3:50

Täze äht

MP3

Salam eziz dostlar,siz ezizler bilen ýene sag aman düşuşup duranymyzdan oran begenýaris.Eziz doganlar,on ikki resullerden Matta bilen Ýohanna Isanyň ýanynda üç ýyl dowamynda ýörendiler.

Olor Isanyň ýaradan mužjyzalaryny,berýan täglymatyny ýazyp alyp we Isanyň olüp gaýta direleniniň diri şaýatlary bolanyny aýdyp berýärler.Ýohanna,Oňa ynanmak naçe möhüm ekenini we Isa Hudaýdan geleni hakda şaýatlyk berýar.

Matta,Isä şägird bolmazyndan oň resminamalar bilen işlerdi.Matta Köne Ahtda welilik Pätyşä-Isa ekeni hakdaky tassygyny gadamba gadam görkezýar.

Matta Isanyň Pätyşa neslinden gelip çykan şejeresini we Onuň şäälygynyň esasyý kanun-kadalaryny suratlandyrýar.Isa hyzmatyny edýan wagtda,Mark Ierusalimde ýaşaýan ýaş oglondy.

Belki Isa wagz aýdýan wagtynda Mark hem eşidýanlaryň arasynda bolandir,ol Onuň mužjyzalaryny we häça çüýlenenini hem görendir. Sonlyk bilen Mark Petrus bilen oran ýakyn dost bolup galdy we Onuň Höşhabarynda berilen bir näçe ýagdaýlary ondan öwrenen bolmagy mumkin.

Lukman Luka Isa hakda seresaplyk bilen agtarmany başlady.Ol özünuň meşhur dostuna Isanyň haýaty we Onuň jemagatynyň ösmegi hakda ýenede anyk maglumat bermek uçin ikki kitap ýazýar.Luka Isanyň ejesi Merýem bilen söhbetleşýar we Isa hakdaky başga wakalary ýagny Onuň mužjyzawyý dogulyşyny,haýatyny,ölümini we gaýta dirilişini öwrenýar.

Ol Isanyň şypalamak işlerinde kopräk togtap we Onuň eden hemme işlerini beýan edýar.Täze Äht awtorlarynyň galanlary bolsa –Petrus,Ýakup,Ýohanna we Pawluslar Isa hakda ýazmaga oran ýagşy taýýarlyk gorenler.

Petrus Onuň ýanynda üç ýyl şägird bolup ýoredi.Ýakup bilen Ýahuda Isanyň inileridi.Pawlus bolsa Isä we Onuň izdeşlerine oran garşy çykanlaryň biridi.Ýone Pawlus Isa bilen ýolda düşuşandan soň onuň haýaty butinleý özgerip gitdi.

Şondan soň Pawlus butin haýatyny başgalara Isa hakda aýtmak we Oňa hyzmat etmek bilen geçirdi.Biz Isa hakda bilmegimiz uçin Hudaý bu adamlara ýazmaga ylham berdi.Olaryň ýazanlarynyň hemmesi dogry.Olaryň tejribelerinden son Isa hakda nahilli bilmegimiz mumkindigini we Ol berýan ajaýyp haýat hakda bize gepläp berýar.

Ýohanna bize ine bulary görkezýar.”Siz biz bilen aragatnaşykda boluň,diyip ine şu gorup eşidenlerimizden sizi habardar edeýas.Biz bolsa Ata bilen we Onuň Ogly Isa Mesih bilen aragatnaşykdadiris.”Şonuň bilen ezizler,mowzugymyz öz sonüna ýetdi. Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top