5:07

Söýgi

MP3

Salam doganlar.Eneniň dine bir gaşy naçe guýje eýe ekenini bilýanyzmy?Elbettde çagalygymyzda ejemiň bir garaşyndan gelşiksiz iş edýanymyzy ýada eden işimiz oňa ýaraýan ýada ýaramaýanyny bilip alýadyk. Onuň göterilen gaşlary “Bu işiň maňa mmakul däl”diyen manyny aňlatýady.Eger buňa uns etmesek,soň näme boluşyny anyk bilýadyk.Bu bizi dogry iş etmaga ugrtyrýady. Isa Mesihyň üzüm we şahalary hakynda aýdanlarynda hem Hudaý bizi dogry işe ugrytyranyny görmegimiz mumkin.Eger biz Hudaý ýolunda günä hasyl bolmagyna ýol bersek Ol aralaşmaga dogry gelýar.Awwal tä enelerimiz ýaly iň ýumşak garaýyş bilen.Eger bu garaýyşa uns bermeseniz näme bolýar? Ol söýgi bilen eline taýak alýar.Geçen gezek biz hasyl bermagimiz uçin Hudaý nämeler edýany hakynda söhbetleşiptik.

Terbiýa bermek bu tä bagban üzüm şahalaryny arassalap miwe berişi ýolunda eden hereketlerine menzeýar.Eger siz imanly hasiýetinde bir soraga jogap berip bilseniz Hudaý ýolunda näçe oňa gidýanynyzy bilip almagynyz mumkin. Yza seredip onki günalerimi başga gaýtalamaýan,oň meniň pikrimi eýelan ýaman oýlar häzir ýiten diyip aýdyp bilýanyzmy? Eger “Howwa” diyseniz diýmek Hudaý ýolunda oňe gidýan bolýanyz.”Ýok” jogabyny berseniz,onda käbir zatlara garaýşynyz we aragatnaşygynyzy özgertmaginiz gerek bolýar.Hudaý siziň etmekçi bolan hata işlerinize nahilli goşulýanyny bilýanyzmy? Eger Ewreýlere 12 bapyna ýagşylap nazar salsak,Hudaýyň göşulyşynyň uç derejesini gorýas.Birinji basgançak:” «Oglum, Rebbiň terbiýesine biperwaý bolma,”(5 aýat) Käýinç- bu dilden düýdyrmak.Eger çagalygymda ejemiň göterilen gaşlaryna uns bermesem,atam üsgürinip ymykly adymy aýdyp tertibe çagyrýady.

Bu bilen atam maňa agrykly ýol bilen tertibe çagyrmakdan özüni hem meni hem saklýady.Hudaý hem şeýle.Ol iň awwal söz arkaly bizi dogrylaýar.Nadip diyanyzmy?Dogrudan-dogry wyžjanymyz arkaly.dostlarymyz,doganlarymyzyň tiz-tiz bir hil zatlary gepleýyşi arkaly we iň möhümy Özünuň Sözi arkaly.Eger bu duýduryşlara ýüregimizi gaty edip alsak Hudaý ýenede hem gatty çäre görmagine dogry gelýar. Ikkinji basganjak:” Onuň käýinjine ruhdan düşme.”(5 aýat).Käýinç- bu agyrrak çäre görmega menzeýar.Bilseniz çagalygyzda ene-atalarymyz gep täsir etmende bize sesini belent göterip eden işimiz makul gelmanini gazap bilen we durli jezalaýyşyny bildirenler.Bir gezek ejem aýadan işi etmanim uçin bir hepte söýikli kitapymdan aýryldym,bundan başga ejekemiň edýan işlerini hem maňa ýüklenler.

Tä şonuň ýaly eger Hudaýyň sözlerine uns etmesek haýatymyzda dartgynlyk guýçlenýar.Işde,maşgalada,saglykda stresslar kopelýar.Oran kop imanlylar bu basganjakdaky terbiýä duş gelenler.Ýone gýnansakda hemme hem bu Hudaýyň terbiýesi nämenidir özgertmagi gerekdigini düşunman. Eger sizde hem şeýle bolýan bolsa yza serediň.Nahilli güna etdiniz,etmekde dowam edýanyz?Iň awwal ine şol günaden arassalanyp, ýuwunyp almagynyz gerek. Ýogsam başga şahalardan aýrylan,ýerde toýun we laýa garyşyp ýatan gynançly ýagdaýdaky şahä menzep galýanyz. Hudaý sizdaki toýun we laýlary kakyp taşlap ýuwup ýokara –başga şahlaryň ýanyna hasyl bermaginiz uçin göterip goýmakçy.Buňa unssiz bolmaň.Eger Hudaýyň bu basganjakdaky düýduryşyna hem uns bermeseniz ýada ýüreginizi daş edip alsanyz,onda Ol size bedeninize jeza gollamaga dogry gelýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top