4:14

Ýaraşdyrma

MP3

Salam eziz radio dinlejiler! Garry enelerimiz jenjelsiz maşgala bolmýar diydiler. Çindan hem şeýle. Spesialistlaryň pikirinçe hiç bir jenjelleşmän är-aýal bille ýaşamaýarlar. Çunki ikki düýbdünden başka-başka ňarakterdaky ynsanlar bille ýaşanda bir-birine mas gelib öwreninçe elbette agzalalyk we kiçi bäsdeşlikler bolüp dürýar. Aýallarymyz bolsa hemma aýyb ärimde diyb hasablýarlar.Şoniň uçin hem bü günki söhbetimiziň mowzugyny edil oloryň pikirleri esasynda düzdik. Ärinä ýaranmak uçin näçe çalyşsanyz hem ol sizi şepagatsyz tankyt etmekden ýadamaýar. Buňa nahilli öwrenişib ýaşamak mumkin? Bu näme erkekleriň özüne has ynjiklygymi ýa-da kemçiliklerimi? Bu ýagdaýyi bes etmagi her bir aýal isleýar. Belki aşakda berilýan maslahatlar ýagdaýya başka nazar bilen garab adamynyzdan bihuda gaharlanmaslyk uçin zemin döretýar.

Gaty gysgançlyk. Eder siz dogan-garyndaşlaryň doglan günini bellýan baýramçiligayna gije galýanyňyza garamasdan adamyňyz taksi çagyrmaga howlukmaýar/Özuniň köne köýnegine seredip ene birini satyn almak örnüna tä şo yuwilsa täze bolýan yaly her hil sebäp öýlap tapýar. Höş bu hojalygy tygşytly alib barmagmi ya-da gysgançilikmi? Aslyny alanda erkek týgşytlamagi ayratin belleýanyna naliş ulakan hata hasablanyar.Kim bilsin belki tygşytlanan pula geýim ýuwulýan maşyn ya-da diwan almak niýet edendir. Emma adamyňyza çykdaijilary geregiden artyk kemeltmek günden-güne ýakyanyny düýsanyz, oňda bu mesele boüynça adamyňyz bilen geple’ib almagynyz şert. Başda pul serişdeleri iň bolmanda goşmaça girdeji geltimek gerekligini oňa subut etmaga urunib göriň.

Tankytçi. Biraz semremeginyz sebäpli aladalananyzi görip,adaminyz her wagt horlanmagynyz gerekdigini ýatlatyb aläwä ýag pürkmek ýadyndan çikmayar. Bündan başka mýhmanlardan çekinmän pişiren naharyňyzy tankyt laýar. Kim bilsin belki ol hakykaty aýdyandir? Emma bu sözler size hança agyr ekenini ol bilýarmikä? Adamyňyzdan beýle size agyr düşýan sözleri nahilli maksatda aýdýanlygyny söraň.Egerde büniň yaly yol bilen sizi kämilleşdirmek niýetinde eden bolsa ,oňa bu zat jenjel we dürli göwnsizliklere getirmakligi mumkindigini düşüntiriň. Egerde adamiňyz buny nahilli kabul etjegiňizi görjek bolüp degişen bolsa,bu butinleý başka mesele. Yone Bu geplere uns bermaň wagt geçib adamiňyz bu adatyny taşlyar.

Ikiýüzlülik. Adamiňyz başlykgy ýa-da kä bir dogan- garyndaşyň başarnyksyzdigindan üstünden gülmegi gow göreýar. Emma olara hiç haçan hakykaty açyk aydip ýüregindakini diline çikarmaýar. Adamiňyz uçin beýle ikiýüzlik öwrenişen ýagday.Kim bilsin belki oňa ýanyndaky ynsanlaryň kemçiliklerini düýmak hoş gelendir.Bu bilen ol özüne olardan akklyrak ekenini subut etmana çalyşýandir… Belki ol özüne ynam etmýandir.Köp ýagdaylarda maşgalada äri ya-da aýaly özüne ynam etmesliginden dürli agzalalyk gelib çikyar. Beýle ýagdayda jübütlar bir-birine tüýs ýrekden komek etmegi gerek. Eger adamyňyz şöniň yaly ýagdayýda bolsa buniň çözguti aňsat.Öňa tiz-tiz özüniň unutyb göýan öňat häsietlerini ,gowy adatlaryny ýatlatyb dürüň, göwňüni goteriň.Maşgalada eden her bir ýagşy işi uçin oňi tiz-tiz magtab dürüň

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top