny
beriň”, diýan ýaly ynjyklyklary köp eşidýas. Käwagt bu ynjyklyklar hiç
haçan gutarmaýan ýaly görünýar .Biz aýallaryň haýatynda hem şonuň ýaly
ýagdaýlar bolýarmy? Elbettde bolýar.Imanly bölüşumyza garamasdan köplanç
başkalarda bar zatlary özümuziň zatlarymyz bilen deňeşdirýas. Ýa-da
bolmasa özümizi başkalar bilen deňeşdirýas. Şonça gowy häsiýetlere
eýeçilik edýas, agyr zähmet edýas,aýallyk we enelik wezipemizi gowy berjaý
edýas,şoňa garamasdan nämuçin mende şol zatlar yok diyip nala edýas. Bu
zatlaryň a esasy nämede? Özüňuzde bar zatlary başkalarniki bilen
deňleştirmek,bahyllygyň belgisidyr. Bahyl we gabanjanlyk ýürek eýesini
heläk edýar. Çagalar özlerini şeýle tutsa ,”Çagada ulakan bolsa geçip
gidýar,akly girip galar”-diýas. Nazarymyzda bahyllyk we gabanjanlyk ulakan
bolüşumyz bilen bille ýitib gidýan ýaly.Bu gepi aýdanlar özlerinde hem
şonuň ýaly häsietlerini bardygyňy düýman aýdan bolsa gerek.Gabanjanlyk we
bahyllyk hiç haçan geçip gitmaýar.Ulakan bolonymyz bilen bille
ýüregimiz,haýat biz laýyk bolan zady bermända ,”Bu adalatdan
däl”diydi.Hättda iň güýçli imanly hem bu zada meýilli bolýar.Imanly
hökmünde başka imanlylaryň haýatyna nazar daşlar ekenik Hudaý olory bizden
görä köprak merhemetlan ýaly düýulýar. Aýal häsietinde başka bir aýalyň
haýatyny gözden geçirýas.Onuň öýi menikinden ulakanrak.Ýa-da bolmasa onuň
gorünuşi owodon,başgasynyň işi zor.Ene biriniň çagalary menikinden gowrak
we tertibli.Şonuň ýaly deňleşdirmeler aýalyň şähtyny bözýar.özüne bolan
ynançyny iýtirýar.Hudaý hakynda nädögry pikirlämaga alyp gelýar.Öýde
ötürýan aýallar işleýan aýallara bahyllyk edýarlar.Çagasy yok aýallar
bolsa çagasy barlara bahyllyk edýar.Eger bilseňiz bu zatlar Hudaýyň
nazarynda oran bolgusyz görünýar.
Bahyllyk- hassalyga meňzýar. Süleýman pähimleeri kitabynda bu hakda näme
diýeniňi bilýaňyzmy?”Asuda paýhas bedene ýaşaýyş berýar,göriplik bolsa
süýekleri çüýredýar”(Sul.pähim 14:30) Gabanjanlyk gelse bir özi gelmaýar.Ol
özi bilen bir näçe ýaman düýgulary-bahyllyk,gazap,agry,betnepislikni alyp
gelýar. Käwagt bu gabanjanlyk ,bahyllyk özüni gorkezýar käwagtlar bolsa
yok. Hudaý bu hakda şonuň ýaly emir berendi:”Başga adamyň öýüne
,aaýalyna,gul-gyrnagyna ýa-da öküzine,eşegine oňa degişli zatlaryň hiç
birine göz dikme”(Çolden çykyş 20:17) Şeýlelikde bahylly we gabanjanlyk
kişiniň dynç asuda haýatyny awulaýar. Bu hakda köpak bilmagi halasaňyz
biziň saýtymyza giriň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top