5:29

Öz işiňizi tapyň

MP3

Salam bize gadrdan bolup galan uýalar. Haýatyňyz nahilli geçýar? Şu günlerde
ýagdaýlaryňyz nahilli? Öý içi,maşgalanyz hemmesi dynçmy?Biz her gezek siz
bilen söhbetleşmekden ýadamýas. Alajy barynça siziň ruhyý haýatyňyza ýaraýan
mowzuklar saýlamaga hereket edýas. Yone bu barada siziň hem kömegiňiz
gerek. Ahrym biz billelikde gadam taşlýas!Aýal derdini aýal bilýar.Eger
sizi gyzyklandyrýan mowzuklar bar bolsa,bu barada bize mälim ediň.Bundan
oran şat bolýas.Indi bolsa bugunki mowzugymyzy başlaýas. Biz bu dünýa
gelmesimizden oň Hudaý biz uçin işler taýynlap goýan.Mukaddes Kitapda
ýazylyşy boýünça Hudaý biz edýan anyk edip aýdanda etmegimiz gerek bolan
haýyrly işleri entek biz döremesden oň taýynlap goýan.Ol bize geljekde
beýik işleri tapşyrýar.Oňaçenli kiçik işler arkaly taýyarlaýar.Hudaý bizi
Öz şälygyňa çagyran günden başlap bizi Özüne laýyk edip şekillendirýar we
ulakan işler uçin taýynlamakdy dowam edýar.Dawud patyşa ýadyňyzdamy? Ony
Hudaý şä edip taýyarlanynda ol entek etgençekdi,emma arada on bäş yýl
Hudaý ony tagt uçin taýyarlady..Ol şeýle bir şä däl Hudaýyň halkyny
dolandyrýan şä bolmagy gerekdi. Biz hem haýatda Hudaýyň biz uçin taýyarlap
goýan işlerini berjaý etmek uçin taýyn bolmagymyz gerek.Biz häli bunuň
nahilli iş ekenini bilmýas,yone Hudaýdan sorasak,belki biräz aňlaşymyz
mumkin.Eger Hudaý bize beren kiçi işlerini sadyklyk bilen berjaý
etmesek,ulakan işlerni bize berýar diyip oýlaýňyzmy? Meniň bir joram
bar,Hudaý oňa bir kiçi iş beren,emma bu işi berjaý etmagi ol häli hem yza
çekip gelýar. Yone ol şol kiçi işe sadyk bolmak geregini ol gowy bilýar. Ol
buny elbetde edýan-diydi.Hudaý bolsa sabrly bolup garaşýar.Her birimiz uçin
Hudaý taýyarlan iş bar.Eger siz Hudaýa ynansaňyz öz işinizi tapmak uçin hiç
giç bolmaýar.Ýaşmysyz ýa-da garrymy bunyň tapowuty ýok.Maňa ynanyň Hudaýyň
size belläp goýan işi bar. Häzir hem siz uçin aýratyn iş taýyarlap
goýypty.Eger Hudaýyň maksatynda siz uçin aýratyn orun bardygyna
ynanmasaňyz,onda başkalar uçin şepagat etmägi başlaň.Çunki başgalar uçin
ybadat etmek biziň wezipemizdir.Doganlaryňyza kömek edip başlaň.Eger biz bu
işi tüýs ýürekden edýan bolsak,Hudaý bizi täze görünuşe goterýar.”Bizi
halas eden we mukaddes bir çagyryk bilen çagyran” Hudaýymyza minetdarlyk
bildirmagi unutmaýylyň.Buňa biz sogap işlerimiz sebapli etişmedik,tersine
Hudaý Öz islegi bilen ozaldan Isa Mesih arkaly bize merhemet etmägi karar
edendi. “Hudaýyň merhemeti arkaly Ondan durli hil ukup alandyrys”.Emma her
bir kişiniň Hudaýdan alan öz ukupy bar,biriniki bu bolsa,başkasyniki
başga.” Şeýlelik bilen her bir kişä Rebbimiz nahilli nahilli takdyr bagş
eden bolsa,Hudaý ony nahilli ýagdaýda çagyran bolsa,şeýle dürmüş geçirsin”
.Men her birimize Hudaý :”Özüni tanap bilmagiňiz uçin size
danalyk,aýanlyk ruhyny sylag etmägi”uçin ybadat edýan.Hudaý size göwnüniz
dilegi boýunça bersin.Butin armanlaryňyzy amala aşyrsyn. Eziz uýalar Hudaý
siziň haýatyňyzd şeýle bir işni amala aşyrmagy öýlap goýan,bu diňe siz uçin
gowlyga hyzmat edýar. Siz her guni Hudaýa ybadat edýan ekeniňiz Oňa sizni
çagyranyny,hali dogulmasyňyzdan oň siz uçin ajaýyp işler taýyarlap goýany
uçin minnetdarlyk aýdyň.Ondan siz uçin taýyarlap goýan işine laýyk bolmak
uçin kömek soraň. Gunden gune Onuň Sözinde,merhemetinde ösüp barmak uçin
ondan danalyk soraň. Iň möhümy siz haýata şeýle bir ýaşap gitmak uçin
gelmandigiňizi,siz uçin Hudaýyň ajaýyp maksaty we Ol taýyarlan işi
bardygyny unutmaň. Belki araňyzda käbirleriňiz özleri uçin taýarlanan işleri
tapyp alandyrsyňyz. Eger siz ol hakynda hali hiç zat bilmeseniz Hudaýdan
soraň. Ol size elbetde görkezýar.Atamyz Hudaýyň merhemeti hemişe sizler
bilen bille bolsun!Omin!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top