4:35

Her hilli bezegler

MP3

Her hilli bezegler hakykatdan aýallar uçin ýaradylan. Aýallar bolmanda
bunuň ýaly owadan bezegler ýaradylmasdy. Zergärlarä bolsa iş galmasdy.
Aýal bezegler bilen ene-de gözel. Bir näçe myň ýyllar oň hem bezegler
bar bolan.Hatt-da iň gadymýy aýallar hem bezegleri dakmägy bilenler.Bezeg
takynmak diňe aýallara degişli häsiýet bolsa-da kä bir taryhyý
esaslarda erkekleriň hem bezeg takkanlary dogrysynda maglumat düşüşyb
dürýar. Emma bezeg takmak dine aýallara gelişýar. Gymmat daşlar bilen
bezetilen bezegler aýallara gözelligine enede gözellik göşýar.
Aýallardaky gymmat baha bezegler olory gymmaty yokdygyny aýratin belleb
duran ýaly. Her bir aýal oz düýgysyna laýýk bezeg saýlaýar.Bezegler
aýalyň görünüşine giýimlerine hem laýýk bolmagy gerek. Aýalyň saşky
görünuşi we giýmlerine laýýklykda dakylan bezegler aýal gözelligini ene-
hem ýokary galdýrýar. Bezegler hem dürli hil bolýar,dürler.
Zynjyrlar,bilezik, ýüzuk, gulak syrgasy,durli hil saçgysgyçlar we şonuň
ýalylar. Daktnçaklar her hil daşlar bilen bezetilen bolmagy ýa-da adyý
bolmagy mumkin.Gymmatbaha daşlar bilen bezelen bezegleriň bahasy ýokary
bolýar. Ýarym gymmatbaha daşlar bilen bezelen bezegler bolsa biraz
arzanrak. Bezeg nahilli bolüşyna gözlemesden öz eýesini täpýar. Her bir
bezeg höwes bilen dakylanda eýesiniň nahilli ynsandygyny görkezýar. Bezeg
dakynmak aýallara degişli häsiet. Hiç bir aýaly bezegsiz göz öňune
getirmek bolmaýar.Şoniň uçin hem her bir aýalda hiç bolmanda bir ýüzuk
bolýar. Işe dakylýan bezegler alajy barynça adýy bolany
makul.Baýramçylyklara bolsa kişiniň ünsini çekýan bezegler dakmak adata
giran. Emma her zadyň çeni bar bolüşy ýaly bezeg dakmagyň hem çeni bar.
Çägi bilen dakylan bezeg aýaly görkäna görkezýar. Emma bugungi kynda
bezegler dakmak şeýle däp bolan kä bir gyz-aýallar çendanaşa köp bezeg
dakmak,gözel we baý görkezýar diyip pikir edýarlar.Bu butinleý
nädögry.Aýal çandenaşa köp bezeg daksa bu onuň glýksyzlygy we
medenietsizligini görkezýar. Bezeg dakmak aýal uçin nahilli gelişikli
bolsa bezeglere açgöz bolmak aýalyň iň ýaman häsieti. Bu ýaman häsiet
adamsyna we maşgalasyna zerer getirýar. Bezeklere gyzyklanmaýan aýallary
täpmak kyn.Emma bezeklere açgöz hemmede ýaman düýgy galdyrýany tebigyý.
Göz önuňize getiriň bir aýal bar bezeglerini dakyp bar sesi bilen
büýsanç görünüşde gepeýar. Bunuň ýaly görünüş her bir medenietli ynsannyň
gaharyny getirýaňy tebigý .Emma “Näçe köp bezeg daksam şonça gözel we baý
görunýan”.diýan pikir aýallarymyzda haçan peýda bolmaga etişdi. Gyzyla
öçlik gundogar aýallary arasynda öraň giň ýaýran. Günbatarda bolsa kümüş
hem gadrlanýar.Emma bugungi gundäki gundogar aýallary kümüşy däl gyzyly
makul görýarlar. Elbettde gyzylyň kümüşden görä gymmaty belend.Ýone
çendenaşa gyzyla öç bolmäk aýaly gyzylyň guly bolup galmagyna sebäp
bolýar. Beýle aýalda bezägä öçlik bilen billelikde bahylyk,açgözlik
häsietleri hem bar bolýar. Gadrly aýallar bezegleri çendanaşa dakmak
töwerekdäki kişilerde siz hakyňyzda ýaman täsir galdyrmagy mumkindigini
unutmaň. Bezeglere gul bolmaň. Gaýtam bezegler size hyzmat etmägi gerek. Siz
iň adyý bezeg dakanynyzda hem hemişaki ýaly gözelsiňiz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top