3:30

Ruhyý ýeňiş!

MP3

Salam radio diňleýjiler.Ýenede radio tolkunlary arkaly siz ezizler uçin berilip barylýan gepleşiklerimizden biri.Efeslilere haty 6 bap 17 aýatynda resulerden Pawlus şeýle diyip ýazýar:

“Şeýle hem gutulyş tuwulgasyny geýip, Hudaýyň sözüni, ýagny Mukaddes Ruhuň gylyjyny ele alyň.” Gep söweş hakynda gidýan ekeni geliň “ gutuluş tuwulgasy” diýen gepi siz bilen billelikde görüp çyksak.

Hudaý ysraýyl halkyny wada beren ýere iberýan ekeni,billerine hakykaty guşak edip dakyňmagy buýraýar. Hudaý bunuň ýaly buýrugy esasan uzak saýyahata atlananlar uçin buýrýady.Mukades Kitapyň Luka kitapy 12:35 aýatynda Hudaý Özünuň ikinji geljegi hakynda gepleýar:biz oňy Mukaddes Kitapdan okamagymyz mumkin:

“Billeriňiz guşalgy, çyralaryňyz ýakylgy bolsun.” Hudaý bu ýerde adamlar ýokary derejedaki taýynlyk bilen durmaklaryny we bir salymda gerekli ýere toplanmaklaryny nazarda tutup geplendi.Buny biz tä harbyý taýynlyga menzatmagimiz mumkin.

Esgerler bir howupy duýanlarynda oran gysga wagt içinde bellenilen ýerde söweşe taýyn bolmaklary gerek.Resullerden Pawlus hem ýaşap geçen döwürde Rim esgerleriniň geýimleri oran danalyk bilen dikilendi.Olaryň butin bedeni ustünden gaplap durýady.

Diňe ikki eli we başy çykyp durýan aýrym deşikleri bar bolan.Ine şol geýim ýeterli derejede uzun we esger ustünde giň duran.Iň möhümy bolsa şol geýim ustünden guşag bilinden berk tutup durýady.Edil şol zady biz hakykat guşagy diyip aýtmagymyz mumkin.

Söweş etmek wagtynda esgerler şol geýimlerini dört künjegini göterip ýagnap alanlar.Bu olaryň söweşmegi uçin asla böwet bolmasdy.Ezizler eger şol geplerimizi ruhyý tarapyndan alyp seretsek mesihiýler ozleriniň bilerini hakykat guşagy bilen berk tutmagy gerek.

Efeslilere hatynyň 6:14 aýatynda edil şol hakda geplenýar.Hormatly doganlar,söweşde ýeňmek uçin hemişe kişi özüni doly bagyşlamagy gerek.Belki bu gepler kimedir gelişiksiz bolup duýlýar,ýone mesihyý insan tä kimedir ýada Özi Mukaddes Kitapy öwrenýan ýaly hemme ýerde hemişe hakykatçyl,açykgöwünli we tertipli bolmagy gerek.

Ezizler,eger biliňiz hakykat guşagy bilen berk dakylan bolsa biliň Rebbimiz Isa siz bilen bille.Her hilli söweşde hem Ol sizi ýaňyz galdyrmaýar.Siz ýeňip çykmagynyz uçin Ol hemişe size guýç-kuwwat berip bilýar.Ezizler şonuň bilen bugunki gepleşigimiz öz sönüna ýetdi.Ýene radio arkaly duşuşýinçenli höş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top