5:17

Masihyýň haýaty

MP3

Salam ezizler.Masihyýň haýatyny bilib almak kyn däl.Buniň bäry nahilli bolmagy gerekdigi Mukaddes Kitapda ýazylan,onda Pawlus şeýle diydi: “Ýöne Hudaýa müň-de bir şükür! Ol Mesihiň dabaraly ýörişine bizi elmydama şärik edýär..”2Korintoslylara 2:14).Ine şol ynanç.Siz ýeňlişe,amatsyzlyga ýada guýçsizlige däl,tersine elmydama dabaraly ýorişe alyp barylýanyz.. we biz arkaly her ýerde Özi baradaky bilimi biz arkaly ähli ýere müşk-anbar kimin ýaýýar.Biz halas bolýanlary hem,heläk bolýanlaryň hem arasynda Hudaý abraýyna ýaýyraýan Mesihyň müşk-anberidiris.”Bunuň ýaly jögapkärçilige kim laýyk?Beýle peşgeşi we adekwatlygy nireden alýanyz? Bulary almak uçin nahilli ýokary bilim almaly bolýar?Nahilli himýawyý serişde arkaly bulary işläp çykarmak mumkin?Jurnallardäky reklamada size hemişe adekwatlyk syry teklip edilýar.

Eger şu dezodaranta eýe bolsanyz bary meseleleriniz ýola düşýar.Ýada,agyz ýuwýan serişdesini ýada mälim diş pastadyny ulansanyz bolany,şolbada täsir edýar.Şu reklamalaryň barysy ýalan ekenini hemmemiz bilýas.Olara hiç ýeterli ähmiýet berilmeýar,ýone şoňa seretmezden olaryň täsirinde adamlar reklama edilen zatlary satyn alýarlar. Ýone gazetadaky we köçedäky reklamanyň käbirlerine köpräk ähmiýet berýan bolsanyz,olar haýtynyz uçin edil gerekli zatlary teklip edýany hakda oýlap başlýanyz.Olar size adekwatlygy teklip edýar,çunki meseleler we her-hil ýagdýalardan insan hemişe uly ökdelik bilen geçmagi isleýar.Size diňe himiýawyý maddalar däl,belki meselelriň çözgiti uçin okuw kurslary hem teklip edilýar.Bir ýerde şeýle ýazylandy:”Şahsiýetiňiziň bary ýaşyryn köçelerini bilýanyzmy?

Ata-babalaryň syrlary indi bize hem mälim.Siz olar hakda bilmeýaňyzmy?Bu kursni okamak uçin on dollar ugradyň.Oňy okäp çykyp,bary ýaşyryn güýçlere eýe bolýanyz.”Ýene bir gezek bellemegimiz gerek,olar size adekwatlyk syryny teklip edýar.Muň hil ýol ulanyp dünýa muny size teklip edýar.Oň edinçi aýatda resul Pawlus dowam edýar:” Biz gara nebislerine çapýan adamlar kimin Hudaýyň Hoş Habaryny ýoýmaýarys. Tersine, Hudaý tarapyndan iberilen we Mesihe hyzmat edýän kişiler ýaly Hudaýyň huzurynda päk ýürekden wagyz edýäris. Eýsem biz sizi özümiz bilen gaýtadan tanyş etmelimi? Näme, biz käbirleri ýaly size ýa-da sizden bolan tanatma hatlaryna mätäçmi? (2Kor2:17,3:2). Muňa ynanmak kyn,ýone Korinfdäky bu adamlar Ierusalimdan gelen käbir taglymatçylar tarapyndan ýoldan azaşdyryp we hemmä menzep üstinlikleri bilen magtanmak gerekdigini öwreden.

Şu taglymatlar ýetmýan ýaly resul Pawlus olar ýaly – buýsanmanyny we on ikki şägirdiň içine girmändigi uçin hakykyý resul däldigini hem öwreden.Bundan başga bihaýalyk edip olar Pawlusyň Korinfa gaýtyp geleninde resul Petrus,Ýakup,Ýohanna we başga on ikki hakykyý resullerden tanatma hatyny alyp gelmagini korinfliklara düşündiren. Aslynda resul Pawlus” Näme, biz käbirleri ýaly size ýa-da sizden bolan tanatma hatlaryna mätäçmi? Diyip aýdýar.Geliň 2 we 3 aýaty görüp çyksak: Ýok! Biziň tanatma hatymyz sizsiňiz! Bu hat biziň ýüreklerimize ýazylandyr. Ol hemmelere mälimdir, ony hemmeler okap-da bilýär. Mesihiň haty sizsiňiz. Bu mese-mälim zat. Bu hatymyz hyzmatymyzyň netijesidir.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top