4:51

Ruhyý meseleleniň 6 netijesi 2 bölüm

MP3

Salam. Bizi diňlap gelýan bolsaňyz,ynsanda ruhyý meseleleriň uçisine geçen
gezek togtalyp geçenimizi bilýaňyz.Şeýle bolsa-da olary gysgaça ýadyňyza
salyp goýsam.Ynsan özündäki ruhyý mesele bardygyny bilmän,gýnalmagy we
ýaşaýyşy gowy gitmesligini başga zatlardan diyip bilýar.Ruhyý meseleleriň
birinji netijesi –bu ynsan özi islamaýan ýagdaýda şeýtana gül bolup
galmagydyr.Bunuň netijesinde ol amatsyzlyklar we kynçylyklardan halas
bolmagy uçin pälçylara barýar we dürli däp-dessurleri geçirýar.
Ikkinçi sebäpi,bu ynsandaky gorky we gaýgy..Ýüreginde gorky we gaýgy bar
adam bir nämeden goldaw tapmak maksatynda butlary ýaradyp alýar.Aslynda
din hem ynsan gorkysy we gaýgylary netijesi.
Uçinçi sebäpi-ýürekdaki hassalyklar.Käwagt meseleler görünýar,köp
ýagdaýlarda bolsa ol ýürek hassalygy,gijedaki gorkunç düýşlar,uhlap
bilmeslik ýaly belgiler bilen görünýar.

Dörtinçi sebäbi-psihik meseleler sebäpli käbir fizik meseleler gelip
çykmagy mumkin.Yone hemme fizik hassalyklar hem psihik mesele sebäpli
bolmaýar.Emma gaýtalanýan meseleler we düýdansyz betbagtçylyk we
amatsyzlyklar kişi bedenine agyr zyýan etkezmagi mumkin.Käwagt hiç hilli
diagnoz goýlmadyk hassalyk bilen kesellenýarlar.Butlara sejde edýan
maşgalalarda şipalap bolmaýan hassalyk bilen agryýan keseller köp
düşuşýar.Näme kesselik bilen agyrýanyny bilmeslik oraň agyr.
Bäşinji sebäpi-ölenden soň ynsan dowzaha barýar “Ynsanyň takdyrynda bir
gezek ölüm bardyr,ondan soň Hudaýyň önünde hasap bermelidir”.(Ewreýlere
9:27) Adamlar bugun haýatyny Hudaýa ynanman geçirýarlar-de,haýaty
ahyrynda:”O,ölýan”-diyerler,emma buni oraň giç aňlaýarlar.
Altynçy netijesi bolsa- ynsanda,ýagny sizde bar bolan hemme ýagşy we ýaman
häsiýetler perzendiňize geçýar.Siz hem ýagşy we ýaman taraplaryňyzy ene-
atanyzdan alansyňyz.Ine şü usulda perzentler özleri aňlaman ýagdaýda
butlara sejde edýarlar. Eger butlara ýa-da ýene başga zatlara sejde etmek
gowy bolsa,onda näme uçin şol ene-atalaryň ruhyý meseleleri perzentlerine
geçýar? Mukaddes Kitabda ata-babalara sejde etmek we butlara gurbanlyk
etmek şeýtana ugrukdyrmaklyk hakynda anyk ýazylan.”…Men butparazlaryň
berýan gurbanlygyny Hudaýa däl-de,arwah-junlara berändigini aýtjak
bolýaryn.Me siziň jynlara şärik bolmagyňyzy islemeýärin”(1Korintoslara
10:20).
Bunuň ýaly gurnalyklary şeýtan kabul edýar.Beýle işler edýanlar hem şeýtana
hyzmat edýanlar hasaplanýar. Diňe buny özleri bilmýarlar .Olor buny düşunip
etmekleri uçin oloryň gözleri we gulaklary Hudaýyň sözine açyk bolmagy
gerek. Buny düşünmek uçin bolsa oloryň ýürekleri Hudaýa açyk bolmagy tä
Ybrahym paýgember ýaly — diri,jogap berýan Hudaýi gözlemekleri gerek. Eger
ynsan şeýtana hyzmat etse,nädip bahtly ýaşamagy mumkin? Ynsan eden dinyý däp-
dessurlerden gysga wagt göwni hätirjem bolmagy biräz muddet göwni dolmagy
mumkin,emma bu ýagdaý uzaga çekmýar. Tä gadymda Ysrayýl halky we
töweräkdaki halklar günäleri bagyşlanyýşy uçin we Hudaýdan merhemet
almagy uçin guzy gurnalyk edenleri ýaly,bugungi Hudaý siz bilen bizden
islemäýan amallar hem oran gysga wagt ýardam berýar. Sonundan bolsa olary
ýene gaýtalap durmak gerek. Özünuzi bu amallar we ýalanlar bilen gýnamany
diri Hudaý onune geliň, Ol sizden näme isleýanyny bilib alyň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top