3:05

Mesihyň gany

MP3

Salam hormatly radio dinleýji doganlar.Ýene efirde siz eziz moştaklarymyz
uçin taýarlan programmamyzdan biri.Hormatly radio dinleýjiler Rebbimiz Isa
Mesih näme uçin gan dökenini her birimiz gowy bilsek gerek.

iIki bilen Hudaýyň onunde biz ynsanlar aklanmagymyz uçin we günalerimiz
bagyşlanyýşy uçin Rebbimiz Özüniň mukaddes ganyny dökdi.Elbettde biz
ynsanlar kop gezek güna edýas.
Yone Hudaý goý şol gezek hem ony bagyşlaýyn dimeýar.Bunuň hem mälim çagi
bar.Ol ynsanlara bagyşlaýyş bermaginiň birinji sebälerinden biri-Rebbimiziň
döken ganyny Hudaý hemişe gorup durýar..Şonuň uçin hem Ol ynsanlaryň
bagyşlaýyşy örän isleýar.

Şol bagyşlaýyşy almak uçin bolsa biz ynsanlar hem mälim gadamlary
taşlamagymyz gerek.Hudaý Rebbimiziň döken ganyny görüp,biz ynsanlara
bagyşlaýyş berýan eken,diymek birinji nobatda Rebbimiziň gany Hudaý uçin
dökülen diyip aýtmagymyz mumkin eken.
Mesihyň döken ganynyň gadr-gymmatyny bilmekçi bolsak,şol gan Hudaýyň göz
onünde nahilli ähmiýete eýe ekenini bilmesek biz uçin hem bu mukaddes gan
ähmiýetsiz bolup galwerýar

Biz kop gezek ybadathanalarda aýdylýan wagyzlar arkaly Mesih biz uçin Öz
ganyny dökdi diyen gepleri eşitendiris.Belki şonuň uçin häzirki günde
kopçilik doganlarymyz uçin şol mukkades gan addyý bolup gorunýan bolsa
gerek.Aslynda bolsa bunuň ýaly däl.

Şol dökülen gan her bir ynsan uçin gadr-gymmata eýedir.Eziz dogan,şeýle siz
uçin hem şol gan ullakan ähmiýete eýedir.Eziz dogan,eger siz saýlan mesihyý
haýatda ösmegi we hemişe oňe garap topulmagy isleseniz ,Rebbimiz Isa
Mesihyň döken ganynyň näçe güýçli täsir edýänyňy gowy bilip almagymyz
gerek.

Rebbimiziň haçda azap çekip ölenligi näçe hakykat bolsa,Onuň mukaddes gany
günelerimizi ýuwmagy hem şonça anykdyr. Esasan günä etmeslige hereket etmek
gerek.Ynsanyň içindaki Mukaddes Ruh näme etmek gerekdigi dogrusynda
ynsanlara gepleb durýa.

Şol sese gulak assak elbetde günasiz haýat geçirmaga adat edinýas.Güna
edip Hudaýdan bagyşlaýyşyny soramaslyk bolsa ynsanny Hudaýdan
daşlaştyrýar. Bunyň netijesi bolsa ýenede gynançly bolmagy mumkin. Rimlilere
hatynda aýdylany ýaly “Günaniň öwezi ölimdir”. Ezizler şonuň bilen bugunki
gepleşigimiz sonuna etdi. Ýene radio arkaly düşyşynçe höş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top