3:40

Ruhyý eňiş

MP3

Salam eziz radio dinleji muşdaklar! Siz bilen ene-de radio orkaly düşüşib
düranymyzdan Hudaýya we Rebbimize şükurler aýdyas. Ezizler Mukaddes Kitaby
öwreneýan alimlardan biri: ‘jyna ýolukmak” näme ekendigine şeýle
teswirledi:”….ynsan içine girib alib,oňa täsir geçirýan we oňy dorydan-
dogry dolandyryan,oňüň akly-erki kä wagtlar bolsa bedenine hem agry we
zelel etriýan jin.Jiňa ýolukkandiginy ynsaňä gatnaşyk boýunça edilýan
jiňe has hereketlerinä garab tapowutlamak mumkin
Bu ýagdaýda jinyň her bir hereketi daşyna çikyar. Jiňä ýolukiş içden
bolýar”. Bu teswirden gelib çiksak ýmanly adam jinli bolmagi mumkin
dal,çunki öňüň içinde Mukaddes Ruh ýaşayar. Ýone ymanly kişi ýaman ruhlar
tarapyndan şeýle bir köp hüjümlara duçar bolmagi mumkin,netijede daşdan
seredende ol hamala jinä düçar bolan yaly gorinmagi mumkin. Ezizler
köçede ýrende, kä wagt şoňüň yaly adamlara düç gelmegimiz mumkin.Mukaddes
Kitabda ymanly kişi jinä düşüşi mumkin deyan tassyk yok.
Her bir ýymanlynyň wezipesi jinlerni gözlemek dal,belki olaryň bar ekenini,
täsir etmekligini düşünib etmek we Rebbimiz beren häkimiýet bilen olara
garşy mäkäm durmakdan ybarat. Efesliklere ýazilan hatynyň 6 bab 10-12
ayatlarynda hem Petrusýň 1-çi haty 5 bab 8-9 ayatlarynda şo hakda ökab
gormegiňiz mumkin.Jiňa ýolukan kişiniň adatça edep-ekram, we ruhy özüni
alyp barýşy ençeme özgerýar. Köp ýagdaylarda adamyň sesi başkaça bolup
galyar,akl-paýhas,aň-bilim derejesi özgerýar.Jiň täsirindaki adam hattä
jin hälaýan zady hem geplemegi mumkin. Hattä özüni ýitirib başkalara zelel
etkezmegi hem mumkin.
Köplanç beýle ýagday medisinada başkaça aýdilýar. Aslynda bolsa ynsanyň
beýle tiz özgerib galmagyna jinler sebäpçi bolýar.Marknyň hoşhabar
kitabynuň 1 bab 23-24 ayatlarynda jinler Nejat berijini tänän wagty adam
arkaly gepleb goýberen.. Bu ýagdaý ähtimal bu adamyň üýtgeşik bilim we
aklä eýe bolondygyni subut etýar. Jine ýolukanlygyň başka bir alamatyny
Mukaddes Kitabda başka bir telbeda hem görmek mumkin.Içindaky jinleriň
güýçi kömeginde bu telba zynjirlary goparyb täşlan. Ýokaryda aydip
geçenimiz yaly ýmanly kişi Hezret Isa beren häkimiýet bilen şeýtanyň
gudratyna berk garşylyk görkezmegi gerek.
Şeytan we oňuň jinlerine garşy durmak- bu yýmanly kişiniň öz haýatynda günä
işlerinden boýun gaçirmali dýimek. Eger ýymanly kişi öz haýatyny ýamaň
güýçleriň her hilli täsirinden täzelenmegi islese,ol ruha dolup ýöreb
bilmagi,üznüksiz doga okamaly. Mukaddes Kitaby ökäb öwrenmeli, düýgylary
we ruhyýetindaki ýaralary düzetmeli we başka adamlar bilen sagdyn,
yhlasly gatnaşyk ýola goýmaly. Ezizler bu erde siz bilen hoşlaşýas. Hoş sag-
aman bölüň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top