5:41

Işleri ertire galdyrmak

MP3

Salam gadrly aýal doganlar,uýalar.Garry enelerimiz,”Galan işe gar ýagýar”diydediler.Bu nakyly häziraçenli oran akyl bilen aýdylan diyip hasaplaýas.Käwagt ýetişmänimizden,başga ýagdaýlarda bolsa bu biziň adatymyza öwürilip galany sebäbli şeýdeýas.Jahan Saglygy Goraýyş guramasy maglumatlaryna görä ,adamlaryň 50% kopi hronik prokrastinator.Olar proektlary saklaýarlar,zerur hasaplary wagtynda amala aşyrmaýrlar we iş wagtynda sosial ulgamlarda “gezýarler”.Işiniz kop bolsada ýone oňa hiç girişip bilmeýan bolsanyz näme etmek gerek?”Elena Malyşewa bilen saglyk” da şoňa degişli maglumatlar berildi.Prokrastinasiya näme?

Prokrastinasiýa-insanyň möhüm işleri ret edip,maýda işler bilen meşgullanmagy ýada göwünaçýar işe berilmek ýagdaýy.Ol bir wagtyň özünde işiniň möhümdygy we gyssaglygyny ýagşy aňlaýar.Prokrastinasiýa şol häsiýeti bilen ýaltalykdan aýrylyp dürýar: nahillidir bir işi berjaý etmage ýaltanan adam muny düşünsede howpsalada etmeýär.Ol şeýle bir işini çetläp geçmage çalyşýar.Prokrastinator bolsa özüni aklamak uçin sebäb agtarýar we wyzjdany onünde gýnalýar.Bu ýagdaý 96 paýz adamlara tanyş we umuman normal ýagdaý hasaplanýar.Prokrastinasiýa diňe işde ýakymsyz ýagdaýlar we töwerekdäkileriň narazyçylygyny getirip çykaranda meselä öwürurlýar.Bu mesele adamlarda çagalygyndan belli bolýar.Eger ene-ata çagasyndaky şu adaty duýup,mumuň önüni almasa,çaga ulalanson möhüm işlerden göra degmeýan ,maýda we wagtyny ögürlaýan işler bilen meşgullanyp esasyý wezipesini çete sürýan ýaman işçä öwürilip galýar.

Näme uçin prokrastinasýä duş gelýas?Bu ýagdaýy düşündirip berýan kop nazariýetler bar.Olaryň iň meşhury düýgular uçin beýniniň bir bölegi ,meýileşdirmek we üns uçin bolsa-başgasy jogap beriş dogrusyndaky nazariýetdir. Şu sebäbli göwün açmak islegi we peýdaly iş etmek zerurlygy ortasynda gapma-garşylyk ýüzä çykýar. Eger hezillik merkezi ýeňse prokrastinator işni soňa galdyrýar we özüne ýaraýan başga bir iş bilen meşgul bolýar.Oňa garşy nahilli göreşsmek mumkin?Tejribeli prokrastinator we Wait But Why.çom saýty esasçysy Tim Urban TED ýygnagynda prokrastinasiýä garşy göreşe degişli gollanmalar iş bermezligini aýtdy.Olary ahrym akylly,giň pikrleýan kişiler ýazýar- onda olar beýle mykdardaky metin we seljirişleri başarmazdylar.Şeýle bolsada ýagdaýdan çykmak ýoluny agtarmak gerek,ýogsam prokrastinasiýa butin haýay iýip bitirýar.

Alymlaryň prokrastinasiýa degişli maslahatlaryny ünsinize ugryktyrýas-eger olaryň hiç biri size ýardam bermese psihoanalitikga düşüşmagyň wagty gelen bolýar. Siziň prokrastinasiýä meýilliginiz nahillidir çüňür psihologik meseleniň täsiri bolmagy mumkin. Sanaw düzüň-Işlerinizi kiçi we addyý bendlere aýyryň.Şeýlelikde uly we oran agyr ýaly duýulan iş bir näçe maýda we addýy işlere öwürilýar.Sosial seta girmagi bloklaň-Sosial setler-iň guýçli ünsinizi başga ýaňa söwüýan ýagdaý.Hakykatçy boluň-Onünize çendenaşa kyn wezipe goýmaň:etmeli bolan işiniz näçe kyn bolsa oňy başlamak şonça kyn bolýar.Ahyr soň siz oňy soňa galdyrýanyz we gün boýy sosial setleri agdaryp oturwerýanyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top