3:31

Ruhyý eňiş

MP3

Salam hormatly radio diňleji muşdaklar! Ene sizler bilen radio tolkunlary
arkaly düşüşip duranymyzdan öraň şad. Ezizler efirde ene bir gepleşigimizden
biri baş üstine diňlaň. Şeýtan hakynda biz bilib alan hemme faktlaryň
içinde iň möhümi bu oňuň ebediyý ölüme sezawar bolondygy. ŞeýtanHudaýya
garşy göteren gözgalany hiç haçan eňiş bilen gutarmýar. Onuň gutarnykly
ýeňlişi Täze Ahtda anyk edib suratlandyran.

Geliň eziz dostlar Mukaddes Kitabdan kä bir aýatlary getirýas.Meselen Luka
kitabynyň 10 bap 18 aýatynda Rebbimiz Isa Mesih şeýle diyip aýdýar: «Men
şeýtanyň gökden ýyldyrym ýaly bolup aşak inenini gördüm” Ene Yhanna hatynyň
12 bab 31 aýatynda: «Häzir bu dünýa hokm edilýar ,häzir bu dünýanyň häkimi
daşary çikaryb köwülýar”. Ene WAHÝY Kitabynyň 12 bap 9 aýatynda şeýle
ýazylan: «Ulakan aždarha ýeňiş etmedi Asmanda olara başka yer
galmady”. Elbetde Rebbimiz Isa Mesihyň haçdaky ölümi şeýtanňy ýeňlişe alyp
geldi

Çagalar et we gandan ybarat bölonlary uçin Isa hem olora deňleşib edil
şeýle bedene eýe boldy,goý ölüm bilen elhenç saçýan şeýtaňy oz ölümi
arkaly ýok etsin. “Haçdaky ölüm şeýtandan hemişe ustin gelib ýaşan
Mesihnyň günasiz haýatyndaky iň ýokary nokat boldy.Rebbimiz gaýtyb
gelende we şeýtan “ “ joşgunli we kükürtli köla zyňylan”wagtda doly ýeňiş
gazanylýar.Rebbimiz Isanyň ölümi ,günä üstinden ýeňiş gazanmaga ymanlylara
güýç berdi.Biz ymanlylar. «Parahatçylygyň gözbaşy bolan Hudaý bolsa tiz
wagtda şeýtaňy aýaklaryňyz astynda mynjyradýanyna (Rimliklere Haty 16:20)
guçli ynanýars.

Efesliklere hatynyň 6 bab 13-17 ayatlarynda: «Şonuň uçin ýaman döwurde
gaýtawul berip bilmediňiz uçin, Hudaýyň ähli ýaraglaryny dakynyň. Şonda
örňunuzda berk durmagy başararsyňyz. Şeýlelikde hakykaty biliňize guşak
edip dakynyň,dogrulugy egniňize sowut edip geiň. Aýagyňyza bolsa parahatlyk
getirýan Hoş Habary wagyz etmek taýnlygyny geýiň. Bularyň ählisiniň üstesine-
de imany galkan edinip dakynyň! Onuň bilen şeýtanyň bütin otly oklaryny
öçürmegi başararsyňyz. Şeyle hem gutuluş tuwulgasyny geýip Hudaýyň sözüni
ýagny Mukaddes Ruhuň gylyjyny ele alyň”deýlen.
Hormatly radio diňleji doganlar.Hudaýy her birimizi tanlab alan eken şo
bilen bille hemmemize şeýtana garşy dürüp bilmegimiz uçin gýüç hem berib
bilýar. Diňe Hudaýyň görkezmelerine amal etsek bolony. Şoniň bilen ezizler
bu gunki mowzugymyz ahryna etdi. Siz bilen ene-de radio tolkunlarymyz arkaly
düşüşunça hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top