4:39

Bereket

MP3

Salam. Hudavyň Mukaddes Kitabyny ökab oňa butinleý ynanýan deýaniňizde
elbetde size garşy çikýanlar tapylýar.Kimdir size garşy çikyb “Bu diňe
Yýsrayl halky uçin. Bular biz uçin dal ,biziň döwrümiz uçin däl”-diyip
aýidýar.Siz Ybrahym atamyza berilen hemme bereketler bize-de degişli
ekenini gowy bilmib almagynyz zerur.Bu bereketler diňe oňuň fizik taýdan
zürýatlaryna däl belki bizede degişli. Şo babnyň başynda ýazylan aýatlary
ýatlaň:”…Siziň baryňyzIsa Mesihe degişli bolupHudaýyň perzentlerisiňiz.

Çunki suwa çümdiriliş arkaly Isa Mesih bilen birigen siziň baryňyz indi Oňa beslenensiňiz.

Indi ýahydy däl bilen
ýahudynyň,dul bilen erkin adamyň erkek bilen aýalyň arasynda hiç bir parh
yokdur.Isa Mesihe degişli bolanynyz uçin indi baryňyz birsiňiz.Eger siz
Mesihe degişli bolsaňyz onda Ybraýýmnyň nesilisiňiz we berlen wada görä
mirasdüşersiňiz .”(Galat 3:14-29) Ýybrayma wada edilen bereketler-bizniki.

Hiç kim bu bereketleri bizden alyp gidip bilmaýar.Ne ynamsyzlylar,ne
imansyzlar,ne guwançymyzy öldirýanlar,ne sübhe dargatýanlar-hiç kim bizden
ony alyp bilmaýar.Isa Mesih arkaly Ybrahymnyň bereketleri maňa degişli!
Ybrahymyň bereketleri uç taraplaýyndy. Başda Hudaýy oňa seni baý edýan
diyip wada beren. Gelip çikyş 12 we 13:2- “ Senden beýik millet ýaradyp,Men
seni ýalkaryn,adyňy arşa götererin başgalar sen arkaly ýalkanarlar biri-
birine pata bererler… Ybrahym juda baýdy.Onuň suri-suri ownukly-irili
mallary, altyn-kümüşleri bardy” Menden sorarsyňyz:” Siz nämeni nazarda
tütýaňyz.”Näme ol biziň hemmemizi millioner etjegini nazarda tütýaňyzmi?”

Ýok men buny nazarda tutmamok.Yone ol bizi baý etmekçi! Siz”bay” söziniň
manysyny bilmesligiňiz mumkin. Sözlükde bu söz “doly ýa-da artygy bilen
üpjün etmeklik” deýan manyny bildirýar. Hudaýya şukur Isa Mesihde doly
üpjün etmeklik bar! Bir gun maşynamny bejertmägä berdim,ussa bolsa maňa
şeýle diydi:”Bu taýda näme uçindir bu maşynyň karbýratory
çalyşylan.Düzediş,düzgünleşdiriş ulgamy içinde hem daşarda hem bar.Ony
ulakan ýa-da kiçik rejima göüýp bilersiniz.Häzir ol ulakan rejimda dur.Bu
doly üpjün etmägä eýe bolmak mümkinçiligini berýar” Hudaýy bize kiçi
üpjünligi wada bermedi.Ol bize doly üpjünligi wada beren! Biziň
üpjünligimiz doly,artygy bilen!

Hudaýya ebedi şan-şöhrat bölsün! Bilýaňyzmy köpçiligymyz Hudaýy hormat
edenimiz uçin däl,belki hormat etmanimiz uçin garyp we gedaýmyz. Mukaddes
Kitabda:” Sebäbi pul höwesi ähli bela-beteriň körügidir.”-diyip
aýdylan (1Timotus 6:10) Bir tiýynyň bolmasa hem siz günäkär bolmagyňyz
mumkin. Pully bolmagyň ýaman ýeri yok.Yone eger –de pul sizi üsüňuzden
hokurawanlyk etse onda bu başka gep.Iň ýamany-pul sizi
dolandyryp,üstiňizden hokümrawanlyk etmegidyr. Ynsan pulňy şeýle bir
söýmägi mumkin ol her erde her hilli yol bilen oňa eýe bolmaga hereket
edýar. Pul onuň ustinden hoküm edýar.Mukaddes Kitabda altyn we kümüş
Hudaýyniki diyp aýdylyar (Hakkaä 2:8) Ahrym Hudaýy öz çagalaryndan görä
şeýtanyň çagalaryny köp söýmýar şeýlemi?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top