5:09

Arzuwlar düşmany bolan pikirler

MP3

Salam. Ynsan yaşayan ekeny ol ullakan ýeňiş tarapa hereket edyar.

Näme uçindir käbirlar arzuwyna ýetyar käbirlary bolsa etib bilmyarlar.
Gep biz oylaşymiz yaly dine amatda dal. Iň beýik arzuwlarymyz hakykata
öwrülmagy uçin näme etmeli? Aslynda buniň uçin köp zat gerek dal, diňe
dögry pikr alyp barsak bolony.Çunki edil biziň başymyzda öylanyan
zatlarymyz hayatda amatly ya-da amatsyz bolup amala aşyar
.Pikirlerynyzi çalyşmayinçe hiç zady özgertib bolmayar.Egerde oňat zatlar
barada arzuw edyan bolsaňiz birinji nowbatda köpçiligimyza entek bolup
galan negatiw pikirlery kesmek gerek we kanagatlanarly pikirlamaga
öwrenmagimiz gerek.Belki biz ugruna bolmaslyk ya-da töweregdaky adamlaryň
düşunmeslygi olaryň tankytlarynan gorkyas? Aslynda biz uçin möhüm bolmayan
zatlara wagtymyzy harçlayanymyzdan gorkmagymyz gerek. Şu günky biziň
söhbetymyz edil şonunň yaly pikirlery bes etmek uçin nahilli pikilamak
zerurdygy barada.

Wagtym yok. Aslynda bu gep “Men uçin bu onçaklim möhim dal “ dyib
aytmagyn mylaýymlyk bilen aydyliş usuly hasblanyar. Men yeterliça zehinli
dal. Deregy elmydama zehiny barada pikr edyib otyrmak ornuňa öz
üstünde işlab hakykatda türgenligyň ähmietyny yatdan çikarmaly dal.
Üstünlik gazanmak uçin aydişlarynça 1 paiz zehin 99 paiz zahmet talap
edilyar. Edil şu sebäp üstünligiň açary hasablynar. Kesgitli, sabyr-
takatly, ýalňyş köyberende önan ozi uçin netije çikarib bilyan ösmek
uçin ukuply adamlar ozünuň oňünde goyan maksatlaryna ýetib bilyarlar. Bu
men uçin öraän kyn problema. Aslynda problema onüň barynda dal –da ol
barada köp pikirleşimizde. Oňy ýöne taşlab goymaly we öňe gitmely.Entek
taýýar dal. Haçan-da bir zat etmak uçin pursat gelende hiç kim özüni taýýar
dyiyb hasaplamyar.Bu anyk,çunki uly mümkinçilikler bizy her taraplaýýn
(ahlak,ruhy,akyl) östyrmana başlayar.

Oňan daşary olary amala aşyrmak uçin biz özümiz uçin oňayly ýery terk
etmegimiz gerek, demek biz ykbal taýýarlaň zatlara entek taýýar
daldygymyzy birden düyars. Eder-de bellenib geçilen mümkinçiliklerden şol
pursatda peydalanmasa ol başka gaytalanmaslygy mumkin.
Ynanmaslyk,görkünç bolsa-da hiç zada garamasdan yöne ornaşdyrmak zerur.
Bu öran düşunükly.Men barysyny gowrak berja etmegim mümkindy. Yaşaýýş
bu hemişelik söweş – arzuw edyan zadynyza yetmedik bolsanyz siz şol
wagt başka bir zada köprak mätäjlik düyandirsiniz.Ahmr etmek we özüňi
ýakmak hiç bir hayyr getirmayar. Men Amatly däl. Hakyky amatsyzlyk bu
bir zady amala aşirmak uçin hereket ediyb gormeslik.Galan zadyn barysy
tejribe bagly.Egerde siz ýalňyşsanyz aňrysyny-bärrsini ölçemaga özüňiz
uçin biraz wagt almak bu normal ýagday

Kä bir zadlary amala aşyrmak uçin wagt gerek bolyar we her bir gadam
bilen arzuwymyza has yakynlaşyas. Başkalarda menikynen göra asanrak amala
aşyar. Egerde siz üstünlige erişmagy halasanyz onda özünizy başkalar bilen
salyştyrmany bes edinň, Daşdan adamlaryň hereketlerinyň hetijeleriny
gözlab bilyars yone buninň uçin ol nahilly maşakatlardan geçeniny hiç haçan
bilmyas. Begenmek uçin hiç bir zadyň özi yok hayatda minedarçylyk
bildirmaga da hiç zat yok dyib hasablyaňyzmy? Bu ýaramaz pikirlery yok
edyň we bu gun edip bilmadik zatlaryňyz uçin minnetdarlyk bildiryň.
Stakanynyz yarym boş ya-da yarymyna dolylygyna gözlamaň stakanyň özi
barlygy uçin minnetdarlyk bildiryň. Kemçiliklerim köp. Bu nädögry pikr.
Eger size özüňizi öz bölüşyniz yaly düymak önat dyib hasablasanyz onda
kemçilikler hem ýaraşykly bölüp gorinyar.Kemçiliklerinyz bardygyny boýun
alsanyz heç kim olary size garşy ülanyb bilmayar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top