3:26

Hudaýa hyzmat

MP3

Salam eziz doganlar,ýene siz bilen sag aman düşüşup duranymyzdan Hudaýa şükürler aýdýas.Ezizler,sizden oň ýaşan we häzir hem ýaşýan kişileriň birindede sizikine menzeş ýürek uryşy ýok.

Tä şonuň ýaly Hudaý bize duýgyly ýürek uruşy beren welin biz birem bir mowzuk,hereket ýada ýagdaýlar hakda oýlanymyzda bu herekete gelýar.Biz duýgylarymyz arkaly käbir zatlar hakda oýlaýas we aýrym zatlar hakda oýlanmaýas.

Bular bize nahilli we haýsy ugurda hyzmat etmagimizi anyklamak uçin ýardam berýar?Galp uçin başga söz-söýgidir.Käbir mowzuklar bar,siz olara söýgi goýansynyz we başgalary hakda kem oýlaýanyz.

Käbir işler sizi herekete getirse,käbirleri bolsa siz uçin oran gyzyksyzdir.Bular siziň galbynyzyň tebigadyny açyp berýar.Siz ulalanynyzda maşgalanyzdakylardan tapawutly sizde käbir mowzuklara degişli höwes oran ullakan bolýar.

Şol höwesler nireden gelen?Elbettde olar Hudaýdan gelen,Hudaý size şu gyzykyşlary bermagi maksat etdi.Siziň duýguly ýürek uruşynyz siziň hyzmatdaky şeklinizi anyklap berýar.Gyzykyşlarynyza biperwaý seretmaň.

Olary nadip Hudaýy şöhratlandyrmak uçin ulanmak hakda oýlaň.Bu zatlary ýagşy görmäginiziň sebäbi bar.Mukaddes Kitap:”Rebbinize butin ýüreginiz bilen hyzmat ediň”-diyip gaýta-gaýta aýdýar.Hudaý sizden Oňa wezipe ýüzünen däl,belki tuýus ýürekden hyzmat etmaginizi isleýar.

Kişiler ýagşy görmeýan wezipelerinde ýokara göterilip bilmeýarler.Hudaý sizden tebigyý gyzykyşlarynyzy Oňa we başgalara hyzmat etmek uçin ulanmagynyzy isleýar.Içki çagyryşlary diňlemek Hudaý sizden isleýan hyzmaty tapmagy görkezýar.

Tuýs ýürekden Hudaýa hyzmat edýanyzy nireden bilýanyz?Birinçi belgi- şadyýanlyk bilen hyzmat ediş.Eger siz özüniz ýagşy gören işi etseniz bir kişi hem sizi oňa çagyrmagy ýada sizi barlap durmagy gerek däl.Siz buny uly şatlyk bilen edýanyz.

Siz sylag, ýokary galma ýada tölege mätäç dälsiniz,çunki siz şonuň ýaly hyzmat etmagi ýagşy görýanyz.Tersinede dogrydir:Eger siz bir işi etmaga ýeliniz barmasa siz tiz ara umutsyzlanmagyny mumkin.Hudaýa tuýs ýürekden hyzmat etmagiň ikkinji aýratynlygy netijelilikdir.Eger siz Hudaý sizi söýip berjaý etmek uçin ýaradan işini edýanynyzda,siz bunda üstinlige ýetişýanyz/Söýgi kämillige eltýar.Eger siz wezipe hakda gaýgy etmeseniz siz bunda üstinlige ýetişip bilmýanyz.Tersine bir pudakda uly üstinlige ýetşen kişiler işini wezipe ýada haýyry ýüzesinden däl,belki tuýs ýürekden söýip berjaý ediýjilerdir.Ezizler,şol ýerde siz bilen höşlaşýas,sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top