4:20

Hudaýyň barlygy

MP3

Salam gadrly doganlar.Oň hiç haçan duýman ýol bilen Hudaýyň barlygyny sonky gezek haçan duýdynyz?Ýada başgaça aýtsak,siz hatta göz onünize hem getirip bilman ýagdaýda Hudaýyň barlygyny öz haýatynyzda sonky gezek haçan duýdynyz? Buny suratlandyrmaga dil ejiz.Bu duýgy ybadat edýan wagtynyzda gelenmi? Ýada Hudaýa sejde edýaninizde geldimi?Ýada kimedir şaýatlyk berýaninizde gelendir. Ýada kimdir biri uçin ybadat edýaninizde duýandirsiniz,diymek olor uçin çyndan gaýgy edýansynyz.Ýada özüniz kyn weziýeti başynyzdan geçirýanynyzda özünizi butinleý Hudaýa tapşyran wagtynyzda buny duýan bolmagynyz mumkin.Hudaý Özüni size aýratyn ýol bilen görkezen bolmagy mumkin.Bu bilen Hudaý haýatynyzda bolýan işlere göşulanyny görkezen.Bularyň hemmesi Hudaý haýatymyzda Özüni görkezýanyny bildirýar.

Bu hakda başgalar”Hudaý maňada şonuň ýaly edýamy ýokmy bilmeýan”-diymekleri mumkin.Ähtimal soragy başgaça göýmak gerekdir-siz ruhyý ýagdaýdamysynyz,size teselli bermagi,goldamagy,size adatdan daşary we gudratly ýol bilen geplemagi uçin Hudaýa özünizi doly tapşyranmysynyz?Başgaça aýdanda haýatynyzda siz oň hiç haçan duýman zatlar bolýar.Meselen Isa Mesih Matta 28 bapynda Beýik Tapşyryk beren.Sonky bir näçe aýatlaryny kopçilik ýatdan bilýar,çunki biz buny Beýik Tapşyryk diyip aýdýas.Isa Mesih näme diyenine gulak asyň we eger Ol diňe bir jümleni aýtman gideninde hem şägirdler bu tapşyrygy berjaý edip bilman bolordylar.Gulak asyň: Matta 28:16-19:” Şunluk bilen, on bir şägirt Jelilä, Isanyň aýdan dagyna gitdi. Isany görüp, Oňa sežde etdiler, emma olaryň käbiri şübhelendi. “

“Isa hem olaryň ýanyna gelip: «Gökde we ýerde ähli ygtyýarlyk Maňa berildi. Şonuň üçin hem gidiň-de, ähli milletleri şägirt ediň, “ diydi. Oň samolet ,otly,tizýören gami,maşyn,hatta tigir hem bolman.Diňe at we düýeler bolan.Indi butin dünýa boýlap ýörap Höşhabar ýaýratmagy göz onünize getiriň. Matta 28:19-20 aýatlarda “Olary Ata, Ogul we Mukaddes Ruhuň adyndan suwa çümdüriň. Size buýran ähli zatlarymy berjaý etmegi olara öwrediň.” Gutardy,eger Isa Mesih şol ýerde togtanyndady,şägirdler Onuň buýranlaryny berjaý edip bilman bolordy.Çunki diňe bir näçe adamlara” Butin dünýa boýlap ýoraň,adamlara haça çuýlenenim we dirilişim hakda hemde insaniýetiň Men bilen şahsýy aragatnaşyk etmeklerine umyt bardygy hakda aýdyňlar”diyip aýdýady.

.

Birinjiden butin dunýa boýlap ýoramagiň mumkinçiligi ýok.Ikkinjiden olar baryp Isanyň haça çülenenini hemde ölimden direleni hakda aýtmaga koplap çekişmeler bolordy.Ýagny olarda koplap soraglar peýda bolan bolordy.Ýone Isa Mesih Beýik Tapşyrygy şeýle gepler bilen gutardy:Matta 28:20” Ine Men hemişe, tä dünýäniň ahyryna çenli siziň bilen bolaryn» diýdi.Onuň barlygy we bille bolmagy hakdaky ine şol wadasy ýyllar dowamynda bir näçe şägirdleriň sanyny ýüz,muň,millionlara öwürdi.Dünýanyň ahyrynaçenli siz bilen bolýan,diýen jümle nämeni bildirýar? Siz bilen biz Onuň barlygyny aňlap ýetmegimiz,Ol näme diýenini düşünmagimiz Hudaýyň nazarynda oran möhüm.Onuň barlygy hakda öýlananynyza buny nahilli göz önünize getirýanyz? Onuň barlygyny nahilli suratlandyrýanyz?Bu hakda oýlap görüp jogabyny tapmagynyza umut edýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top