4:13

Anyk görkezme

MP3

Salam ezizler. Kä birlar Hudaýy anyk görkezme bermyar,diňe näme etmek
mumkindiginy pyşyrdayar. Özüň tapib alweryaň-diydi. Emma bu gepä goşylmayan.
Hudaýy Işaýa peýgember arkaly şeyle diydi:”Meniň pikirlerim siziň
pikirleriňiz dal,siziň yollaryňiz Meniň yollarim dal (Işaya 55:8) Diymek
biziň pikirlerimiz hem yollarimyz hem Hydaýyikinä meňseş dal.Hudaýy biz
yaly öýlamayar.Eger Hudaýy bize anyk görkezme bermese ,biz öz
dünýagarayýş,bilimimizden çikkan yagdayda pikrlyars.Bu Hudaýyň yolunda
dogri bolmayar.Yadyňyzdami? Hudaýy Huhä game gurmany býyrypti ? Höş Hudaýy
Nuhä näme diydi- yonekey bar game gur- dyidimi? Yok ol gamanyň
olçeginy,ululygyny,içinde näçe hana bolmagyny,nahilli agaç
ülanmalysyny,agaçlaryň arasy näme bilen yapilmagy gerekdigini jikme-jik
aytdypty.

Hudaýy Huha gäme hakynda anyk,doly görkezmeler berdi.Huh Hudaýyň
görkezmelerine anyk emel etdi.Bu görkezmelerinden Hudaýyň Huhä we özi
yaradan janzadlara nahilli mähirli ekenini görmek mumkin. Eger Hudaýy
Nuhä ýonekey game gur deyninde Nuh özi ulukan dyip pikir eden gämesini
gurardy we ol Hudaýy öýlany yaly ulu bolmasdy. Hudaýy Musäda ybadathana
gurmakda hem anyk görkezme beren.Bu görkezmeler şeyle bir anykdy
–ybadathanä içindaky iň kiçi mayda-çüýde zatlar barasynda hem aýry
görkezme berendy. Beýle anyklykda haýyran galyaň. Hudaýy adam keşbinde er
yzine düşende hem şagirdlerine hemişe anyk görkezme beren.Bayram naharyny
nirede yimagy näme etmeklerini anyk aydan. Isa Mesih halkkä nakyl bilen
gepleninde şagirdleri kä wagtlar düşunman galyardy.Şonda Isa Mesih olar
bilen yalňyz galanda bu nakullaryň manysyny anyk düşündirib beryardy.

Ybrahym paygemery yatlaň. Oňa Hudaýy näme dyidi:”Öz ýurduňy,kowumdaşlaryňy
we ataňyň hojalygyny taşla-da,Meniň saňa görkezjek ulkäme git”.Ol Ybrahyma
nirä gitmagini anyk aytmadik bolsa-da ,ene-atasynyň öýinden çikib gitmagy
büýrdy.Soňünan şol eri gökezyan –diydi.Ybrahym Kengana eri oňa
berilyanyny nireden bildi? Bilmesdi. Şol ere etib gelende ,Hudaýy oňa :”
Häzirki öturan ýeriňden demirgazyga we günortä,gündogara we günbatara
gözüňi ayla.Gorýän tutuş ýrduňy Men saňa hem-de seniň nesiliňe ebedilik
berjekdirin.”(Gelip çikiş 13:14-15).Hudayý bu şahslara näme etmek
gerediginy anyk aydan.Kä wagtlar Ybrahym paygeber mysaly yaly anyk aytmasa
hem öz wagtynda mälim edyar. Hudaýy Ybrahymä “Sen baryan eri görkezyan”-
diydimy? Didi we gorkezdi hem.

Hudaýy häzirki günde hem Mukaddes Ruh arkaly anyk görkezmeler
beryar.Yaşýyşynyz uçin anyk görkezmeler beryar. Eger Hudaýydan anyk
görkezmeler almän bölsanyz ybadat eip garaşyň.Sabrly bolmany
öwreniň.Hudaýyň anyk wagtyna garaşyň.Önuň wagty hemişe dogry we öraň
gowy.Hydaýyň eradasyna tapşyran işinyzy howlukyb öziňiz berjaý etmege
hereket etmäňg.Göwysy Hudaýy bilen göwy aragatnaşykda boluň.Her güni
Hudaýya wagt ayýryň.ol bilen söhbetleşmagi tögtatmäň. Ezizler Hudaýy
haytymyzda nahilli işleşi barada köpräk bilmekçi bolsanyz biziň saytymyz
size kömek etmaga taýyn. Baş üstine geliň gerekly maglumatlardan habarly
böluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top