MP3

Salam hormatly radio dinleji doganlar! Siz bilen enede radio tolkunlarynda
düşuşib duranymyzdan Hudaýya şukurler aydyas. Eziz radio dinleji doganlar,
elbette perişdeler ruhy jandar hasaplanyar. Wagty-wagty bilen olar
adamlara ynsan yaly bölup gorinmekleri hem mumkin. Gelib çikiş kitabyňyň
18 bab 2 ayatyny gorsek hut şoniň şayaty bolyars:” Ybraýým töweregine
seredip,aňyrrakdas uç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna
garşylamak uçin çadyrynyň agzydan olara tarap ylgady.Ol ikki bukilip olara
tagzym etdi.”

Elbette eziz doganlar şu baby doly ökap çikanimizdan soň bu uç kişi
perişde ekenligine gürrüňsiz ynanyars.Huday bu uç perişdeleri Ybraýým
babamyz yanyna ýörite tabşyryk bilen goyberenine asla şübhemiz bolmas.
Eziz doganlar şoňa gözlemesden perişdeler “ruh’ dyip aydylyar. Yewreylere
hatynyň 1 bap 14 ayatynda gepimiz tassyklamak uçin okab goryas:”
Şeylelikde, ahli perişdeler diňe halas boljaklara hyzmat etmek uçin
iberilýar” Diymek bunan çikdy -perişdeler adamlar yaly bedene eýe
daldigini aňmak mumkin. Şoniň uçin hem olar kä bir meselelerde adamlardan
tapawutlanyar.

Meselen nikalaşmyarlar diyp yazylan Mark höşhabar kitabynyň 12 bab 25
aytynda. Bundan başka perişdeler ölmyar. Luka kitabunyň 20 bab 36 ayty
Perişdeler Hudaýy tarapynan yaradylan jandarlar. Hezrety Däwud öz
äwgilerinde Hudaýi we oňuň döredilen zatlara şan-şohrat aytmaga butin
älemi çagyryardy.Huday asmandaky bar bolan hemme janly-jemendeler bilen
bille perişdelerdi hem yaratan diyip yazylyar. Hudayi olary yaratan
wagtynda perişdeler Rebbimize şohratlandyrdy . Huday perişdeleri öny
şohratlandyrmak uçin yaratan diyip yazyar Kolosiyalyklar hatynyň 1 bab 16
ayatynda.

Perişdeler hemmesi bir wagtyň içinde hasabsiz edip yaradilan (Kolos haty 1
bab 16 ayat)da aydylişinçä perişdeleriň yaradylyşy bir wagtyň özinde
bolup geçdi. Hudayiň Mukaddes Kitabyna seretsek yaradiliş uzak wagt dowam
etmayar. Perişdeler perzent gormeyarlar. Şoniň uçin olaryň sany
ýütkamyar.Mukaddes Kitabynda olaryň sany lak-lak perişdeler diyip
teswirlenen. “lak-lak” sözi grekça “muriazin”.Bu söz Wahyi kitabynyň 5 bab
11 ayatynda düşuşib bilyars .Bu tayda perişdeleriň sany çaksizdigyny
görse bolyar. Perişdeler öz durýan orny bilen adamlardan ustin duryady.

Ynsaniet adamlar tänesinde tymsal bolan Isa Mesihny öz içine alan
yagdayda “ meleklerden biraz aşakda” hasablanyar.Olar hiç haçan ölmyarlar
şoniň uçin hem ynsanlara has çäklowlar olarda yok. Şoniň bilen ezizler şu
gunki mowzukimyz gytaryar. Enede sag-aman düşuşinça hoş sag boluň

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top