MP3

Salam ezizler, men Gülälek size özümde bolup geçýan bir ýagdaý haakynda
aýdyp berjek.Bu ýagdaý sizde hem tiz-tiz bolüp dürýanyna ýananýan. Çunki
biz hemmemiz aýaldiris. Kä wagt adamim işde eglenip galsa, aladalanýan.El
telefonuna jaň edýan,tersine el telefony hem ýa öçurulen,ýa-da aragatnaşyk
çäginden daşda bolýar.Bunuň ýaly ýagdaýda özümni goýmana ýer tapyp bilmani
galýan. Derrew haýalyma ýaman oý-pikrler gelip başlaýar.”Ýolda bir zatlar
bolmadymykä?”” Hassahanadan jaň edip galsalar näme?”,”Ýaman adamlar eline
düşip galmadymyka?”. Assa-ýuwwaş pikirler meni bundan hem ýamanrak oýlara
başlaýar.Şonuň ýaly ýagdaýda nadip hatyrjem bolmak mumkin.Sonuňdan özümi
ýaman düýup başlaýan.Adamimdan öýkelýan:”Näme uçin jaň edip
goýmady?”,”Telefonynyň zarýady gütaran bolsa iş ýerindaki telefondan,ýa-da
tanyşlarynyň telefonundan jaň edaýse bolmýarmykä?” Ine şondan soň
gözlerimden dinywsyz ýaş akyp başlaýar. Siz hem ine şonuň ýaly ýagdaýa
düşýaňyzmy? Şeýle bolsa,meniň ýagdaýymy düşunýaňyz we Hudaý bize degişli
nahilli aragatnaşykda boluşuny bilmaga gyzykýaňyz. Hudaý Ezekiýel paýgember
arkaly şeýle diydi:” Ýiteni agtararyn,azaşany ýzyna getirerin,ýaralynyň
ýarasyny daňaryn we ejizi kuwwatlandyrýan…. Men olara çöpan boloryn we
olary adalatlylyk bilen bakaryn”.(Ezekiýel 34:16).
Hudaý bize çöpan gerekdigini bilýar.Eger Hudaýyň dolandyryýşysyz öz
isledigimizçe ýaşasak azaşyp galyp meselelere duç gelmagimiz mumkindigini
hem bilýar. Resullerden Petrus bizi düşunen ýaly:”Siz goýunlar ýaly
azaşypdyňyz,emma indi janynyzyň Çopanyna hem Gözegçisine dolanyp
geldiňiz.”(1Petrus 2:25)

Hudaý biz aýallary gowy düşunýar.Bize ýardam berip bilýar.Onuň biz uçin
keremi eterli.Mukaddes Kitab Onuň biz uçin näçe aladalydygyny aýdýar. Ol
özünikileri bilýar we Özünikiler hem Oňy bilýar. Ol bizlere haýat bagş
etdi.Hudaý güzylaryny ýagny bizi bakar we diri suw bulaklaryna alyp
barýar,biziň göz ýaşlarymyzy butinleý artyp iberýar.Ýaş güzylary barlaryny
mulaýymlyk bilen dolaandyrýar.Ol biz ýaly azaşan göünlarynyň Beýik
Çopanydyr.Ol ýene biz uçin gaýtyp gelýar.

Biziň Çopanymyz bizi dogry yoldan alyp ýurer. Ol biziň nire barmagymyz
gerekdigini bilýar.Biz etmaginmiz gerek bolan iş dine Oňa eýermekdir.Eger
bir özümuz galsak Çopanymyza eýermesek näme bolýar? Suleýman pähimleri
16:25 şeýle diydi:”Yol bardyr,adama dogry ýaly görünýar,yone onuň soňy
ölüme alyp barýar.” Dogry ýoldalygymyzy nadip bilýas. Hudaý Işaýa
paýgember arkaly şeýle diýan:”Saga,sola öwrüleniňizde,yzyňyzdan:”Yol
budur,şundan ýoraň”-diýen sesi eşidersiňiz.(Işaýa 30:21).Dogry yoldan
ýoresek,Hudaýyň özi bize hemrä bolýar. Önunde näçe kynçylyklar bolmasyn biz
şol yoldan geçip bilýars. Biz düýgularymyzy meselelerimizi Hudaýa
tapşyrsak ol bizi dolandyrýar.Haýatyňyz dowamynda näme etmeginizi bilmesden
çolaşyp galsanyz Oňa aýdyň .Dogry yol görkezmagi uçin Onuň dolandyryşyny
we şol ýolda ýoremek uçin Onuň güçjini,teselli bermagini soraň.Onuň
dolandyryýşyna doly ynanyň. Ezizler bu hakda köprak bilmagi halasanyz
bizin elektron saýtymyza girin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top