3:21

Mukaddes Ruh

MP3

Salam eziz moştaklar,siz bilen sag aman duşuşanymyzdan oran şat.Ezizler asyrlar dowamynda Mesihe eýerýanlar şeýle bir addyý masihýy geçen.

Olor uçin we olor arkaly diýen ýaly hiç hilli peýdaly zat bolman.Soňra bolsa,Petrus we başga resullerde bolany ýaly,namedir olaryň haýatlaryny özgertip iberdi.Olor indi addyý ýada şeýle bir masihyý däldi.

Olor Hudaýyň ogul-gyzlaryna guýç-gudrat gurallaryna öwrildiler.Olaryň ýenilişleri ahyry üstinlige öwrildi. Ýaýdanjaňlyk we gorky ornüny ynanç,şatlyk we iman eýeledi.

Olor «…bütin dünýäde bulagaýlyk döreden adamlar…”dy.Resuller işleri 17:6 aýatynda edil şonuň ýaly insanlar hakda ýazylan.Rebbimiz Isa Mesihdan üç gezek dänen Petrus hasyl baýramy güninde mertlerçe, wagyz eden batyrgaý Petrusa öwrildi.

Özüne has ýagdaýda üç myňden artyk kişi Mesihe iman edip jemagata göşüldylar.Ilki şägirdler birinji asyr dowamynda özgertip bilýan gudrata eýe ajaýyp täze görünişdaki haýata ýetişdiler.

Patmos aralynda kowmada ölen Ýohannadan başga bu on ikki resulleriň her biri gaýduwsyzlygy sebäpli ezýet çekme ölüme garap bardylar.

Men häzir geplep geçen bu on ikki resulleriň haýatlaryndaky özgeriş hasyl baýramy güninde billelikde toplanyp duran wagtlarynda Mukaddes Ruha dolmak bilen başlandy.

Asrlar dowamynda Mukaddes Ruhyň tä şeýle guýçi arkaly millionlap başga adamlar hem hakykyý, açyk masihyýlara öwrenip geldiler.Rebbimiz Isa Mesih Ýohanna hatynyň 14 bap 26 aýaty we 16 bap 13 aýatlarynda Mukaddes Ruh bize hemme zady öwretmagi we bizi hakykat ýoluna başlaýyşyny wada berýar.

Eziz dogan,siz Mukaddes Ruh hakda näme bilýanyz?Mukaddes Ruh şahsyý siz uçin nämeni aňlatýar?Rebbimiz Isa Mesih öz ygtyýarynda Mukaddes Ruh bize Onuň şaýat bolmagymyz uçin guýç bermagi wada berendi.

“Emma siziň üstüňize Mukaddes Ruh inende, güýç-gudratdan dolarsyňyz. Iýerusalimde, tutuş Ýahudyýada we Samariýada, ýer ýüzüniň dört künjeginde siz Meniň şaýatlarym bolarsyňyz» diýip jogap berdi. “ Resuller işleri 1 bap 8 aýady.

Ezizler Rebbimizziň beýik ygtyýarynyň amala aşmagy bilen baglanyşykly Mukaddes Ruha nadip dolmagy düşündirýan makalamyzyň gysgaça mazmuny ine şol.Şonuň bilen eziz doganlar siz bilen hoşlaşýas.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top