4:42

Dürmuşdaky birinçi sanly mesele

MP3

Salam gadrly uýalar. Sizler bilen ýene efir arkaly düşüşyp düraňymazdan
şat. Şöhbetimiz mowzuguny eşidip,dürmuşdaky birinçi sanly mesele bu näme
eken diyip gyzyklanyp galandyrsyňyz? Dürmüşdaky iň ulakan mesele näme
ekenini bilmegi halasňyz şöhbetimizi dykgat bilen diňleň. Dürmüşdaky iň
ulakan meselelerden biri bolan özüňi söýüjilik,adamzada has bolan bozgaklyk
häsiýetdyr.Her bir kişi şol häsiýet bilen dünýä gelýar.Diňe käbirlerde
özüni söýüjilik köprak bolsa käbirlerde kemrak bolýar.Indi dögülan çagada
özüne uns etmagi talap edýar.Yone gowy ene-ata tarapyndan 20 ýyl terbiýa
tapandan soň ol mähirli we terbieýeli kişi bolup etişýar. Butin pikri
özünde bolan kişi özünden başgany görmeýar. Diňe özi hakynda öýlaýar. Bunuň
ýaly kişi bolsa bermek ýa-da özündaki bar zady paýlaşmak ýaly adetleri
emele getirmäga gyýnanýarlar..

Her bir temperamentli kişiler özüne degişli egoizm häsiýetleri bar.Kä bir
temperamentli kişiler egoist bolmaslyga aňsat öwrenseler,başgalary
egoistlikdan halas bolup bilman kösenýarlar. Sanguni temperamentidaki
kişiler özüm,men dimagi gowy gorýarlar,hemme wagt towerekdakilariň dykgat
merkezinde bolmagy ýaratýar.Holerikler bolsa egoizm arkaly başgalary
dolandyrmagy ýa-da bolmasa olary öz peýdasyna işlatmagi halaýarlar.
Melanholiklar bolsa diňe özleri hakynda öýlaýarlar. Özlerine makul ýa-da
peýdaly bolan zatlardan başgalarny daşrakda düranyny gowy gorýarlar.
Flegmatiklar bolsa özlerini hettenaşa gorab saklýarlar. Başgalar olaryň
göwnüne degmeklerinden ýa-da zelel etirmaginden gorkýarlar.Bunuň ýaly
kişiler gysganç bolýarlar. Egoistlik hiç haçan hiç bir kişä peýda getirmän.
Eger maşgala mysalynda gorýan bolsak egoistlik maşgalanyň bözülmagyna sebäp
bolýan bomba diyip aýtmak bolar. Bagt bu özünde
baryny,ukuplylygyny,mumkinçiligini we başga zatlaryny başgalar bilen
bölüşmek diýani. Dürmüş bolsa öz arasyndaky agzybirlikden ybarat.Egoizmdan
azat bolmaga hereket eden kişiler ondan butinleý halas boldum diyip oýlan
wagtlarynda kä bir sebäplara görä olardaky egoizm ýene gaýtyb gelýar.Bu
esasan dürmuşda aýdyn görünýar
Dürmüşda pul meselesi peýda bölüşy bilen her ikki tarap hem öz egoizmyny
görkezip başlaýar.Mukaddes Kitabda egoizma bir näçe mysallar
getirilen:’Şonuň uçin adamlaryň özünize näme etmegini isleýan bolsaňyz,siz-
de olara şeýle ediň”,”Beriň size-de beriler.Hyryn-dykyn doldurylyp,pürepür
edilip,güjagyňyzy dolup-daşýan ölçeg bilen doldurylyp berler.Haýsy ölçeg
bilen ölçeseňiz,size-de şol ölçeg bilen ölçeler”.”Dünýa malyna baý
bolup,doganyny mätajlikde görende,oňa ýüregi awanmaýan adamda,heý-de
Hudaýyň söýgisi bolup bilermi?”. “Öz şahsy işleriňizden ýa-da
şöhratparazlykdan hereket etmäň.Tersine,başgalary özüňizden üstün
saýyp,pespäl boluň.Her kes diňe öz bähbidini däl,eýsem başgalaryň bähbidini
hem arasyn”. Şöýgi we egoizm bir-birine garama-garşy häsiýetdyr.Hakyký
söýgi egoist adamyň ýüreginden egoizmy çykaryp taşlab bilýar. Egoizmden
azat bolmagy isleseňiz oňy güna ekenine ykrar boluň.Hudaýydan egoist
bolonynyz uçin günäňizi geçmägi soraň.Ýçregiňizdaki egoizm örnüny Mukaddes
Ruh doldursyn.We soňra Hudaýyň söýgisi uçin minnetdarlyk aýdyp her gezek
egoizm baş göterende şol usul bbilen oňy ýogetmaga hereket ediň/Sonky
gepleşiklerimizde egoizm hakynda çuňňür söhbetleşýas.
Ezizler ýene hem gyzykly mowzuklary bilmek isleseňiz sizleri biziň
saýtymyza teklip edýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top