3:27

Esteryn Takdyr

MP3

Salam dünyada hiç bir öz takdyry barada öylanmyan adamyň özi yok. Hemme
oz-özine kop soraglar beryar. “Takdyr adamlar tarapdan döretilyarmy ya-da
Huday tarapinan bellaniyarmy?” diyib. Şu günki söhbetymyzdan soň siz şu
barada öziňyz bir netije edersiniz. Bu barada tarihda at galdiran Mukades
Kitabda ayratin hormaty bar bolan Ester hakynda okab bileris. Geliň
söhbetimiz başinda Esteryn daýysy Mordahay oňa aydan sözlerini diňglaylyň:
“Egerde sen şu wagt sessiz-ünýsüzlik bilen dürsaň önda yahudiylar uçin
nejat we gutulma başka erden gelyar, sen we kakaňyň öýi helak bölyaňiz.Kim
bilsin belki sen şo wagt uçin patşalykdaky oruna galandirsiň?”

Biz hiç birimiz yaşayşa şeyle gelmandiris, Huday bizi bir maksat bilen
yaratan. Tä Estar yahudalary gutkarmak uçin Melike edib tanlanan yaly.
Huday öňümize bir hadysany döretse öňda bizy laýyklykda ulanyb öz
wezipemyzi erine etirmagimyzy halayar. Ester bu wakada danalyk bilen we öz
düryan orununan peydalanman iş tütdy. Mukaddes Kitabynan misal getyryas.
Mordahay, Homon Yahydilaryň barysiny gyryb taşlamak barasyndaky büyruk
alanyny eşitib Esteryň yanyna adam koyberdy. Ester oňa jogab etdi we :”
Patşanyň huzurinda işlayan barlsy we wilayatdaky adamlar hem egerde içeri
patşanyň huzurine çagyrylmaka girse ol adam ya-da ayal bolsada jezasi –
ölümdigyny bilyarlar.” Dyidi.

Diňe Kime Patşa Saltanatyň altyn hassasyňy berse şol diri galar.Men bolsa
inha öttüz gün bolsa-da Patşanyň huzurine çagyrylmadym” Mordahaya Esteryň
sözlerini etirdiler/Mordahay bolsa Estera jogab gaytarib şeyle dyidi ; “
Butin yahudilardan Patşanyň öyinde bir özim nejat taparyn dyib pikr etme
““Egerde sen şu wagt sessiz-ünýsüzlik bilen ötürsaň önda yahudiylar uçin
nejat we gutulma başka erden gelyar, sen we kakaňyň öýi helak bölyaňiz.Kim
bilsin belki sen şo wagt uçin patşalykdaky oruna galandirsiň.”
Hayatymizdaky bölyan wakalar mümkinçilikler hiç kaçan düydansiz
bölmayar .Esteryň melike bölüp saylanany hem düydansiz daldy . Dayysy
Mordahayň sözlerine Ester şeyle jogab berdy:

“Gidiň Şuşanda yaşayan barça yahudiylar y ygnaň. Men uçin äraza tutunglar
uç gije uç gundiz hiç iymit imesinler we içmesiňler. Men hem gullarim
bilen rüza tütyan. Şönan soň bü iş känuna dogry gelmesede men patşaniň
yanina baryan/Egerde ölmely bolsam olyan”. Iň uňislysy Ester hiç bir işy
oz bildigi bilen başlanok we Hudayiň iradasiny erine etirmekde ol hat-da
ölimdenem gorkanok. Ol hakdaky başka gizykly maglumatlary sonky
eşittirişlerimizde dinglab bilersiniz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top