4:57

Şeýtan strategiýasy dürleri

MP3

“Bu dünýäde gaýgy-gussaňyz bolar, ýöne mert boluň. Men dünýäni ýeňdim!» (Ýohanna 16:33) Salam eziz aga-iniler we uýalar.Masihiý bolmak ajaýypdyr,ýone bu ajaýyplygy gýnansakda dünýa görüp bilmeýar. Bugunki programmamyz”Sönunaçenli durup bilmek”diyip atlandyrýar.Her bir mesihyý bir gun däl bir gün kowma,ýada imany bilen bagly kynçylyklara duş gelmagi tebigydyr.Çunki gul öz jojaýynyndan ustin bolup bilmes.Rebbimizi kowan ekenler diymek biz hem şona hemişe taýyn bolmagymyz gerek.Adatdaky söweşde başarnykly esgerler ýeňlişi ýeňişe öwrüp,söweşde ýeňip çykmaklary mumkin.Ynjylda bu mowzuk tiz-tiz gaýtalanyp durýar we ol hakda Höşhabaryň merkeziý mowüugy diyip aýdylan-«Ýeňiş ölümi ýuwutdy»(1Kor 15:54-56: Ewreýlere 12:14-15). Kowma düş gelen jemagat mesihiýlerini hiç ikkilenmeýan gahryman ýaly gormeslik gerek.Mukaddes Kitap insan tebigatynyň hakykatyny görkezýar.

Uruşdan galýan çapyklary ýasama ýol bilen özüne çatyp bolmaýar.Insan özünuň çäklenenini we biziň halas bolmagymyz uçin beýik baha töleneni hakynda unutmaslygymyz uçin,hatta gökde hem Isa Özi çeken azaplaryň izlerini alyp gezýar.Biz güna edip ýaňlyş etmagimiz mumkin,ýone ýaňlyşlarymyz bizi öz-özümize höküm çykarmakdan görä,Hudaýa ýenede koprak tabun bolup tobä we päklenmaga alyp gelmagi gerek. Aldynky baplarda şeýtanda tasinlikler we alamatlar ýaratmak guýji bardygy hakynda aýdylandy (Kol.2-Salon.2:9),ýone onuň bar guýji Hudaýa we Onuň jemagatyna garşy garatylan..Ine şonuň uçin Ynjylda :”Iblisiň hilelerine garşy durup bileriňiz ýaly, Hudaýyň beren ähli ruhy ýaraglaryny dakynyň. Sebäbi biziň söweşimiz ynsanlara garşy däldir! Tersine, biz tümlügiň ruhy hökümdarlaryna we erk-ygtyýarlylaryna, şeýle-de gökdäki ýowuz ruhy güýçlere garşy söweşýäris.”(Efesl/6:11-12) .Şeýtan bizi güna etmaga mejbur etmaga çalyşýany,hiç bir ýagdaýda bizden hereketlerimiz uçin jogapkärçiligi alyp taşlamaýar.Biz özümiziň güna bolan guýçli höwesimiz uçin Hudaýyň onünde edeplilik jogapkärçiligimiz bar,ýone bizi güna etmaga çagyrýan düşman ýoluny bilmegimiz gerek.

Kä wagt günaden ziýan diňe güna ediýjiä degýar,ýone bir hil adamlar eden günaleriniň ullakan bir bölegi başgalara koprak täsir görkezýar.Meselen şeýtan bir topar ilatda başga topara jynsparazlyk ýigrenç oýarýar we käbir masihiýler hem ine şol elhenç günä göşulup galýarlar.Şeýtan hujuwly ýagdaýa gelip galan mesihyý toparlaryny başga masihyý toparlaryna degişli zorluk etmaga açykdan açyk çagyrýar. Şeýtan öz täsirini geçirip bilman we imanyny berkleşdirip alýan adamlardan masihiýlary daşlaşdyrmakçy we bar ozara gatnaşygy hem üzüp taşlamakçy bolýar. Başga tarapdan ol öňürti bir-biri bilen dost aragatnaşygynda bolan masihiýler arasyna hileler edip jenjel we aýrylyklar girizýar.Indiki gezek siz bilen şeýtan biz ýaşaýan günlerde we biziň ýagdaýlarymyzy ulanýan käbir usullaryny görüp çykýas.

Ezizler,gýnansakda bugunki programamyz öz sonuna ýetdi.Egerde sizde hem gyzykly hekýalar bolsa biziň elektron menzilimize girip “Şaýatlyklar” bölüminde habar galdyryň.Höş sag aman boluň.Rebbimiz söýgisi barçanyza ýar bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top