3:10

Çagalar we zähmetsöýerlik

MP3

Salam ezizler. Ata-babalarymyz patä bermana ellerini açanda ,dilekleri
arasynda üstünlik sözini aýratin belleb geçyarlar. Göýä ol bize ilahyý
aýratinlygy arkaly bedenimiz we janimizy doldyrýar diyen pikir bar.Yone
beyle pikire barsanyz gaty ylňyşyaniz. Çunki amat hem ynsanyň gadr-
gymmatynan er almagy uçin ony terbiýelemek gerek eken. Dine oňuň özine
laýyk kada- kanunlaryna tabun bolmak zerur. Diýmek ,amatly ynsaňy
terbiýelemagy başlayars. Amatnyň birinçi kanuny zähmetsöyerlik.
Çagalygymyzda zähmetiň gadr-gummatyny we oňä yhlasly bolmalydygyny ata-
babalarymyzdan köp eştensinyz.
Hakykatdan hem, hayatynyzda öz oňunize bir maksat goýanyz, soň ony amala
aşyrmak uçin zähmet edyanyz, akl we bilimynyzdan peydalanyanyz. Netijesini
görende bosa “Beý buny men etdumaý”-diyib buýsanç duýgysi göwninizde
peyda bolyar. Ynsanlardaky zähmetsöýerlik häsiyety çagalykdan
terbiýeleniyar. Başda çagada zähmetä bolan höwesi ene-atä kömek bermekdan
ösib başlanyar. Soň öz hajatlarynan gelib çikkan yagdayda zähmet etmaga
we hayatda öz zähmeti bilen göreşmega öwrenişyar. Eger ähemiet beren
bolsaňyz çagalar 2-3 yaş aralygynda ene-atasyna kömek bermek düygysi
guýçly bolyar. Meselen kiçijik elleri bilen sübseny alib enesi yaly
supurmaga çalişyar.
Şeyle olar babasyna gazeta, garry enesine äýnegyny alib bermek yaly
işlerde başarjanly bolyarlar.Şöniň yaly haçan-da olarda öz göwninde
zähmete bolan isleg peyda bolonda bu pursaty syptyrmaly dal. Älaji bölsa
öý işlerini billelikde etmeli. Çagaňyz öý işlerinde kömek bermagi halasa
onda oňa dögry gelyan işlery saylaň. Aýdayliň çagajik size nahar pişirende
kömek edese gelse onda öňuň göwnini galdyrmany dogralan sebzawatlary
billelikde gazana salmagyňyz mumkin.Şeyle saçak bezemek işlerini hem
olara tabşyryň. Ya-da çaň artmaly bolsanyz onuň elinede lette berib goüyň.

Bu işleri çagaňyz howes bilen edyar.
Diymek siz çaganyzy göwnine zähmetsöýarlik düygysyny saldynyz.Elbette
kiçijiklere her bir işi ilki başarmak kyn geçyar.Şoniň uçin biraz sabrly
böluň. Iň esasysy çagä onun edyan işleri maşgala uçin gerekdigy we
möhümdygyny aytmagy unutmaň. Olaryň her bir hereketini ünussiz galdyrmaň.
Meselen höwes bilen iş başlan çagä “Meniň süýjim,enesiniň,maşgalamyz
kömekçisi,ya-da sen bolmanda biz nädyadik?”-deyan maktowlary olara aytmakda
togtamaň. Çunki süýji söz geljekde zähmetiň miwesi güllamaginda mohum
orun tütyar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top