3:15

Söýgi 03

MP3

Salam eziz doganlar.Siz ezizler bilen ýenede düşüşup duranymyzdan oran minnetdaris.Ezizler,her bir masihiýniň haýatynda Hudaý birinji orunda bolmagy gerek.

Ezizler,eger biz Hudaýy çyndan söýsek,onda Hudaý isleýany ýaly ýol tutmaga we Ol masihiýler uçin gadagan eden işlerini etmezlige hereket etmegimiz gerek.Masihiýler ybadat arkaly Hudaý bilen gepleşmek we Mukaddes Kitap arkaly Onuň jogaplaryny eşimek ýaly ajaýyp mumkinçilige eýedir.

Her bir mesihyý her guni ybadat etmek we Hudaýyň Sözüni okap öwrenmek uçin wagt aýrmaklary gerek.Ezizler,eger Hudaýa ýakyn bolmagy isleseniz,asuda wagt geçirmek oran zerurdir.Hudaý bilen wagt geçirmegi islemeýan kişi imanynyň ösmagine garaşmasada bolýar.

Eger Rebbimiz Isa Mesih biz uçin nämeler edenini ýagşylap oýlap görsek,şonda Hudaý uçin butin barlygymyz bilen hyzmat etmegimiz gerekdigini aňlap yetýas.Ezizler,biz billelikde ybadathanada we töweregimizde ýaşaýanlar uçin alajymyz baryinçe hyzmat edip,wagtymyzy,guýjimizi we bary ukuplarymyzy Ol uçin ulanmaga taýyn bolmagymyz gerek.

Elbettde,bu hyzmat öz içine başgalara Höşhabar ýaýratmagy hem jemlep alýar.Gerek bolanynda,Hudaý uçin öz wagtymyzy aýryp,käbir işlerimizi hem galdyrmaga dogry gelýar.Elebttde,doganlar bilen bille bolmak we billelikde Hudaýa hyzmat etmek ýenede gaty begençlidir.

Başga doganlar bilen bille bolmak-guýç we ruhubelentlik uçin ajaýyp çeşmedir.Şonuň uçin hem doganlar bille hyzmat alyp barmaklary oran möhüm. Ezizler,Mesihyň hakyký şägirdleri hemişe wagtyny billelikde geçirýarler.

Başga masihiýlere bolan söýgi-insaňy başgalardan aýrylyp durmagy gerek bolýan möhüm tarapydir.1-ji Ýohanna hatynyň 3 bap 14 aýatynda :” Biz özümiziň ölümden ýaşaýşa gowşandygymyzy bilýäris, sebäbi doganlarymyzy söýýäris.

Doganyny söýmeýän adam ölümiň penjesinde galýandyr.”diyip ýazylan.Eziz doganlar!Rebbimiz Isanyň hakykyý şagirdi bolmagy isleseniz,Hudaýyň edil şu emrini,ýagny doganlarymyzy söýmegimizi ýagşy düşünip hereket etmegimiz gerek.Imanda berk bolmak we ruhyý ösmek uçin ýakynlarymyzy söýmek oran mohumdir.

Egerde sizde kimdir brine ýigrenç bolsa,Rebbimiz Isa Mesihyň haçdäky çeken azapyny göz önünize getirin.Reb Isa ine şu siz ýigrenen insan uçin hem haçda azap çekdi.Söýgi-iň ýokary düýgydir.Ezizler,siz bilen höşlaşýan ekenim,size internetdaky sahypamyzy ýatlatyp geçýan.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top