6:04

Şatlygy duýman ýaşamak

MP3

Salam gadrdanlar.Siz haýatynyza üns ediň,onda şatlyk,hakykyý söýgi we lezzete doýmaga wagtynyz bolýarmy?Bilişim ýaly töweregeimizde kopçilik,haýatdan lezzet almagy ýatdan çykaran ýaly. Töwerekde hemmaniň gaharjanlygyny,haýatdan şykaýat edenini we haýat takdym edýan şatlanmak uçin mumkinçilikleri gormeýar. Wagt geçip adamlaryň haýaty gödeklenip barýar. Meselen,adamlar bilen ýonekeý aragatnaşykdan görä zatlar gymmat we möhümrak bolup barýar.Ýekeje, hakykyý söýgi hakdaky gep-söz az-azdan bir hilli duýulup,hatta gulkinç bolýar.Adamlar kopräk we kopräk diňe iş bilen meşgul bolup,pul we maddyý zatlar insandan ýokary bolup barýany hiç kime geň duýlmaýar.Namuçin täze duýgular kezmezek boluşyny 1958 ýyly nemis psihoanalitik Erih Fromm düşündirmage hereket eden.Ol munuň 5 sebäbini getiren.

Aşakdaky sözler adamlaryň töwerekdäki äleme bolan aragatnaşygyny ýagşy tarapa özgertmagi uçin itergi bolýar diyip umut edýas.

1.Maddyý zatlar we baýlyg ýygnamaga çalyşmak-haýat manysyna öwürilip galdy.Hemişe bol haýatda ýaşamak islegi adamzady dogry ýoldan azaşdyrdy. Eger Amerikalydan jennedi suratlandyryp ber diyip sorasalar,ol çägi ýok dükan,onuň dürli zatlary we olary satyn almaga ýeterli pul hakda geplese gerek.2.Adamlar öz işlerini ýagşy gormeýärler-kop ýagdaýlarda adam özi umumman gyzyklanmaýan işi bilen meşgul bolýar. Tä gapana düşip galan ýaly ,esasyý kuwwatyny özüne gatnaşygy bolmadyk,özi ýaratmadyk işe sarp edýar.Meselen,satyjylar ýaýratmagy gerek bolan biderek önümleri alyýjylara gerekdigi bolmasada we munuň uçin ony ýaman görseler hem satmaga çalyşýarlar.

Ýada koprak pul işlap tapmak uçin çendenaşa gyzyksyz işini taşlap gitmegi islemeýar.Dinygsyz işlemekler,işden şatlanmazlyk, hysyrdylar insany haýatdan şatlanman goýmagyna sebäb bolýar.Bazar yktysadiýeti şahsyý haýaty hem eýelap alan-Şonuň uçin bir seredende haýatymyz bazarda haryt çalyşyşyna menzep gidýar. Adamlary dolandyrmak bilen maşgullanýanlar mälim bir manyda öz wyžjdanyny satmaga mejbur bolýar. We olaryň insanyý gadry bazarda olara tölenýan baha bilen ölçenýar.Olara bolan mätäçlik ýitse, dolmadyk göwünleri bilen ýalnyz galýarlar.Eger mumkinçilik bolsa,adamlar 24 sagat işlap pul tapmaga berilen bolordy.Hudaýa şükür gün diňe 12 sagatdan ybarat.4.Soýgi üýtgeşik, we seýrek bolýan bolup galdy-Biz özümizçe tiz-tiz aşyk bolýas,aňsat ýalan söýgi düşunjesine berilib aslynda hakykyý çünnur duýgulary duýmaýas.

Çunki biz maddýlyk bilen çendenaşa baglykdiris we işimiz,pullar we maksata ýetişmek serişdeleri hakda oran gaýgy edýas.Hazirki jemgýyet işini üstinlik bilen alyp barmak maksatynda biz oran bilimli,akylly adamlar toparyny emele getirdik,ýone olaryň içki älemi oran dargan ýagdaýda.Kopçilik uçin deňlik bu- bir hillilik.Eger adam başgalardan tapawut edýan bolsa özüni doly bahaly diyip hasaplap bilmeýar.Aslynd denligiň häsiýeti bir insan başga insanyň maksatyna ýetişmek guraly bolmagy mumkin däldigini nazarda tutýar.Bu dunýada her bir insan başgaça älem.Indi bulardan nahilli netije çykarmak mumkin? Iň möhümy,biziň bagyt hakda düşunjelerimiz çäksiz- ulanmada däl,belki ilki hakykyý,yhlasly,dorediýjilik gatnaşyklar,özüne,tebigada we adamlara üns we ýyly aragatnaşykdan ybarat bolmagy gerek.Bagyt gaýgy-aladalary hem inkar etmeýar.Esasyýsy insan gaýgy edip bilýarmy,diymek ol ýaşaýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top