4:25

Erkek psihologiýasy

MP3

Salam. Kä wagtlar dürmüşa çikan ýaş aýallarymyz ärlariniň tebigatyny
düşünmän göz ýaş edýalar. Eger siz hem erkek psihologiýasyny düşünmagi
isleseňiz söhbetimizi dykkat bilen diňlaň.Erkak kişi psihologiýasyny
nahilli düşünse bolýar? Häzirki günda aýallarä erkek kişini düşünmek kyn
bolup gelýar we bu özleriniň hatalarydyr. Köpçilik bu pikire garşy bolmagy
mumkin,ýone bu hakykat. Aşakdaky punktlar anyklyk girizmaga kömek berýar.
Erkek kişi maýda-çüýde zatlara uns bermýar. Şoniň uçin aýallar egerde
siz haçan –da düşek ýanynda biderek ýatan erkek joraplaryny görseňiz
gaharlanmaň. Siz uçin bu ýagdaýy “elhenç” bolmagy mumkin .Ýone erkek kişi
buňa başkaça gözlýar –“jorap biderek ýatanok ,olor gerek bölany uçin
ýatir” Erkek kişi güýçli we maksatly bolmaga öwrenen. Güýçli jynsyýet
wekili kiçi we möhüm bolmän zatlarda ýeňilmekligi ýaman gorýar.

Erkek kişi üstinden hokumrawanlyk etmaga hereket etmaň.Erkek kişi näme
etmegi gerek we ony nahilli etmegi gerekdigini aýtwermek hem dögry gelmýar.
Çunki beýle zatlar erkeklere ýaramýar. Beýle ýagdaýlarda aýallar öz
pikirlerini aňlatmagy maksata laýyk gelýar. Netijede şonüň ýaly görüniş
bolmagy gerek ,ýagny erkek kişi özi öýlan ýagdaýda karar kabul edýar we
siz ony muňa çagyrmadynyz . Erkek kişi güýçli jinsiýet wekili diyp
aýdýarlar. Şoniň uçin ol hemme zatda baş bölüşny we öz adyňy saklamaga
hereket edýar. Jemyýgatda erkek kişi ýökary wezipä eye bolsa hem yone
şondada başka jynsiýet wekilinyň goldawyna mätaj.Şoniň uçin erkek kişi bir
zatdan gaýgyly bolsa ya-da bir zatdan şübhelense aýal kişi elbetde göwün
götermegi gerek.

Ynanyň ruhlandyrmak erkek kişi uçin yönekeý zat dal.Olar uçin bu-“ ajaýyp
sagaltyş” we bu olory ene-de güýçli edýar. Erkek kişini goldaň,oňa uns
beriň,hemişe ýanynda boluň,biliň we nahilli kyn bolýanyny aňlaň. Erkek
kişiniň hereketleniş psihologiýasyny düşüniň.Jemiýetde erkek kişi oruňda
bolmak bu hem oraň kyn we bu zat aşakdaky düzgünlere eýe : Erkek kişi
hiç haçan aglamýar,Erkek kişi hemişe salyhatly,Erkek kişi hemişe güýçli
bolmagy gerek. Birinçiden erkek kişi hem aglaýar,bu zadyn hiç hilli
düzgüni bozma eri yok we hiç utanç eri yok.Erkek kişiniň göz ýaşlaryny hiç
kim görmäýar, çunki erkek kişi öz düýgylaryny gizleýar.Ikkinçiden erkek
kişi hemişe agyr bolmagy şert dal.Ynsan öz bölüşy ýaly bolmaly.

Erkek kişi-bu şeýle ynsan,başkalar olary özleri bölüşy ýaly kabul etmagy
halaýarlar. Bundan başka çendenaşa agyr bolmak ynsanyň yzine hem laýyk
gelmýar. Egerde ynsan özünde agyrlak we degişme duýgylaryny dogry
dolandyryb bilse dýimek bu kamilleşenlik belgisi. Uçinçiden hemişe güýçli
bolmak kyn. Gep fizik taýdaky güýç barada dal,belki ruhý we ahlaky güýç
hakynda barýar. Haýatda şeýle ýagdaýlar bolýar,ynsan stress we
depressiýalara garşy durmaly. We şoňä meňseş gep: «Özüňi ele al sen erkäk»

bu ýagdaýda kömek etmýar. Erkek kişiä kyn ýagdaýda ýakyn ynsanynyň
kömegi, goldawy we düşünib bilmagy zerur. Erkekler hem sada ynsanlar ýone
olorä her hil wezipeler, jogapkärlikler we güýç berilen. Hörmatly aýallar
sizlere azajik bolsa hem erkek kişiniň düşünmekde kömek berib bildik dyib
umyt edýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top