4:36

Hudaýyň sözi

MP3

Salam ezizler.Hudaýyň Sözi siziň haýatynyz içinde,siziň haýatynyz uçin işlemagi gerek.Siz towereginizde kim uçin ybadat etseniz hem Hudaýyň Sözuni ulanyp ybadat ediň.Bu oran guýçli we gudratly täsire eýedir.Bilýanyz bary imanly aýallar perzentleri uçin ybadat edýarler.Käbirleri Hudaýyň Sözündäki wadalary ulanyp,ybadatlarynda perzentleriniň adlaryny goýup ulanýarlar.Bu oran ajaýyp ybadat.Eger yhlas etseniz Hudaý siziň perzentleriniz uçin beren wada aýatlaryny aýry bir kagyza renkli we owodon fonda ýazyň,aşagynda ýada üsinde şol aýatda suratlandyrylan görünüşiň suratyny goýup,perzentiniziň adyny ýazyp oňy ramka salyp perzentiniziň odagyna asyp goýuň.Her gezek ybadat edeninizde şol aýady ulanyp ybadat ediň.Işaýa 44 bapynda Hudaý şeýle wada berýar.Bu her bir imanly aýal uçin berilen wadadayr.

Hudaý şeýle diyen:.Men suwsuz topraga suwlar dökerin,gury ýerlere çeşmeler akdyraryn;nesilleriňiň üstüne Ruhumy,perzentleriňiň üstüne berekedimi dökerin. Olar gök ýaýladaky otlar kimin,akar suwlar ýakasyndaky söwütler kimin boý alarlar. “Bu ajaýyp,Hudaý bize wada edip berýan eken,namuçin bulary ybadatlarymyzda ulanmaslygymyz gerek.Perzentlerimniz biz ýaly Hudaýa ýakyn bolmasa,ýüregimiz azap çekýar.Olor uçin gam çekýas,Emma düşkunlige düşmaň,umutsyzlyga düşmaň.Hudaý wada berýar,” suwsuz topraga suwlar dökerin,gury ýerlere çeşmeler akdyraryn”.Oloryň ýüregi suwsuz toprak ýaly ekenini görýan bolsanyz,Hudaý olaryň ýüreginde çeşmeler akdyrar.Siz bunuň ýaly ybadaty haýtynyzyň başga pudaklarynda,garyndaşlar,gönüşylar we dostlar bilen aragatnaşyklara,işiniziň we işdeşleriniziň bilen bolan aragatnaşyklara-da ulanmagynyz mumkin.Işaýa 49 bap 8 aýatynda Hudaý ýene bir wada beren:” «Merhemet görkezjek döwrümde saňa jogap bererin,kömek ederin halas etjek günümde;seni goraryn,halka äht hökmünde bererin seni sen ýurdy täzeden dikeldersiň,çolaryp galan mülki paýlarsyň.Ýesirlere: Çykyň“,garaňkydakylara: „Görnüň“ diýersiň.Olar ýol boýlarynda otlarlar,takyr depelerde öri taparlar.Ajykmazlar, suwsamazlar,jöwza hem Gün olary ýakmaz,çünki olara rehim edeniň Özi ýol görkezer,olary suw çeşmelerine getirer.”.Biziň käbirlerimiz işsleýas.Imanly insan uçin imansyzlar bilen işlemek kyn.Şonuň ýaly wagtlarda şol aýatlary olor uçin hem ybadat ediň,Olor Mukaddes Kitapda ýazylyşy ýaly şeýtanyň ýesirleri.

Olor uçin ybadat edýaninizde “Çykyňlar,görüninler”diyiň.Biz elimizde tutup duran bu Hudaýyň Sözünde haýat bar.Eger oňy ulanmasak,olor şeýle bir addyý sözler bolup galýar.Işaýa 61 aýatda şypa tapmak hakda ýazylan,” Hökmürowan Rebbiň Ruhy üstümdedir.Garyplara hoş habary bildirmegim üçin,Ol meni seçip-saýlady;göwni synyklara şypa bermäge,tussaglara azatlygy yglan etmäge,zyndandakylary boşatmaga iberdi meni.” Rebbiň merhemet ýylyny,Hudaýymyzyň öç aljak gününi yglan etmäge,ähli ýas tutýanlara göwünlik bermäge,

Sionda ýas tutýanlaryň aladasyny etmäge:külüň deregine owadan başatgyjyny,ýasyň deregine şatlyk ýagyny,gamgyn ruhuň deregine alkyş donuny bermäge iberdi meni.Rebbiň şöhratyny

görkezmek üçin ekilen dogrulyk dub agaçlary diýler olara.”Bu aýat oran ajaýyp,oňy her hilli ýagdaý uçin ulanmagynyz mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top