4:58

Aýal we Hudaýy

MP3

Hudaýyň aýala bolan garaýyşy nahilli. Hudaýy erkegi aýalyň başy edip
ýaradan. Dunýa peýda bolonundan bäri esasan erkekler ynsanlary Hudaýya ýüz
tutmaga çagyrmakda öňde bolup gelen. Paýgemberler hem erkeklerden
saýlanan.Emma bu aýallar bu işi başaryp bilmýa diýani däl. Paýgemberlik we
şälyga diňe erkekler saýlanan eken,diýmek Hudaý dinöe erkekler gatnaşykda
bolon eken diýip öýlamak hem nädögry bolýar.Bu ýüzleý garalanda şonuň ýaly
görinmagi mumkin.Emma Mukaddes Kitaby göwlap ökap çyksaňyz bunuň ýaly
däldiginiň şaýaty bolýaňyz.

Hudaý Ybrahym paýgembere garry bolup galanyna gözlemesden Çaradan perzent
görýaň dieninde, Ol bu wadany Sara uçin hem berendi. Biz bu wada diňe
Ybrahyma berilen diýip öýlasak hata eden bolýas. Ol Sarany hem oraň gowy
bilerdi.Sara hem Ybrahymdan eşiteni boýunça Ybrahymyň Hudaýyna ynanýady.
Sara Hudaýa ynanyp uzak we sabyr bilen garaşdy. Hudaýy Ybrahyma wada edeni
ýaly Sara perzent berdi. Ybrahym Hudaýy beren wadasyny berjaý etmäga gadyr
diýip ynanýady, tebigyý bu ynanç Sarada hem bolan.Sara diri Hudaýy hakynda
adamsy Ybrahymdan eşiden bolsa hem,ýyllar döwamynda onuň Hudaýy hakyndaky
bilimleri ösüp Hudaý bilen gatnaşygy hem berk bolup baran.

Mukaddes Kitabda ýazylyşynçe gadym kazylar döwründe Hudaýy bir aýaly
kazylyga saýlan. Ol aýalyň ady Deborady. Debora mert,batyr we Hudaýa
boýsynýan dindar aýal bolan. Ondan oň geçen kazylaryň hemmesi
erkeklerdi.Emma Hudaý Debora bu işni ynanyb tabşyran.Debora öz işini öraň
gowy edip erine etiren.Şol wagtda Pätşalar bolmän halkny kazylar we
paýgemberler dolandyran.Olar halka Hudaýyň görkezmelerini etiren.Mukaddes
Kitabda ýazylyşynçe Debora hem paýygember hem kazy bolan.Ol Lappidot diýan
kişiniň aýaly boluşy bilen bille paýgember we kazydy Kazylar Hudaýyň
görkezmelerini halka etirmekden başka halk arasynda peýda bolýan garama-
garşylyklary hem ýola salan. Bunuň ýaly iş uçin bolsa kişiden ulakan
batyrlyk we danalyk talap edilýar. Hudaý Deborany saýlan eken ony şol
işe laýyk tapaňy uçin saýlan. Ol Hudaýa boýsunup halkny 40 ýyldan köprak
dowamynda oraň göwy dolondyran.Bundan görünup dur Debora Hudaýa gatty ynan
we Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolan. Ahrym ol Hudaýyň sözlerini halka
etirýan paýgember aýaldy.Huda bilen söhbetleşmek nahilli göwy!Gadymda
Hudaýy söýan we Onuň eradasyna özüni taşlan aýallaryň ene biri Rut.Rut
diri Hudaýy bilmýan halk arasynda ösüp ulalan,emma oloryň ýurdyna diri
Hudaýi tanaýan maşgala goçüp gelip Rut şol maşgala gelin bolüp düşýar. Emma
köp wagt geçmesden oň gaýnatasy, yzyndan adamsy bilen gaýynagasy hem öldi.
Gatty gaýgylanan gaýnenesi öz ýurdyna gitmaga karar etdi. Ulakan gelini hem
ene-atasynyň öýine gitdi,emma Rut gaýnenesine:”Sen nirä gitseň ,menem şol
ýere gitjek.Sen nirede bolsaň,menem şol ýerde boljak.Seniň halkyň –meniň
halkym,seniň Hudaýyň meniň Hudaýym bolor”-diýdi. Onuň näme uçin şeýle
diýanini bilýaňyzmy.Ol bu maşgalada ýaşan ýyllarynda maşgalasyndan Hudaý
hakynda oraň köp gezek eşiden. Ol şol eşiden diri Hudaýa ynanan we
gaýnenesiniň Hudaýyňy özünuň Hudaýyi diýip kabul eden.Hudaý onuň ynançy we
haýrly işi uçin ony sylaglady. Ol geljekde Pätyşä we Paýgember Dawudyň
garry ejesi boldy. Hudaý oňa şonuň ýaly abraý berdi.Bu söhbetimiz size
makul geldi diýp umut edýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top