MP3

Salam. Ayal haýatda ançame güçli bolmagy,ýaşaýş maksatyny bilmegi gerek.Bu gun agyr wagtda gerek bolmagy mumkin bolan düzgünleri siziň dykgatyňyza göwşurmaga karar etdik.We biz bularyň baryndan geçdik. Bir görňüşdaki aýallar bar haýatdaky düşüşýan kynçiliklary başkalara gözlende aňsat çözýarlar.Oloryň syry nämede? Hemmesi waka-hadysa nahilli göz bilen seredişimizde. Mukaddes Kitabda şeýle ýazylan: “ Adamlar size nahilli gatnaşyk etmegini halasaňyz siz hem olara şeýle gatnaşyk ediň”. Bu tgaýgylaryň sebäpi biziň töweregimizde bolýan hadysalarny dogry kabul etmagi inkär edip başlaňymyz. Bir nämene özgertmegi halasaňyz hereketleriňizden başlaň. Problema haçan siz ony problema diyp hasaplab başlanyzdan soň peýda bolýar. Biz tiz-tiz özümüziň zalym düşmanymyza öwrilýas.

Egerde siz nämänidir problema diyp hasablasaňyz,düygularynyz we beýniňiz negatiwa dölýar.Ondan görä şol wagtda nameleri ulanmak barada öýlab başlasaňyz ýagdaýlar derrew problemalygyny ýyitirýar. Bir Nämäni ýa-da birini özgermäga karar etseňiz işni ilki özünüzden başlaň. Daşky älemiňiz içerki älemiňizi görkezip berýan teswirlerde ýüze çikýar. Belki butin ömri stress we problemalarda geçýan ynsanlar takdyry barada eşitendirsiňiz. We bu oloryň haýatynda öz-özinden gelip çikmaýar. Ýagdayň gowlaşýany meni özgertýar diyp haýal etmek bize ýaraýar. Emma bu pikr aslynda tersine hereket edýar.Ýagdaýymy özgertmäk uçin ilki özümizi özgermägimiz gerek. Islýan zatlarymyza etişib bilmýasmi,diýmek ondan hem nahilli bir ondan hem gowy siz tarap gelýar.Kä bir zatlara ynanmak kyn. Oloryň hakykat bölüşüna garamazdan.

Haýatyňyza seretseňiz adatda gowy zatlar uzak garaşylan wagtdan söň geleniniň şaýaty bolýaňyz. Ynsan takdyryňa güçli ynanyp ýaşamagy gerek. Meniň aýdanlaryma ynanyň näme bolsa öz wgtynda we ýazip göülýan ýaly bolýar.Gorkularyňyzy aňlaň. Gorky gowy terbieçi hem boluşi mumkin. Oňa berilmek sizi ýeňiş tarapyna çekýar.Gorkuňy aňlab etmek uçin diňe tejribe gerek bolýar. Özünuze şatlykdan hözir almana ygtyýar beriň. Ynanýaňyzmy ýokmi yone köpçilik şatlanyb yaşamagy özüne ygtyýar etmýarlar.Olar hatt-da nahilli bahtly bolmagy hem bilmýarlar. Kä birleri bolsa problemalary we içki gaýgylary bilen meşgul bolup we iň ýamany bu oloryň ýaşaýşynyň manysyna öwrüleni . Şonuň uçin özüňuzi bahtly etmaga howlukuň. Goý bu kiçi we azajyk zat bolsun,yone dykgatyňyzy kynçilyga däl şatlyga garatyň.

Hiç haçan özünizi başkalar bilen deňlemeň. Eger deňlemekçi bolsoňyz onda –da sizden görä biçäre bolonlar bilen. Meselen işi yoklar bilen.Olordan görä siz bahtly,namuçin diýseniz nahilli hem bolsa işiňiz bar. Dünýada köp adamlar garyplyk ýagdaýda ýaşaýarlar. Anjelina Jouliä meňsemýaňyzmi? Oňa hemme meňsemýar. Bu pajyga däl.Belki köpçilik uçin sizdaki bir jäht ýakar. Ine şolary uns beriň.Hemme zadyň äläji bar we özgertirse bölýar. «Bularyň hemmesi geçib gidýar”- bu iň ýakymly we gowy düşünçe. Yone şol geçip gidýan kynçiliklardan hem bir sapak öwrense bolýar. Keramatlar her gün bolýar. Bu hakykat. Gynansakda bu keramatlary bir makalada ýazib doldurmak kyn. Yňanyň olara her ädimdä düşüşmak mumkin. Sizden yone muna inanmak talap edilýar. Diňe ynanç we siz ýeňijiler hataryna girýaňyz. Biziň saýtymyza ýzleniň we size gerek bolan iň gowy maglumatlara eye boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top