4:16

Äriniň ene-atasy

MP3

Oran köp aýallar maşgalanyň bahtly bolmagy uçin äriniň ene-atasyna
bolan gatnaşyk hem sebäp bolüşüny doly düşünmýarlar. Eger siz äriňizi
söýseňiz, emma onuň ene-atasyny ýamanliwerseňiz oňuň keýpi bozulýar we
size bolan gatnaşygy hem özgermägi mumkin. Ahrym haýsy perzent öz ene-
atasyny ýaman diyip öýlaýar. Egerde siz onuň özüne däl-da başkalara
ýamanlanyzda hem bir gun gelip äriňiz bu geplerni eşitmäýär diýp kim kepil
bolup bilýar. Eger onuň ene-atasyny başkalara ýamanlanyzy eşitib galsa
sizden gaty gaharlanýar. Näme uçin äriňizi söýub ony kemala etirän ene-
atasyny söýalmýaňyz?Beýle bolmagy mumkin däl.Äriňizi söýaňyzmy onuň ene-
atasyny hem söýmegiňiz gerek. Çunki äriňiz olory söýar. Siz äriňizi
söýaniňiz uçin ony nahilli bolsa şeýleliginçe kabul edeňsiz.Onuň ene-
atasyny hem kemçiliklerine garamasdan kabul etmägiňiz gerek.
Äriňizi ene-atasyny onuň özüne magtab duruň.Yone bu magtaw ýasama
bolmasyn. Onuň ene-atasynyň magtamaga laýyk bolan häsietlerini ,işlerini
täpyb magtaň. Çunki ýalan hem maşgala baht getirmaýar. Siz äriňiziň
maşgalasyny özüňuzyň maşgalaňyz diyp kabul ediň.Onuň garyndaşlaryny özüňüz
garyndaşyňyz ýaly kabul ediň.
Mukaddes Kitabdaky Rut adly aýal ýaly boluň. Ol nahilli aýal bolan eken
diýaňyzmy? Rut äri ölonson hem öz ene-atasy we garyndaşlary onüne
gaýtmasdan Gaýýnenesi bilen gaýynenesiniň ýürdyna gitdi. Ol
gaýynenesine:”Siz nirä gitseňiz men hem şol yere gidýan siz nirede bolsoňyz
men hem şol yerde bolýan.Siziň halkyňyzy öz halkym siziň Hudaýyňyzy öz
Hudaýym dijek”-diyip adypty. Onuň beýle hereketlerini Hudaý munasyp
sylaglady ony merhemetledi. Geljekde bolsa Rut Dawud paýgemberiň garry
enesi bolan. Siz hem äriňize şonuň ýaly aýtmägä taýyn bolmägyňyz
gerek.Äriňiziň ene-atasyny öz ene-ataňyz,garyndaşlaryny öz garyndaşlaryňyz
diyip onuň öýini öz öýiňiz diyip kabul ediň.Şonda haýatyňyz doly we bahtly
bolýar. Hudaý hem sizi öz işiňize munasyb silaglýar. Geljekde ajaýyb
perzentleriň enesi bolmagy nesib edýar.

Maşgala gürduňuzmy indi öz ene-atanyznykä tiz-tiz barwermäň.
Ene=ataňyzy birinji orüňa göýup gaýynene- gaýynatanyzy ikkinji oruna goýup
olaryn göwnuňe degmeň. Eger siz äriňizi ene-atasyny näçe söýseňiz we olara
elinizden gelinçe ýahşylyk edseniz,äriniziň size bolan söýgisi we hormaty
enede aşýar. Ol sizi dünýadaky iň ajaýyp aýal diyip hasablýar.Bundan başka
onuň siziň ene-ataňyza bolan gatnaşygy hem özgarýar. Ol hem siziň ene-
ataňyzy öziniki ýaly kabul etmägä hereket edýar. Onuň ene-atasynyň hem
söýukli gelinine öwrilýaňyz we gudalar arasyndaky gatnaşyk hem berk
bolmagyna sebäpçi bolýaňyz. Äriňiziň garyndaşlary arasynda hem hormata ýey
bolýaňyz. Şonuň ýaly hormatä munasyp bolmagy haýsy gelin halamäýar
diýaňyz? Beýle dereje etmak uçin kä bir düýgularynyz,hasietleriňizi
,adetlerinizi gurban etmaga ,olaryň ýaman gatnaşyklaryna göz ýümmaga dogry
gelýar. Beýle derejä etmäga hereket ediň.Bu siziň eliňizden gelýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top