3:40

Ruhyý ösmek

MP3

Salam eziz moştaklar,siz eziz doganlarymyz bilen düşuşup duranymyzdan oran begenýaris.Eziz doganlar,resul Pawlus bize şeýle diydi:” Sebäbi Hudaý bizi Isa Mesih

arkaly ýaratdy. Ol bizi owaldan taýýarlap goýan ýagşy işlerini etmegimiz üçin ýaratdy.”.Efeslilere haty 2 bap 10 aýaty.Jemagat maşgalamyz bizi yza gitmekden saklaýar.

Hiç birimizde synaga garşy guýçimiz ýok.Anyk weziýetde her birimiz her hilli günani edip bilýas.Hudaý muny bilýar we şonuň uçin Ol bizi bir-birimizi saklap durmagymyz uçin belledi.

Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan:” … her güni «Bu gün» diýip hasaplap, biri-biriňizi ruhlandyryň. Şeýdip, siziň hiç biriňiz günäniň toruna düşüp, doňýürek bolmaň. “Ewreýlere haty 3 bap 13 aýaty.”Öz işiň bilen meşgul bol” Masihyý aňlatma däl.

Biz bir-birimiziň haýatymyzda gatnaşmak uçin hem çakyrylandiris,hem şoňa emr edilendiris.Eger siz bir kişini ňäzir ruhyý taýdan berk däldigini bilseniz,onuň onüne baryp dogançylyga alyp gelmeginiz siziň wezipenizdir.

Ýakup bize aýdýar:”Doganlarym, şuny ýatda saklaň: eger araňyzdan biri hakykat ýolundan azaşsa we başga biri ony ýene ýola salsa, günäkäri dogry ýola salan adam bir jany ölümden halas edip, köp günäleriniň üstüni örtýändir.”Ýakup hatynyň 5 bap 19 aýaty.

Ýerli jemagatyň billelikde bolmagyň ýene bir gowy tarapy Ol hudaýlykly alyp baryýjylaryň ruhyý goldawyny uýpçin edýar.Hudaý çopan alyp baryýjylara hemaýat etmek,goldamak we Onuň süriniň abatlygy uçin gaýgy etmek jogapkärçiligini berýar.

Bize şeýle diýlen:” Ýolbaşçylaryňyzyň sözüne gulak asyň, olara tabyn boluň. Olar siziň janyňyz üçin Hudaýa hasabat bererler. Olaryň sözüne gulak asyň, sebäbi olar size gözegçilik edýändirler. ..”Ewreýlere hatynyň 13 bap 17 aýaty.

Şeýtan bedeninden aýrylan ruhyý ýolbaşçylar tabunsyz we ýekke imanlylary ýagşy görýar,çunki onuň hiýleleri uçin bular hemaýtasyz we guýçsizdigini ol bilýar.Ol jemagaty siziň bäş iň agyr mätäçliginiz uçin ýaradan:ýaşaýyş uçin maksat,bille ýaşamagymyz uçin kişi,ýaşaýyşymyz uçin maksatlar,ýaşaýyşymyz uçin kär we ýaşap bilmegimiz uçin guýç.

Dunýada bu bäş artykmaçlyklaryň barysyny tapmagynyz uçin hiç bir ýer ýokdir.Hudaýyň jemagat uçin maksatlary Onuň siz uçin maksatlarayna oran menzeşdir.Dünýada jemagata den gelýan hiç hilli zat ýok!Şonuň bilen eziz doganlar,bugunki mowzugymyzy gutarýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top