MP3

Salam eziz we mährli radio dinleji doganlar! Ene efirda sizler uçin
taýarlan radio gepleşigimizden biri. Sizler bilen radio garşysynda sag-aman
düşüşub düranymyzdan oraň şad. Eziz doganlar,doga etme sungaty deýende
nämani düşenmek mumkin? Esasan biz ymanlylar jemagaty butin dykgatymazy
doga garatmagymyz gerek.Hudaýyň maksatynya görä,doga Hoşhabar uçin ýapyk
bolan her hilli yol we her bir ýürekni açib berýan soňky we strategik
ýagdaý bolmagy gerek.

Strategiýa häsietindeki doga täzelik dal.Hudaýyň özi şeyle deýan: «Menden
dile, saňa bereýin milletleri miras hökmünde, tütüş älem-jahany mülk
hökmünde”(Zebur 2 bab 8 ayat)Ýeremiýa paýgembere bolsa: «Meni çagyr,saňa
jogap bereýin,seniň bilmeýän beýik hem pinhan zatlaryňyň syryny aýdaýyn.”
–diyip aydypty Ýeremiýa kitabynyň 33 bab 3 ayatynda. Bundan başka Çikiş
kitabynyň 17 babynda dogadan strategiýa häsietinde peýdalanan Musa hakynda
okämägymyz hem mumkin.Çikiş kitaby 17 bab 8-13 ayataça bolan erleri.

Resullaryň işleri 1 bab 14 ayatynda bolsa Hoşhabaryň nusgasyny gorsek
bolýar:”Oloryň hemmesi bir ýere üýşüp,yzyny üzmän doga-dileg edýärdiler.”
Bu görünüşde doga başlananyndan soň Hasyl baýramy wakasi ýz berdi. Mukaddes
Kitaba uns ersek Hudaýyň halki doga edip başlaýyşi bilen er ýzünde Hudaýyň
maksatlary tiz amäla äşýb başlanyny görýas. Doganyň möhüm ähemiyete ýeý
ekeni hakynda tarih köp mysallary getirib geçýar. 1780 ýylyň başynda
Angliýalyk Wilýam Keri öz eli bilen çizan dünýä kartasi oňünde dyz
egilýar we dünýadaky butin azaşän adamlar ýüregindakilarny aýdip doga
edýarlar.

Onuň aladaly ýüreginden atylyp çikýan doga bu gunki gündeki missionerlik
hereketiniň başlangyç nokaty boldy. Strategiýany düşüniş şunuň ýaly esasy
düşünjeler bize dogany strategiýa häsietini düşünişimiz uçin kömek
berýar.Doga strategiýa ýaly doga edýan adama näme hakynda we kim uçin doga
etmegimiz gerekligi hakynda Hudaýyň görkezmelerini açib berýar.Biz Hudaýyň
isleglerini ýüregimizden düýp bilmaga hereket edýas.Şondan soň bu isleg
amala aşmagy uçin doga edýas.

Hudaýy bolsa elbetde Orta Asiýadaki halklar Rebbimiz Isany söýib ol arkaly
halas bolmagyny öran halaýar. Strategik doga Hudaýyň eradasyny
gözlemekden başlanýar.Şondan soň Hudaýy adamlaryň edýan dogalaryna jogab
berýar we bu dünýada Oö maksadyny amala aşyrýar. Ynha Hudaýyň strategiýasy
: Hudaýy öz güýç-gudratyny adamlaryň nahilli doga edişlerine gözleb
görkezýar. Ol biziň anyk maksatly dogalarymyzy öz güýç-gudraty bilen
birleşdirýar. Dünýanyň iň çet we etib baryşy kyn bolan durli boleklerine
hem Halas ediş habaryny etib barmagy uçin mumkinçilik döretýar. Hudaýy özi
bilen işlemeklik uçin bize mohüm oruny berýar. Ene bir gezek aýdariň biz
doga edýas we Ol Oz gudratyny görkezýar! Ezizler sizler bilen hoşlaşyas.Sag-
aman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top