3:56

Siriýanyň patşäy benhadat

MP3

Salam. Hudaýy onuň emirlerine 100 paiz boýun egmekligimizi isleýär.Ol biz
arkaly işlaýar eken. Onuň her bir emrini kabul edip ünssüz
bolmaslygymyzny halaýar.Hudaýyň hyzmatyny berjaý edýan ynsanä garşy çikmak-
bu Hudaýya garşy çikmak bilen barabar.Buny siriyanyň pätşasy Benhadat
belki bilen daldir. Başda bilmän bolsa hem Ýysrayl halkyna açan birinji
söweşden soň bilib almalydy.Ýone onuň yaly bolmadi.Geliň Benhadat
hekaýasyny başyndan aýdyp berýan. “Siriýanyň patşasy butin goşunuy
toplady.Öttüz ikki sany han öz atlary ,söweş arabalary bilen kömek
etdiler.Benhadadt Samariyýany gurşawa alyb ,bu şahere uruş
başladi.Benhadat şahere,-Ýysrayil patşasi Ahab ýanyna çaparlary ugratyb
,olar arkaly şoniň yaly habary mälim etdi:”Benhadat aýdýar: “Seniň altyn-
kümüşleriň,iň gowy aýallarýň,ogüllaryň menikidir”

Onuň bu geplerinden nahilli adam bolonyny bilmek mumkin. Hakykatdan hem
onuň el astyňda öttuz ikki han bardy. Ynha şo hanlar we onuň
halky,leşkeri Benhadata boüsýnydi. Öttyz ikki haňy boýun eden patşä
elbetde kuwwatly bolmagy gerek.Ol özüniň ine şol kuwwatyndan buýsanjan
bolup giden,indi bolsa Ýysrayil halkyny hem boýsyndyrmak uçin oňa garşy
söweş açmagy häländy. Ýamanlyk etmekde oňa deň gelýan yokdy.Ol çandanaşa
tekepbir,gazaply we butlara sejde edýan şady. Ol Ýysrayil Hudaýyi hakynda
eşidýän daldir diyip öýlýaňyzmi?Önuň ýaly dal. Ýysrayil halkynyň
töwereginde ýaşaýyan her bir halk Ýysraýil Hudaýyi hakyndaky hikaýalary
eşiden. Onüň Ýysrayil halkyna eden keramatlary daş-töwerege ýaýrandy.
Ýone Ýysrayl halkyna garşy söweş açan şalar bu habarlara unssiz bolan.

Benhadat hem şonyň ýaly pätşalardan biridi. Ahab önuň birinçi talaplaryna
razi boldi.Emma ikkinçi talabi Ahabä hem ýurduň ýaşulularyna hem
ýaramady. Olar Benhadatyň talaplaryny ret etdiler.Şonda Benhadat
:”Samariýany ýer bilen ýegsan edýan,eger Samariýanyň küli arkamdan
ýüren ynha şol adamlarymnyň her birine owuçdan artyb galsa, Goý oňda
Hudaýlar meni her haýsy jezä sezawar etsin”. Ol öz-özüne höküm çikardy.
Ol Ýsraýyl halkyna dal Hudaýya garşy çikýandygyny bilmesdi. Şoňda Hudaýy
bir paýgember arkaly Ahabä şeyle diydi:” Eý Ahab Bu ägirt uly göşünny
görýaňmi ? Şu gün men ony seniň eliňe berýan.Inha şonda sen Men
Rebbdigimni bilýaň” Ahab Hudaýya boüsünjan , akýürek pätşä daldi.Şoniň
ýaly bolsa hem Hudaýy öz halkyny goramak uçin Benhadata garşy dürdy.

Hoş indi Benhadatyň ýagdaýy nahilli bolýan eken? Kim Hudaýya garşy dürüp
bilýan eken?Benhadatyň el astynda 32 haňyň leşkerleri,Ahabda bolsa bar ýogy
ikki kiçik geçi süri ýaly leşkerleri bardy. Şeýle kiçik leşkerler bilen
ulakan goşunä garşy dürup bilýarmi? Bu hakda indiki gezek gepleşýars.
Ezizler Banhadadyn kysmaty näme boldy? Ol özüne eterli sapak çikaryb
aldymy? Ahrim ol Hudaýya garşy çikdi? Bu barada bilmagy halasaňyz biziň
indiki gepleşigimizi geçirib göýbermeň.Mukaddes Kitabdaky şahslar haýaty
öz hatalarynyzy tapmaga we gerekli netije çikarmana kömek berýar.Olor
bilen tanyşmakgy isleseňiz biziň saytymyza ýüzlenmegiňiz mumkin, Biz
howes bilen size kömek edýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top